ELFLA (2015-2020)»Apstiprinātie projekti»4.kārtā apstiprinātie projekti

4.kārtā apstiprinātie projekti

Projekts "PII "Brīvā Austras Skola" saimnieciskās darbības paplašināšana Ādažu novadā"

Apstiprināšanas gads – 2019.gads.

Projekta iesniedzējs – SIA "Brīvā Austras skola"

Rīcība 1.1. Atbalsts lauksaimniecības produktu pārstrādei, ar lauksaimniecību nesaistītai ražošanai un pakalpojumiem, produkcijas realizācijai un darbinieku produktivitātes kāpināšanai.

Projekta mērķis ir jauna uzņēmuma saimnieciskās darbības attīstība, jaunu produktu un pakalpojumu radīšana VRG teritorijā, to realizēšana tirgū tādejādi veicinot ilgtspējīgu un līdzsvarotu teritorijas attīstību, iesaistot vietējos uzņēmējus ekonomisko jautājumu risināšanā, lai pilnveidotu un paplašinātu pirmskolas izglītības nodrošināšanu Ādažu novadā un palielinātu reģiona konkurētspēju. Sniegtie pakalpojumi ir vērsti uz pirmskolas izglītības nodrošināšanu, bērniem no 1,5 gadu vecuma līdz 6 gadu vecumam kā arī reģiona pakalpojumu attīstīšanu, veicinot mazo uzņēmumu attīstību un darbības dažādošanu, kas balstīta uz vietējo resursu ilgtspējīgu izmantošanu nostiprināšanu un atjaunošanu, kā arī nodarbinātības paaugstināšanu VRG teritorijā.

Pēc pārvākšanās jaunās Pirmskolas izglītības iestādes telpās (Parka iela 4, Ādaži, Ādažu novads), Atbalsta pretendents ar projekta palīdzību aprīkos telpas, lai paplašinātu līdz šim sniegto pakalpojumu klāstu, kvalitāti un sniegtu jaunus pakalpojumus:

  1. Jaunas vispārējās izglītības iestādes izveide Ādažu novadā.
  2. Nodrošināt iekļaujošās izglītības principu, kas paredz vienādu iespēju neatkarīgi no izglītojamo vajadzībām un spējām,

mantiskā sociālā stāvokļa.

  1. Nodrošināt pirmskolas izglītības pakalpojumus visiem novada bērniem.
  2. Sekmēt un pilnveidot audzēkņu mācību procesa kvalitatīvu norisi.
  3. Paaugstināt esošo sociālo pakalpojumu kvalitāti un sekmēt pieejamību Ādažu novadā.

Pieprasītais finansējums: EUR 15 262,73

 

 

Projekts "Publiski pieejama āra trenažieru laukuma un laivu piestātnes izveide"

Apstiprināšanas gads – 2019.gads.

Projekta iesniedzējs – BDR Alderu sporta parks

Rīcība 2.2. Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu (tostarp apmācības un interešu klubu, sociālās aprūpes vietu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un citu brīvā laika pavadīšanas aktivitātes) dažādošanai.

Projekta mērķis ir publiski pieejama āra trenažieru laukuma un laivu piestātnes izveide, sekmējot pārdomātu publiskās ārtelpas attīstību Ādažu novadā, Alderu ciemā un veicinot aktīvās atpūtas pieejamību novada iedzīvotājiem. Projekta ietvaros izveidotā infrastruktūra būs publiski pieejama neierobežotā laikā 24/7, neierobežotam interesentu lokam (neskaitot sezonalitāti). Projekts tiek īstenots VRG darbības teritorijā, ārpus novada centra (Līči, Alderi, Ādažu novads). Projekta mērķa auditorija ir Ādažu novads, tā iedzīvotāji, vietējās nozīmes centra Alderi iedzīvotāji, kā arī iebraucēji, ciemiņi, visas iedzīvotāju grupas. Pēc LGIA datiem Alderi ciema iedzīvotāju skaits ir vismaz 374 (tiešā mērķa grupa), savukārt novada iedzīvotāju skaits sasniedz 11684 (kopējā mērķa grupa). Projekta mērķis veicina MK noteikumu Nr.590 2.2. apakšpunktā minētā mērķa - veicināt vietas potenciālu un pievilcību, kas var kļūt par priekšnosacījumu jaunu integrētu tūrisma pakalpojumu piedāvājumam, kā arī SVVA stratēģijā noteiktā mērķa M3 (Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana) sasniegšanu. Projekta izveidotā infrastruktūra būs ilgtspējīga, jo mērķa auditorijai to būs iespējams izmantot vairāk kā 5 gadus pēc tās izveides. Plānotais projekta rezultāts uzskatāms par nozīmīgu visa novada teritorijas attīstībai, jo izveidotā infrastruktūra būs pieejama visa novada iedzīvotājiem.

