ELFLA/EZF (2009-2013)»Īstenotie ELFLA projekti»2013. gada ELFLA projekti

2013. gada projekti (ELFLA)

4_logo_laukiem

 

5.kārtā apstiprinātie projekti

Projekts “Smiltsērkšķu stādu iegāde un stādījumu ierīkošana Ādažu novada īpašumā “Mēnessgaismas””

Apstiprināšanas gads – 2013.gads

Pasākums – Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā

Vietējās attīstības stratēģijas rīcība3.4.rīcība “Atbalsts lauksaimniecības produktu ražošanai un pirmapstrādei, kā arī ilggadīgo augļkopības kultūraugu stādu iegāde, stādījumu balstu sistēmu, žogu, žogu balstu iegāde, uzstādīšana un stādījumu ierīkošana”

Projekta īstenotājs – Inga Bojāre

Projekta mērķis – Izveidot vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas teritorijā konkurētspējīgu smiltsērkšķu audzēšanas saimniecību.

Neliela informācija par projektu – Lai sasniegtu mērķi, projekta ietvaros īpašumā “Mēnessgaismas” tika ierīkoti smiltsērkšķu stādījumi 1 ha platībā. Īpašumā ir piemērota augsne smiltsērkšķu audzēšanai un tajā tiks iestādīti 1700 gabali 1-2 gadīgi kailsakņu stādi. 2014. gada pavasarī iestādītie stādi pirmo ražu dos sākot ar 2018. gadu. Lai turpmāk nodrošinātu ražas regularitāti, 2015. un 2016. gados tiks ierīkoti jauni stādījumi vēl 2 ha platībā.

Projekta īstenošanas laiks – 08.2013.-04.2014.

Projekta izmaksas

            Kopējās izmaksas – 2 750,25 EUR, t.sk.:

            Publiskais finansējums – 1 028,50 EUR

            Privātais finansējums – 1 721,75 EUR

           

 

Projekts “Džudo paklāju iegāde Pierīgas Bērnu un jaunatnes sporta skolai”

Apstiprināšanas gads – 2013.gads

Pasākums – Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā

Vietējās attīstības stratēģijas rīcība1.1.rīcība “Atbalsts iedzīvotāju apmācībai, izglītošanai un jaunu iemaņu iegūšanai, kā arī kultūrizglītības apgūšanai nepieciešamo materiālo resursu pieejamībai visiem cilvēkiem neatkarīgi no tā, kādas ir viņu spējas, vajadzības un sociālais, fiziskais, garīgais stāvoklis”

Projekta īstenotājs – Ādažu novada dome, Pierīgas Bērnu un jaunatnes sporta skola

Projekta mērķis – Iegādāties jaunu džudo paklāju (tatami), lai varētu veikt kvalitatīvu treniņu procesu, kā arī organizēt starptautiskas sacensības Pierīgas Bērnu un jaunatnes sporta skolā.

Neliela informācija par projektu – Latvijas sporta izglītības iestāžu audzēkņu un viņu pedagogu ieguldītā darba rezultāts ir sportiskie sasniegumi, bērnu brīvā laika piepildīšana un profesionālās izglītības iegūšana. Izglītības procesā ir būtiski bērniem nodrošināt kvalitatīvu materiāli tehnisko bāzi. Projekta ietvaros tika iegādāti 144 mazie paklāji (2m x 1m), kas kopā veido vienu džudo tatami paklāju, lai uz tā varētu gan veikt treniņu procesu, gan organizēt starptautiskas sacensības. Aprīkojot cīņas zāli ar jaunu džudo tatami, 90 sporta skolas audzēkņiem ir nodrošināts kvalitatīvs treniņu process, arī Ādažu vidusskolas audzēkņiem un pārējiem ar sportu nodarboties gribošiem iedzīvotājiem ir iespēja pilnveidot un uzlabot savas sportiskās prasmes un iemaņas dažādos sporta veidos: cīņas māksla, akrobātika, vingrošana, aerobika u.c.

Projekta īstenošanas laiks – 07.2013.-04.2014.

