Par biedrību»Biedrības projekti»Projekts: “LEADER pieejas īstenošana 2015-2020 (ELFLA)”

Projekts „Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas sagatavošana un īstenošana biedrības "Gaujas Partnerība" teritorijā – Ādažu novadā"

Turpinot LEADER pieejas realizēšanu Ādažu novada attīstībai arī 2014.-2020.gada plānošanas periodā, atbilstoši MK 10.03.2015 noteikumiem Nr. 125 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju sagatavošanai un īstenošanai" biedrība „Gaujas Partnerība" ir iesniegusi projekta iesniegumu projektam „Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas sagatavošana un īstenošana biedrības "Gaujas Partnerība" teritorijā – Ādažu novadā".
2015.gada oktobrī, lai izstrādātu Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju 2015.– 2020.gadam tika tika izveidotas trīs darba grupas: pašvaldības pārstāvju darba grupa, uzņēmēju darba grupa un iedzīvotāju t.sk. biedrību darba grupa. Rezultātā Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģija 2015.– 2020.gadam tika izstrādāta, 2015. gada 27. novembrī biedrības "Gaujas Partnerība" Padomē apstiprināta un 2015. gada 1. decembrī ir iesniegta Lauku atbalsta dienestā vērtēšanai.
2014.-2020.gada plānošanas periodā sabiedrības virzītas vietējās attīstības pieejas galvenie mērķi un uzdevumi ir sniegt atbalstu lauku kopienu ilgtspēju veicinošām vietējās attīstības iniciatīvām, uzlabojot sociālo situāciju laukos, veidojot labvēlīgu vidi dzīvošanai, uzņēmējdarbībai un lauku teritoriju attīstībai. Ar sabiedrības virzītu vietējās attīstības pieeju tiks veicināta lauksaimniecības nozares nozares konkurētspēja.
Vairāk par projektu skatīt sadaļā: ELFLA (2015-2020)