Par biedrību»Biedrības projekti»Projekts: “LEADER pieejas īstenošana 2009-2013 (ELFLA)”

Projekts: “Lauku attīstības programmas 2007.–2013.gadam (LAP) pasākumā "Vietējās attīstības stratēģijas" sagatavošana un īstenošana biedrības "Gaujas Partnerība" teritorijā – Ādažu novadā”.

04.01.2010. Lauku atbalsta dienests pieņēma lēmumu Nr.5.4./17/3 par atbalsta piešķiršanu biedrības „Gaujas Partnerība" vietējās attīstības stratēģijas (stratēģijas iesnieguma Nr. 09-00-L41000-000001) īstenošanai Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA). līdzfinansējuma Latvijas Lauku attīstības programmas pasākuma „Vietējās attīstības stratēģijas" ietvaros.
Ādažu novada teritorijā jau kopš 2010.gada tiek īstenoti dažādi LEADER veida projekti, kuru finansējumu pilnībā vai dāļēji nodrošina ELFLA līdzekļi, kuri tiek piešķirti "Lauku attīstības programmas" īstenošanai un paredzēti galvenokārt dažādu pamatlīdzekļu iegādei. Kopumā LEADER veida projektu īstenošanai Ādažu novadā 2007.-2013. gada plānošanas periodā no ELFLA tika novirzīti 234 057,81 EUR.
Vairāk skatīt sadaļā: ELFLA/EZF (2009-2013)