Pieprasītais finansējums: EUR 22 301,92

 

Projekts "Multifunkcionālas sporta arēnas un gājēju celiņa ierīkošana Ādažos"

Apstiprināšanas gads – 2019.gads.

Projekta iesniedzējs – PSV Ādažu novada dome

Rīcība 2.1. Atbalsts vietējās teritorijas, tostarp dabas un kultūras objektu, sakārtošanai pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai.

Projekta mērķis ir uzsākt teritorijas sakārtošanas un labiekārtošanas darbus, lai veicinātu fiziski attīstošas un aktīvas vides pieejamību skolas vecuma bērniem zemes gabalā līdzās jaunajai sākumskolai, kas līdz šim ir bijusi dabas pamatnes teritorija bez labiekārtojuma. 2017.gadā tika izstrādāta un ar Ādažu novada domes lēmumu apstiprināta attīstības koncepcija “Savienojošais ceļš, automašīnu stāvlaukumi un aktīvās atpūtas teritorijas labiekārtojums Ādažu jaunajai skolai pieguļošajā kvartālā, Ādažu novadā”. Attīstības koncepcija tika izstrādāta jaunās sākumskolas pieguļošajam kvartālam, apzinot iespējamās vajadzības, lai attīstītos teritorija līdzās jaunajai skolai un lai nodrošinātu ērtu savienojumu ar mūzikas un mākslas skolu, ar bibliotēku, ar sporta skolu, kā arī palielinātu jaunās skolas sasniedzamību. Kvartālā līdzās jaunajai sākumskolai centrālais objekts plānots brīvdabas bērnu un jauniešu aktīvās atpūtas centrs, kur dažādās zonās atrastos gan sporta, gan rotaļu , gan atpūtas laukumi. Jaunās sākumskolas būvniecība liek jau šobrīd domāt par drošāku bērnu un jauniešu pārvietošanos pa Ādažu ciema teritoriju, līdz ar to nepieciešams veidot gājēju ceļus, kas ir alternatīvi pārvietošanai pa ielām. Iecerētā multifunkcionālā sporta arēna un savienojošais gājēju celiņš būtu šīs attīstības koncepcijas teritorijas attīstības sākums.

Pieprasītais finansējums: EUR 35 640,00

 

Projekts "Jauniešu biedrības "Jaunatnes telpa GEOcreative" attīstība

Apstiprināšanas gads – 2019.gads.

Projekta iesniedzējs – BDR "Jaunatnes telpa GEOcreative"

Rīcība 2.2. Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu (tostarp apmācības un interešu klubu, sociālās aprūpes vietu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un citu brīvā laika pavadīšanas aktivitātes) dažādošanai.

Projekta mērķis ir iegādāties tehnisko aprīkojumu jauniešu biedrības "Jaunatnes telpa - GEOcreative" darbības nodrošināšanai. Projekta ietvaros tiks iegādāta 1 āra kupola tipa telts, 1 pārvietojams ģenerators, 2 infrasarkanie sildītāji, 1 projektors, 4 āra gaismu virtenes, 60 LED spuldzes āra gaismas virtenēm, 1 elektrības pagarinātājs un 1 tumba ar akumulatoru.

