ELFLA (2015-2020)»Informatīvie semināri»Seminārs 09.03.2019.

Seminārs 09.03.2019.

Biedrība “Gaujas Partnerība” 2019.gada 16.janvārī izsludināja projektu iesniegumu pieņemšanas 4.kārtu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros apstiprinātās sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai aktivitātēs 19.2.1. “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” un 19.2.2. “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”. Vairāk skatīt šeit

Atgādinām, ka projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 01.03.2019. līdz 01.04.2019. trīs rīcībās:

- 1.1. Atbalsts lauksaimniecības produktu pārstrādei, ar lauksaimniecību nesaistītai ražošanai un pakalpojumiem, produkcijas realizācijai un darbinieku produktivitātes kāpināšanai (29 672,46 EUR);

- 2.1. Atbalsts vietējās teritorijas, tostarp dabas un kultūras objektu, sakārtošanai pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai (80 000,00 EUR);

- 2.2. Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu (tostarp apmācības un interešu klubu, sociālās aprūpes vietu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un citu brīvā laika pavadīšanas aktivitātes) dažādošanai (70 114,26 EUR).

Ceturtajā kārtā pieejamais publiskais finansējums ir 179 786,72 EUR. Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam 1.1.rīcībā – 30 000 EUR, 2.1. un 2.2.rīcībā – 40 000 EUR. Maksimālā atbalsta intensitāte 1.1.rīcībā – 70 %; 80 %, ja ir kopprojekts; 2.1. un 2.2.rīcībā – 90%.

Projektu iesniegumus var iesniegt elektroniski Lauku atbalsta dienesta (turpmāk LAD) elektroniskajā pieteikšanās sistēmā https://eps.lad.gov.lv/login.

Iepazīties ar vietējās attīstības stratēģiju, saņemt atbildes uz jautājumiem iespējams biedrības “Gaujas Partnerība” birojā: Ādažu novadā, Ādažos, Pirmā ielā 38A. SVVA stratēģija pieejama arī elektroniski skatīt šeit.

Lai sniegtu visu iespējamo atbalstu projektu iesniedzējiem projektu iesniegumu pieņemšanas 4.kārtas ietvaros, 2019.gada 9.martā plkst. 12.00 Ādažos, Gaujas ielā 33A, Kultūras centrā, Mākslas un vēstures galerijas telpās tiks rīkots informatīvais seminārs.

Kontaktinformācija:

Semināra materiāli:

Darba kārtība

Prezentācija (Par PI atlases 4.kārtu)

Prezentācija (Darbs ar LAD EPS)