Projekta izmaksas

            Kopējās izmaksas – 13 194,36 EUR, t.sk.:

            Publiskais finansējums – 9 813,99 EUR

            Privātais finansējums – 3 380,37 EUR

           

6.kārtā apstiprinātie projekti

Projekts “Smiltsērkšķu stādījumu kopšanas aprīkojuma iegāde Ingas Bojāres saimniecības attīstībai”

Apstiprināšanas gads – 2013.gads

Pasākums – Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā

Vietējās attīstības stratēģijas rīcība3.4.rīcība “Atbalsts lauksaimniecības produktu ražošanai un pirmapstrādei, kā arī ilggadīgo augļkopības kultūraugu stādu iegāde, stādījumu balstu sistēmu, žogu, žogu balstu iegāde, uzstādīšana un stādījumu ierīkošana”

Projekta īstenotājs – Inga Bojāre

Projekta mērķis – Izveidot vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas teritorijā konkurētspējīgu smiltsērkšķu audzēšanu.

Neliela informācija par projektu – 2013. gada rudenī tika sagatavota vieta stādījumu ierīkošanai 1 ha platībā, kur 2014. gada pavasarī iepriekš akceptēta projekta ietvaros tika iegādāti un ierīkoti smiltsērkšķu stādījumi. Lai sasniegtu otrā projekta mērķi, saimniecībā tika iegādāts smiltsērkšķu stādījumu kopšanas aprīkojums: ar roku vadāms pļāvējs zāles appļaušanai starp kociņiem un motorzāģis, lai izzāģētu dažāda lieluma krūmājus un kokus pārējā 2 ha platībā.

Projekta īstenošanas laiks – 03.2014.-04.2014.

Projekta izmaksas

            Kopējās izmaksas – 1 476,20 EUR, t.sk.:

            Publiskais finansējums – 504,13 EUR

            Privātais finansējums – 972,07 EUR

           

 

Projekts “Digitālo klavieru iegāde Ādažu vidusskolā”

Apstiprināšanas gads – 2013.gads

Pasākums – Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā

Vietējās attīstības stratēģijas rīcība1.1.rīcība “Atbalsts iedzīvotāju apmācībai, izglītošanai un jaunu iemaņu iegūšanai, kā arī kultūrizglītības apgūšanai nepieciešamo materiālo resursu pieejamībai visiem cilvēkiem neatkarīgi no tā, kādas ir viņu spējas, vajadzības un sociālais, fiziskais, garīgais stāvoklis”

Projekta īstenotājs – Ādažu novada dome, Ādažu vidusskola

Projekta mērķis – Nodrošināt Ādažu vidusskolu ar atbilstošu infrastruktūru, lai uzlabotu mācību un kultūras pakalpojumu kvalitāti un efektivitāti. Veicināt mūzikas un koncertdzīves daudzveidību.

Neliela informācija par projektu – Projekta ietvaros plānots īstenot aktivitāti – aprīkot Ādažu vidusskolas aktu zāli un mūzikas kabinetu ar atbilstošu mūzikas instrumentu – digitālām klavierēm. Digitālo klavieru iegāde nodrošinātu nepieciešamo aprīkojumu koncertu, nodarbību un citu sarīkojumu organizēšanā. Jaunās klavieres varēs izmantot mācību procesā (40 stundas nedēļā vienā mūzikas kabinetā), interešu izglītības nodarbībām (deju kolektīvu pavadījumam, koru koncertmeistaram) un sarīkojumos (aptuveni 40 gadā), kas uzlabotu to kvalitāti.

Plānotais projekta īstenošanas laiks – 06.2014.-08.2014.