Projekta realizācijas laikā organizēti vismaz 10 brīvdabas pasākumi. Pasākumu plānu skatīt projekta pielikumā. Projekta realizācijas laikā organizētajos pasākumos piedalījušies vismaz 400 dalībnieki.

Projektā būs iespējams iesaistīties ikvienam Ādažu novadā dzīvojošajam jaunietim vecumā no 13-25 gadu vecumam (saskaņā ar LR Jaunatnes likumu). Lielums 918 personas (saskaņā ar CSP pieejamajiem eksperimentālajiem datiem vecumā 15-24 gadi uz 2018.gada sākumu). Nav iespējams no oficiāli pieejamiem datiem iegūt precīzu iedzīvotāju skaitu vecumgrupai 13-25 gadi.

Projekts tieši papildina Gaujas partnerības stratēģijā izvirzītos mērķus un sasniedzamos rezultātus, ir atbilstošs SVVA stratēģijai un ir saskaņā ar rīcības plānā noteikto rīcību un VRG darbības teritoriju.

Projekta mērķis atbilst Ādažu novada Attīstības programmas IP3: Izglītota, aktīva un veselīga sabiedrība, VTP5: Apmierināts novada iedzīvotājs. Tas tieši papildina mērķa sasniegšanu.

Plānotais rezultāts ir nozīmīgs visa novada teritorijas attīstībai, biedrības darbībā, organizētajos pasākumos un aktivitātēs varēs iesaistīties ikviens novadā dzīvojošais jaunietis.

Projekts ir ilgtspējīgs, projekta ietvaros iegādāto tehnisko aprīkojumu varēs izmantot vismaz 5 gadus pēc projekta realizācijas. Biedrības darbības termiņš ir beztermiņa.

Pieprasītais finansējums: EUR 11 767,07

 

Projekts “BMX parka izveide Ādažu novadā, Kadagā, otrā kārta”

Apstiprināšanas gads – 2019.gads.

Projekta iesniedzējs – BDR "BMX Ādaži"

Rīcība 2.1. Atbalsts vietējās teritorijas, tostarp dabas un kultūras objektu, sakārtošanai pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai.

Projekta mērķis ir radīt jaunas sporta iespējas Ādažu novada bērniem un jauniešiem, izveidotajā BMX trasē, kas būtu brīvi pieejama BMX sportistiem, ekstrēmā sporta veida piekritējiem, un kur organizēt BMX sacensības un treniņus. Lai pilnvērtīgi trenētos un varētu organizēt sacensības, obligāti jaunizveidotajā trasē nepieciešams uzstādīt modernu BMX starta barjeru ar laika mērīšanas un starta signāla iekārtām.

LOK prezidents Aldons Vrubļevskis uzskata, ka BMX trases izveide Ādažos ir nozīmīgs notikums Latvijas sportam un Olimpiskajai kustībai: „Svarīgi to izmantot starptautisku un vietēja mēroga BMX sacensību rīkošanai. Domāju, ka Ādažu novada iedzīvotāji pavisam drīz novērtēs jauno trasi kā lielisku papildinājumu savām atpūtas iespējām sportojot un pilnveidojot sevi riteņbraukšanā.”

Trase tiek piedāvāta plašai auditorijai. Tajā notiks riteņbraukšanas klubu treniņi, un to varēs izmantot ikviens, kam ir atbilstošs velosipēds un ekipējums. Trasē notiks gan vietēja, gan starptautiska mēroga sacensības, tai skaitā kāds Eiropas BMX čempionāta posms.

BMX sports Latvijā pastāv vairāk kā trīsdesmit gadus. Panākumi ir nākuši ļoti lēnām un ar minimālu atbalstu, lai gan tieši šis ir sporta veids, kas nesis godu visai Latvijai.

