ELFLA/EZF (2009-2013)»Īstenotie ELFLA projekti

2010. gada projekti (ELFLA)

4_logo_laukiem

1.kārtā apstiprinātie projekti

Projekts “Aprīkojuma iegāde un uzstādīšana Ādažu mākslas un mūzikas skolas mākslas un mūzikas valodu klasēs”

Apstiprināšanas gads – 2010.gads

Projekta īstenotājs – Ādažu novada dome, Ādažu Mākslas un mūzikas skola

Vietējās attīstības stratēģijas rīcība – 4.2.rīcība "Veicināt jaunāko tehnoloģiju izmantošanu kultūrizglītības programmu formālajos un neformālajos izglītības procesos, sekmējot inovāciju radīšanu un izplatīšanu" (tagad ietilpst 1.1.rīcībā)

Projekta mērķis – Jaunāko tehnoloģiju iegāde kvalitatīva mācību procesa nodrošināšanai.

Neliela informācija par projektu – Projekts paredzēja interaktīvās tāfeles, projektora un portatīvā datora iegādi, uzstādīšanu un ievadapmācību Ādažu Mākslas un mūzikas skolas mācību procesa nodrošināšanai. Izveidot mūsdienu prasībām atbilstošu vidi, izmantojot jaunākās tehnoloģijas mūzikas un mākslas priekšmetos bija būtiski, lai mācību process varētu noritēt kvalitatīvi, sniedzot pamata profesionālās ievirzes izglītību un pilnvērtīgu atziņu prieku radošā procesa dalībniekiem, pedagogiem un audzēkņiem. Līdz tam šādas modernas tehnoloģijas skolā nebija pieejamas, kas tādejādi ierobežoja skolotāju darba iespējas atbilstoši mūsdienu audzēkņu vajadzībām.

Projekta īstenošanas laiks – 01.2011.-05.2011.

Projekta izmaksas – Kopējās izmaksas bija 3 379,80 EUR, t.sk.: ELFLA finansējums – 2 077,75 EUR, privātais finansējums – 1 302,06 EUR.

 

Projekts “Mūzikas instrumentu iegāde Ādažu mākslas un mūzikas skolā”

Apstiprināšanas gads – 2010.gads

Projekta īstenotājs – Ādažu novada dome, Ādažu Mākslas un mūzikas skola

Vietējās attīstības stratēģijas rīcība – 4.1.rīcība "Radīt kultūrizglītības apgūšanai nepieciešamos materiālos resursus un nodrošināt to pieejamību visiem cilvēkiem neatkarīgi no tā, kādas ir viņu spējas, vajadzības un sociālais, fiziskais, garīgais stāvoklis" (tagad ietilpst 1.1.rīcībā)

Projekta mērķis – Mūzikas instrumentu iegāde kvalitatīva mācību procesa nodrošināšanai.

Neliela informācija par projektu – Projekts paredzēja mūzikas instrumentu iegādi Ādažu Mākslas un mūzikas skolas mācību procesa nodrošināšanai. Projekta ietvaros tika iegādāti šādi mūzikas instrumenti: pianīns, flauta, trompete, čells un kokle. Ādažu Mākslas un mūzikas skolas rīcībā esošo mūzikas instrumentu bāzi bija nepieciešams pilnveidot, lai turpmāk uzturētu augstu mācību līmeni un atbilstošu saturisko ieceri, vairotu uzstāšanās iespējas koncertos un konkursos, kvalitatīvi publiskojot apgūto.

Projekta īstenošanas laiks – 01.2011.-05.2011.

Projekta izmaksas – Kopējās izmaksas bija 8 174,38 EUR, t.sk.: ELFLA finansējums – 4 952,08 EUR, privātais finansējums – 3 222,30 EUR.

 

Projekts “Ādažu vidusskolas piecu mācību priekšmetu kabinetu aprīkošana ar stacionāriem projektoriem”

Apstiprināšanas gads – 2010.gads

Pasākums – Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā

Vietējās attīstības stratēģijas rīcība4.2.rīcība “Veicināt jaunāko tehnoloģiju izmantošanu kultūrizglītības programmu formālajos un neformālajos izglītības procesos, sekmējot inovāciju radīšanu un izplatīšanu” (tagad ietilpst 1.1.rīcībā “Atbalsts iedzīvotāju apmācībai, izglītošanai un jaunu iemaņu iegūšanai, kā arī kultūrizglītības apgūšanai nepieciešamo materiālo resursu pieejamībai visiem cilvēkiem neatkarīgi no tā, kādas ir viņu spējas, vajadzības un sociālais, fiziskais, garīgais stāvoklis”)

Projekta īstenotājs – Ādažu novada dome, Ādažu vidusskola

Projekta mērķis – Veicināt jaunāko tehnoloģiju izmantošanu kultūrizglītības programmu formālajos un neformālajos izglītības procesos Ādažu vidusskolā.

