ELFLA (2015-2020)»Informatīvie semināri»Seminārs 01.04.2017.

Seminārs 01.04.2017.

2017. gada 21. februārī ir izsludināta projektu iesniegumu pieņemšanas 2.kārta Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" ietvaros apstiprinātās sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai aktivitātēs 19.2.1. "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas" un 19.2.2. "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas". Vairāk skatīt šeit.

Lai sniegtu visu iespējamo atbalstu projektu iesniedzējiem projektu iesniegumu pieņemšanas 2. kārtas ietvaros 2017.gada 1.aprīlī plkst.13:00Ādažos, Gaujas ielā 33A, Kultūras centrā, galerijas telpās tiks rīkots informatīvais seminārs.

Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2017.gada 28.marta līdz 2017.gada 28.aprīlim.

Projektu iesniegumus var iesniegt:

- papīra formā 2 eksemplāros biedrības "Gaujas Partnerība" birojā Ādažos, Pirmā ielā 38A, (tiem pievienojot 1 kopiju elektroniskā formātā, datu nesējā) (no 28.03.2017. līdz 28.04.2017. plkst.14:00);
- elektroniski 
Lauku atbalsta dienesta (turpmāk LAD) elektroniskajā pieteikšanās sistēmā https://eps.lad.gov.lv/loginvai elektroniska dokumenta formā, kas noformēts atbilstoši Elektronisko dokumentu likumā noteiktajai kārtībai, nosūtot to uz e-pastu lad@lad.gov (no 28.03.2017. līdz 28.04.2017. plkst.23:59).

Kontaktinformācija:

- Gunta Dundure, ELFLA administratīvā vadītāja (mob.: +371 26566190, e-pasts: gunta.dundure@adazi.lv);
- Ineta Martuzāne, ELFLA administratīvās vadītājas vietniece (mob.: +371 29254554, e-pasts: martuzane.ineta@inbox.lv);

Vispārīgiem jautājumiem: gaujaspartneriba@inbox.lv

Semināra materiāli:

Prezentācija

Semināra darba kārtība

Projektu iesnieguma aizpildīšanas piemērs (aktivitātei 19.2.1.)

Projekta iesnieguma aizpildīšanas piemērs (aktivitātei 19.2.2.)