ELFLA (2015-2020)»Informatīvie semināri»Seminārs 29.02.2020.

Seminārs 29.02.2020.

Īstenojot projektu “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas sagatavošana un īstenošana biedrības “Gaujas Partnerība” teritorijā – Ādažu novadā”, biedrība “Gaujas Partnerība” ir izsludinājusi projektu iesniegumu pieņemšanas 5.kārtu Lauku attīstības programmas ietvaros.

Projektu iesniegumu pieņemšana notiek no 17.02.2020. līdz 17.03.2020. rīcībā “1.1. Atbalsts lauksaimniecības produktu pārstrādei, ar lauksaimniecību nesaistītai ražošanai un pakalpojumiem, produkcijas realizācijai un darbinieku produktivitātes kāpināšanai”.

Rīcības ietvaros paredzēts veicināt lauksaimniecības un citas uzņēmējdarbības attīstību Ādažu novada teritorijā (vietējās produkcijas realizēšanu tirgū gan Ādažu novada teritorijā, gan pilsētās (izņemot Rīgu), kurās iedzīvotāju skaits nepārsniedz 15000), kā arī veicināt darbinieku zināšanu un prasmju paaugstināšanu, tādā veidā sekmējot darbinieku produktivitāti un uzņēmumu saimniecisko darbību, piem.:

  • jaunu produktu un pakalpojumu radīšana;
  • jaunu uzņēmumu veidošana;
  • esošo uzņēmumu uzlabojumi ar jaunām metodēm vai darba apstākļu uzlabojumiem;
  • produktu ražošana un pārstrāde;
  • jaunu tirdzniecības vietu ierīkošana;
  • jaunu realizācijas veidu ieviešana;
  • esošo tirdzniecības vietu labiekārtošana.

Rīcības ietvaros nav paredzēts atbalstīt tādu projektu attīstību, kas paredz citu personu izstrādātu programmnodrošinājuma piedāvājumu vai tādu produktu un pakalpojumu piedāvājumu, kas tirgū ir pieejami bez maksas (grāmatvedības, apmācību u.c. jomās).

Projektu iesniegumus var iesniegt elektroniski Lauku atbalsta dienesta (turpmāk LAD) elektroniskajā pieteikšanās sistēmā https://eps.lad.gov.lv/login.

Piektajā kārtā pieejamais publiskais finansējums ir 29 452,29 EURMaksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam – 30 000 EUR.

Maksimālā atbalsta intensitāte – 70 %; 80 %, ja ir kopprojekts.

Projekta īstenošanas termiņš. Būvniecības gadījumā projekta īstenošanas termiņš ir 2 gadi no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu; ja projektu īsteno aktivitātē “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” un projektā paredzēta attiecināmo izmaksu pozīcija “Ar projektu saistītā personāla atalgojuma un darbības nodrošināšana” izmaksas, kas nepārsniedz 15% no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas – 2 gadi no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu; pārējo projektu īstenošanas termiņš 1 gads LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Projektu izvērtēšanai nepieciešamā informācija, kas jāiesniedz projekta iesniegumā sadaļā “Papildu informācija, kas sniedzama saskaņā ar vietējās attīstības stratēģiju” – sasniedzamā rezultatīvā rādītāja lielums, atbilstoši 1.1.rīcībai noteiktajam rezultatīvajam rādītājam; tiešo klientu apraksts. Jāiesniedz arī Atbalsta pretendenta pašnovērtējuma veidlapa par projekta atbilstību vietējās attīstības stratēģijā attiecīgajai rīcībai noteiktajiem projektu vērtēšanas kritērijiem, norādot katram kritērijam atbilstošo punktu skaitu un pamatojot punktu skaita atbilstību.

Iepazīties ar vietējās attīstības stratēģiju, saņemt atbildes uz jautājumiem iespējams biedrības “Gaujas Partnerība” birojā: Ādažu novadā, Ādažos, Pirmā ielā 38A (iepriekš saskaņojot laiku). SVVA stratēģija pieejama arī elektroniski biedrības “Gaujas Partnerība” mājas lapā: www.gaujaspartneriba.lv.

Lai sniegtu visu iespējamo atbalstu projektu iesniedzējiem projektu iesniegumu pieņemšanas 5.kārtas ietvaros, sestdien 29.02.2020. plkst. 12.00 Ādažos, Gaujas ielā 33A, Kultūras centrā, Mākslas un vēstures galerijas telpās tiks rīkots informatīvais seminārs.  

Kontaktinformācija:

 

Semināra materiāli:

Darba kārtība

Prezentācija (Par PI atlases 5.kārtu)

Prezentācija (Darbs ar LAD EPS)