Plānotās projekta izmaksas

            Kopējās izmaksas – 1 174,46 EUR, t.sk.:

            Publiskais finansējums – 638,93 EUR

            Privātais finansējums – 535,53 EUR

           

 

Projekts “Eiropas multivides centra izveide Ādažu vidusskolā”

Apstiprināšanas gads – 2013.gads

Pasākums – Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā

Vietējās attīstības stratēģijas rīcība1.1.rīcība “Atbalsts iedzīvotāju apmācībai, izglītošanai un jaunu iemaņu iegūšanai, kā arī kultūrizglītības apgūšanai nepieciešamo materiālo resursu pieejamībai visiem cilvēkiem neatkarīgi no tā, kādas ir viņu spējas, vajadzības un sociālais, fiziskais, garīgais stāvoklis”

Projekta īstenotājs – Ādažu novada dome, Ādažu vidusskola

Projekta mērķis – Izveidot Eiropas multivides centru Ādažu vidusskolā.

Neliela informācija par projektu – Projekta ietvaros, iegādājoties tam nepieciešamo aprīkojumu: planšetdatorus, Smart TV, webkameru un televizora stiprinājuma kronšteinu pie sienas, Ādažu vidusskolai plānots izveidot multivides centru. Pēc projekta īstenošanas Ādažu vidusskolas skolēniem, viņu vecākiem, skolas absolventiem, kā arī pārējiem Ādažu novada iedzīvotājiem un citiem interesentiem būs iespēja informācijas apmaiņai starp ES institūcijām un pilsoņiem izmantot jaunākās tehnoloģijas. Tas sniegtu kvalitatīvu iespēju izmantot jaunākās IT sociālo tīklu darbības apguvē, hipertekstuālās uztveres izpratnē, paaugstinātu sabiedrības informētību, noteiktu un izplatītu labo praksi dažādās aktivitātēs.

Plānotais projekta īstenošanas laiks – 07.2014.-09.2014.

Plānotās projekta izmaksas

            Kopējās izmaksas – 5 443,79 EUR, t.sk.:

            Publiskais finansējums – 4 049,10 EUR

            Privātais finansējums – 1 394,69 EUR

           

 

Projekts “Mūzikas instrumentu iegāde Ādažu simfoniskajam orķestrim”

Apstiprināšanas gads – 2013.gads

Pasākums – Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā

Vietējās attīstības stratēģijas rīcība1.1.rīcība “Atbalsts iedzīvotāju apmācībai, izglītošanai un jaunu iemaņu iegūšanai, kā arī kultūrizglītības apgūšanai nepieciešamo materiālo resursu pieejamībai visiem cilvēkiem neatkarīgi no tā, kādas ir viņu spējas, vajadzības un sociālais, fiziskais, garīgais stāvoklis”

Projekta īstenotājs – Ādažu novada dome, Ādažu Mākslas un mūzikas skola

Projekta mērķis – Kolektīvās muzicēšanas popularizēšana Ādažos un esošā orķestra materiāli tehniskās bāzes pilnveidošana.

Neliela informācija par projektu – Lai īstenotu projekta mērķi, Ādažu simfoniskajam orķestrim, kas veidojās uz Ādažu Mākslas un mūzikas skolas audzēkņu un pedagogu bāzes, projekta ietvaros plānots iegādāties vairākus mūzikas instrumentus: klarneti, trompetes, alta flautu, baritona saksofonu, piccolo flautu, ģitāras, akordeonu.

Projekta īstenošanas rezultātā būs jaunas iespējas vietējiem iedzīvotājiem ar muzikālajām priekšzināšanām instrumentspēlē iesaistīties izveidotajā orķestrī, aktīvā kultūras dzīvē, pilnveidojot savas muzikālās zināšanas un prasmes orķestra muzicēšanā. Tas kvalitatīvi ietekmēs brīvā laika pavadīšanas iespējas, veidojot jaunas iespējas kā pašapliecināties, komunicēties caur mūziku, paaugstinot vispārējo kultūras attīstības līmeni, dažādojot koncertdzīvi ar vietējo iedzīvotāju piedalīšanos.

Plānotais projekta īstenošanas laiks – 01.2014.-08.2014.

Plānotās projekta izmaksas

            Kopējās izmaksas – 7 292,00 EUR, t.sk.:

            Publiskais finansējums – 5 423,80 EUR

            Privātais finansējums – 1 868,20 EUR