Pirmo nozīmīgo panākumu Latvijai nesa Ivo Lakučs, kas 1997. gadā ieguva Pasaules čempiona titulu junioriem. Kopš tā laika Latvija var lepoties ar vairākiem panākumiem BMX sporta veidā. 2006. gadā Latvija iegāja Eiropas riteņbraukšanas vēsturē tieši ar saviem BMX sportistiem – uz visa pjedestāla stāvēja vienas valsts, Latvijas pārstāvji: Artūrs Matisons, Ivo Lakučs un Artis Žentiņš. Visi Eiropas čempioni BMX elites klasē bija latvieši. Šie sportisti Latvijai ir nesuši vairākas medaļas. BMX sporta lepnums ir arī divkārtējais Pasaules čempions BMX Elites klasē un olimpiskais čempions Māris Štrombergs.

Pieprasītais finansējums: EUR 36 000,00

 

Projekts “Jauna centra izveidošana sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai sporta, brīvā laika un kultūras pasākumu organizēšanai, izbūvējot divas multi-funkcionālas nojumes Garkalnes ciemā, Ādažu novadā”

Apstiprināšanas gads – 2019.gads.

Projekta iesniedzējs – BDR GARKALNES OLIMPISKAIS CENTRS

Rīcība 2.2. Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu (tostarp apmācības un interešu klubu, sociālās aprūpes vietu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un citu brīvā laika pavadīšanas aktivitātes) dažādošanai.

Projekta mērķis ir:

1. Projekta mērķis ir izveidot jaunu sporta, brīvā laika un kultūras pasākumu aktivitāšu centru Garkalnes ciemā, Ādažu novadā, labiekārtojot ciema sporta un Gaujas krasta teritorijas un aprīkojot tās ar divām nojumēm, tādejādi dažādojot Garkalnes ciema iedzīvotāju sporta, kultūras un brīvā laika pavadīšanas iespējas, īpaši veicinot sociāli mazaizsargāto personu (daudzbērnu ģimenes, nepilnās ģimenes, personas virs darbspējas vecumu, 15–25 gadus veci jaunieši, bezdarbnieki) un vietējo iedzīvotāju iesaistīšanos kopīgi organizētos sporta, kultūras un brīvā laika pavadīšanas pasākumos, rezultātā veicinot iedzīvotāju socializāciju, stiprinot Ādažu novada iedzīvotāju aktivitāti un uzlabojot to sporta, veselības un sociālo dzīves kvalitāti kopumā.

2. Projekta tiešā mērķa grupa ir biedrības biedri, brīvprātīgie dalībnieki un Garkalnes ciema vietējie iedzīvotāji. Biedrībā darbojas 30 biedri vecumā no 30-70 gadiem, kuri ir Garkalnes ciema vietējie iedzīvotāji. Biedri un brīvprātīgie ir dažādu nozaru speciālisti, regulāri piedalās biedrības aktivitāšu īstenošanā, risinot vairākumu vietējo problēmu ātrāk, radošāk un lētāk, tādejādi nodrošinot kvalitatīvu projektu un pasākumu vadību. Ņemot vērā to, ka biedrība plāno izveidot jaunu sabiedrisko aktivitāšu vietu, kas atrodas Garkalnes ciemā, Ādažu novadā, projekta tiešā mērķa grupa ir 511 Garkalnes ciema iedzīvotāji (saskaņā ar PMLM IeR datiem uz 25.03.2019.).

3. Projekts paredz Garkalnes ciema sociāli mazaizsargāto personu līdz 50 personu (daudzbērnu ģimenes, nepilnās ģimenes, personas virs darbspējas vecumu, 15–25 gadus veci jaunieši, bezdarbnieki) iesaistīšanos projekta īstenošanā un kopīgi organizētos sporta, kultūras un brīvā laika pavadīšanas pasākumos uz brīvprātīgā darba principa. Dodot iespēju piedalīties pasākumu organizēšanas gaitā un uzticot konkrētu pienākumu pildīšanu, sociālmazaisargātās personām tiks attīstītas darba iemaņas, kas veicinās viņiem iekļauties darba tirgū.

Pieprasītais finansējums: EUR 31 308,75