Neliela informācija par projektu – Ņemot vērā to, ka šodienas izglītības attīstības politika aktualizē izglītojamā vērtību veidošanās procesu, kurā nozīmīga vieta ir kultūrai, būtiski izveidot mūsdienu prasībām atbilstošu vidi tādu mācību priekšmetu kā literatūra, vizuālā māksla un mūzika apgūšanai, nodrošinot latviešu un cittautu kultūras mantojuma apzināšanu un saglabāšanu.

Projekta ietvaros tika īstenotas 2 aktivitātes: 1) pieci Ādažu vidusskolas kabineti (literatūras un dzimtās valodas) tika aprīkoti ar stacionāriem projektoriem, iegādāts to darbības nodrošināšanai nepieciešamais aprīkojums un viens portatīvais dators, kā arī 2) lai nodrošinātu kvalitatīvu projektoru darbību izvēlētajos 5 mācību priekšmetu kabinetos, attiecīgajos kabinetos uzstādītas žalūzijas.

Projekta īstenošanas laiks – 01.2011.-06.2011.

Projekta izmaksas

            Kopējās izmaksas – 7 315,75 EUR, t.sk.:

            Publiskais finansējums – 4 497,38 EUR

            Privātais finansējums – 2 818,37 EUR

 

 

Projekts “Ādažu vidusskolas stacionāru gaismas aprīkojumu un apskaņošanas aparatūras iegāde un uzstādīšana aktu zālē”

Apstiprināšanas gads – 2010.gads

Pasākums – Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā

Vietējās attīstības stratēģijas rīcība1.2.rīcība “Atbalsts iedzīvotāju apmācībai un izglītošanai personiskai izaugsmei un jaunu iemaņu iegūšanai” (tagad ietilpst 1.1.rīcībā “Atbalsts iedzīvotāju apmācībai, izglītošanai un jaunu iemaņu iegūšanai, kā arī kultūrizglītības apgūšanai nepieciešamo materiālo resursu pieejamībai visiem cilvēkiem neatkarīgi no tā, kādas ir viņu spējas, vajadzības un sociālais, fiziskais, garīgais stāvoklis”)

Projekta īstenotājs – Ādažu novada dome, Ādažu vidusskola

Projekta mērķis – Uzlabot Ādažu vidusskolas skolēniem un citiem interesentiem pieejamo Ādažu vidusskolas aktu zāli dažādu mācību un sabiedrisko aktivitāšu norisei, sekmējot viņu personisko izaugsmi un jaunu iemaņu iegūšanu.

Neliela informācija par projektu – Projekta ietvaros tika īstenotas 2 aktivitātes: 1) stacionāra gaismas tehnikas aprīkojuma piegāde un uzstādīšan Ādažu vidusskolas aktu zālē; 2) apsakņošanas aparatūras iegāde un uzstādīšana Ādažu vidusskolas aktu zālē.

Ādažu vidusskolas aktu zālē notiek lielākā daļa skolā organizēto pasākumu: Zinību diena, Skolotāju diena, Valsts svētku nedēļa, Lāčplēša diena, Ziemassvētku pasākumi, Žetonu vakati, Valentīndiena, Teātra diena, Eiropas nedēļa, Mātes diena, Pēdējā zvana pasākumi, izlaidumi un citi pasākumi, kurus apmeklē ne tikai skolas audzēkņi un pasniedzēji, bet arī skolēnu vecāki un citi cilvēki. Kvalitatīvu, jaudīgu apskaņošanas aparatūru un apgaisnošanas aprīkojumu bija nepieciešams iegādāties kvalitatīvai pasākumu organizēšanai.

Projekta īstenošanas laiks – 01.2011.-06.2011.

Projekta izmaksas

            Kopējās izmaksas – 8 227,24 EUR, t.sk.:

            Publiskais finansējums – 5 057,73 EUR

            Privātais finansējums – 3 169,52 EUR