ELFLA (2015-2020)»Apstiprinātie projekti»1.kārtā apstiprinātie projekti

1.kārtā apstiprinātie projekti

 

Projekts "Notekūdeņu attīrīšanas dūņu kompostēšana".
Bilde_3.JPG
Apstiprināšanas gads – 2016.gads.
Projekta iesniedzējs – SIA "UVK Pakalpojumi".
Rīcība 1.1. Atbalsts jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšanai, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai.
Projekta mērķis ir notekūdeņu attīrīšanas rezultātā radušos dūņu kompostēšanas laukuma ierīkošana, lai būtu iespējama dūņu komposta sagatavošana tālākai realizācijai; projekts nodrošinās jauna produkta – dūņu komposta – pieejamību gan uzņēmumiem, gan vietējiem iedzīvotājiem, kā arī risinās problēmu ar notekūdeņu attīrīšanas atkritumu utilizāciju.
Pieprasītais finansējums: EUR 70 000,00

Projekts "Investīcijas Latvijas oriģinālsieru ražotnes attīstībā un siera realizēšanai tirgū".
Apstiprināšanas gads – 2016.gads.
Projekta iesniedzējs – SIA "Soira".
Rīcība 1.2. Atbalsts lauksaimniecības produktu pārstrādei realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai.
Projekta mērķis - īstenojot projektu, ir nostiprināt uzņēmuma konkurētspēju vietējā teritorijā, piedāvājot ar novadu saistītu produkciju, tādējādi veicinot Ādažu atpazīstamību Latvijā un ārpus tās, kā arī uzlabot uzņēmuma ekonomiskos rādītājus, iegādājoties jaudīgākas ražošanas iekārtas un papildinot materiāli tehnisko bāzi labākiem darba apstākļiem.
Pieprasītais finansējums: EUR 16 272,90

Projekts "Velo infrastruktūras uzlabošana Ādažu novadā".
20171015_115455.jpgApstiprināšanas gads – 2016.gads.
Projekta iesniedzējs – Ādažu novada dome.
Rīcība 2.1. Atbalsts vietējās teritorijas, tostarp dabas un kultūras objektu, sakārtošanai pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai.
Projekta mērķis – labiekārtot ārtelpu, izveidojot trīs publiski pieejamus velo infrastruktūras objektus ar velostatīviem, velopumpjiem un velosipēdu remontu stendiem; veicināt sabiedrības iesaistīšanos aktīvā tūrisma un drošas velo infrastruktūras izmantošanā, nodrošinot Ādažu novada pievilcību, kas var kļūt par priekšnosacījumu jaunu integrētu tūrisma un citu saistītu pakalpojumu un produktu piedāvājumam.
Pieprasītais finansējums: EUR 12 139,91

Projekts "Fitnesa, spēka trīscīņas attīstība Garkalnes ciemā".
projekts_strong_1.jpgApstiprināšanas gads – 2016.gads.
Projekta iesniedzējs – biedrība "Garkalne Strong".
Rīcība 2.2. Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu (tostarp apmācības un interešu klubu, sociālās aprūpes vietu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un citu brīvā laika pavadīšanas aktivitātes) dažādošanai.
Projekta mērķis – renovēt sporta zāli un uzlabot sporta un treniņu apstākļus; iegādāties profesionālu inventāru, izbūvēt grīdas un nosiltināt sienas, apšūt tās ar plāksnēm; Garkalnes ciema iedzīvotāju veselīga dzīvesveida popularizēšana un veicināšana ilgtermiņā.
Pieprasītais finansējums: EUR 6 205,50

Projekts "Sporta aktivitāšu centra izveidošana, labiekārtojot daudzfunkcionālu āra sporta laukumu Garkalnes ciemā, Ādažu novadā"
Apstiprināšanas gads – 2016.gads.
Projekta iesniedzējs – biedrība "Garkalnes olimpiskais centrs".
Rīcība 2.2. Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu (tostarp apmācības un interešu klubu, sociālās aprūpes vietu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un citu brīvā laika pavadīšanas aktivitātes) dažādošanai.
Projekta mērķis ir izveidot sporta aktivitāšu centru Garkalnes ciemā, Ādažu novadā, labiekārtojot daudzfunkcionālu āra sporta laukumu ar LED gaismekļiem un cieto segumu, tādējādi dažādojot Garkalnes ciema iedzīvotāju sporta un brīvā laika pavadīšanas iespējas, īpaši veicinot sociāli mazaizsargāto personu un vietējo iedzīvotāju iesaistīšanos dažādās sporta aktivitātēs un sporta infrastruktūras uzturēšanas pasākumos, rezultātā stiprinot Ādažu novada iedzīvotāju aktivitāti un uzlabojot to sporta, veselības un sociālo dzīves kvalitāti kopumā.
Pieprasītais finansējums: EUR 24 369,41

Projekts "Zinīši un Gudrīši".
Apstiprināšanas gads – 2016.gads.
Projekta iesniedzējs – biedrība "Saules stariņi".
Rīcība 2.2. Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu (tostarp apmācības un interešu klubu, sociālās aprūpes vietu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un citu brīvā laika pavadīšanas aktivitātes) dažādošanai.
Projekta mērķis ir vispusīgi attīstīt bērnu, balstoties uz jaunajām metodēm; integrēt sabiedrībā sociāli nenodrošinātus bērnus (maznodrošinātos bērnus, bērnus ar īpašām vajadzībām, daudzbērnu ģimenes bērnus); palīdzēt vientuļām mammām ar bērnu, attīstot bērna individualitāti; sniegt vecākiem metodisko palīdzību bērnu vispusīgas attīstības jomā, organizējot seminārus un diskusijas.
Pieprasītais finansējums: EUR 6 148,42