ELFLA/EZF (2009-2013)»Īstenotie ELFLA projekti»2011. gada ELFLA projekti

2011. gada projekti (ELFLA)

4_logo_laukiem

 

2.kārtā apstiprinātie projekti

 

Projekts “Ekoloģisks kurināmais: ātri un precīzi”

Apstiprināšanas gads – 2011.gads

Pasākums – Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā

Vietējās attīstības stratēģijas rīcība3.3.rīcība “Uzņēmējdarbības, t.sk., individuālās nodarbinātības, attīstīšanai nepieciešamās infrastruktūras izveide un materiāltehniskās bāzes nodrošināšana”

Projekta īstenotājs – SIA “Sanarts”

Projekta mērķis – Radīt pakapojumu visiem iedzīvotāju slāņiem ātrai un kvalitatīvai “zaļā” kurināmā sagatavei. Tādā veidā popularizējot otrreiz pārstrādājamo enerģiju, laužot priekšstatu, ka malkas sagatavošana ir darbietilpīga, fiziski smaga, ļoti netīra nodarbe, ko bez talku rīkošanas vai veselības sabojāšanas (samocīta mugura uz vairākām nedēļām) nevar paveikt. Veicināt lētāka un “zaļāka” kurināmā lietošanu mājsaimniecībās pateicoties tehnikas iespējām.

Neliela informācija par projektu – Projekta ietvaros tika iegādāts malkas sagatavošanas kombains, kas ir spējīgs mobili (t.i., gan mežā, gan pagalmā), kvalitatīvi (tieši vēlamajā garumā un frakcijā, t.i., sašķeļot 2, 4 vai 6 daļās) sagatavot kurināmo. Projekta īstenošanas iedzīvotājiem tiek piedāvāts pakalpojums sagatavot kvalitatīvu kurināmo klientu norādītajā vietā.

Projekta īstenošanas laiks – 10.2011.-10.2013.

Projekta izmaksas

            Kopējās izmaksas – 11 504,53 EUR, t.sk.:

            Publiskais finansējums – 5 657,97 EUR

            Privātais finansējums – 5 846,56 EUR

           

 

Projekts “Multimēdiju iekārtu uzstādīšana Ādažu Brīvajā Valdorfa skolā”

Apstiprināšanas gads – 2011.gads

Pasākums – Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā

Vietējās attīstības stratēģijas rīcība1.1.rīcība “Atbalsts iedzīvotāju apmācībai, izglītošanai un jaunu iemaņu iegūšanai, kā arī kultūrizglītības apgūšanai nepieciešamo materiālo resursu pieejamībai visiem cilvēkiem neatkarīgi no tā, kādas ir viņu spējas, vajadzības un sociālais, fiziskais, garīgais stāvoklis”

Projekta īstenotājs – biedrība “ĀBVS atbalsta biedrība”

Projekta mērķis – Nodrošināt mūsdienīgu un kvalitatīvu mācību un kulturizglītojošu vidi mācību satura apgūšanai mācību stundās un brīvā laika pavadīšanai interešu klubos Ādažu Brīvās Valdorfa skolas skolēniem, Ādažu novada iedzīvotājiem un visiem alternatīvās izglītības iespēju izmantošanas interesentiem.

Neliela informācija par projektu – Biedrības “Ādažu Brīvās Valdorfa skolas atbalsta biedrība” mērķis ir veicināt mācību procesu attīstību Ādažu Brīvajā Valdorfa skolā un popularizēt alternatīvās Valdorfpedagoģijas principus Latvijā. Ārpus mācību darba skola piedāvā kultūrizglītojošus kursus arī pieaugušajiem.

Projekta ietvaros 3 skolas telpas tika aprīkotas ar stacionārām multimēdiju iekārtām, lai mācību un kultūrizglītojošo ārpusstundu darbu skolā būtu iespējams veikt efektīvi, aizraujoši un kvalitatīvi, atbilstoši mūsdienu prasībām.

Projekta īstenošanas laiks – 06.2011.-05.2013.

Projekta izmaksas

            Kopējās izmaksas – 13 114,60 EUR, t.sk.:

            Publiskais finansējums – 13 114,60 EUR

            Privātais finansējums – 0,00 EUR

           

 

Projekts “Inventāra iegāde futbola kluba “Ādaži” bērnu un jauniešu futbola komandu nodrošinājumam”

Apstiprināšanas gads – 2011.gads

Pasākums – Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā

Vietējās attīstības stratēģijas rīcība1.1.rīcība “Atbalsts iedzīvotāju apmācībai, izglītošanai un jaunu iemaņu iegūšanai, kā arī kultūrizglītības apgūšanai nepieciešamo materiālo resursu pieejamībai visiem cilvēkiem neatkarīgi no tā, kādas ir viņu spējas, vajadzības un sociālais, fiziskais, garīgais stāvoklis”

Projekta īstenotājs – biedrība “Futbola klubs “Ādaži””

Projekta mērķis – Pilnveidot futbola kluba materiāltehnisko bāzi, iegādājoties nepieciešamo inventāru, lai uzlabotu bērnu un jauniešu komandu treniņu procesu un nodrošinātu sekmīgu komandu dalību dažāda līmeņa sacensībās.

Neliela informācija par projektu – Biedrība “Futbola klubs “Ādaži”” tika dibināta ar mērķi veicināt futbola attīstību Ādažu novadā, veltot īpašu uzmanību bērnu un jauniešu iesaistīšanu sporta (futbola) aktivitātēs.

Projekta ietvaros tika iegādāts: spēlētāju formas, šorti, getras, skriešanas tērpi, termo krekli, džemperi, bikses, jakas, bumbu maisi, somas, cepures, medicīnas soma, bumbas, konusi, barjeru komplekts, nūju komplekti, stūra karogi, taktiskā tāfele, trenera mape, futbola vārti ar tīklu. Projekta īstenošana sekmēja ilgtspējīgu futbola attīstību Ādažu novadā, veicināja jauniešu sagatavošanos augstāka līmeņa sacensībām un startēšanu tajās.

Projekta īstenošanas laiks – 03.2012.-08.2012.

Projekta izmaksas

            Kopējās izmaksas – 11 315,25 EUR, t.sk.:

            Publiskais finansējums – 11 315,25 EUR

            Privātais finansējums – 0,00 EUR