Publikācijas»Pētījumi

2014. gada pētījums

Biedrība "Gaujas Partnerība" 2014. gada beigās un 2015.gada sākumā veica pētījumu "Biedrības "Gaujas Partnerība" stratēģijas ieviešanas izvērtējums, ietekmes uz vietējās rīcības grupas darbības teritorijas attīstību noteikšana un proekšlikumu sagatavošana turpmākai darbībai".

Pētījuma mērķis - veikt izvērtējumu par biedrības "Gaujas Partnerība" vietējās attīstības stratēģijas 2009.-2013.gadam ieviešanas gaitu (tai skaitā biedrības darbības izvērtējums) un pienesumu biedrības darbības teritorijas attīstībai, kā arī definēt turpmākos darbības virzienus 2014.-2020.gada plānošanas periodā. Izvērtēt vietējās attīstības stratēģijā izvirzīto prioritāšu mērķu sasniegšanu, stratēģijas īstenošanas gaitā gūto pievienoto vērtību un efektivitāti, kā arī to, cik lielā mērā ar vietējās attīstības stratēģijas īstenošanu ir apmierinātas vietējās vajadzības, izmantots vietējais potenciāls un atrasti inovatīvi risinājumi, un kādi uzlabojumi būtu veicami, lai uzlabotu vietējās rīcības grupas darbību un nodrošinātu kvalitatīvas jaunās vietējās attīstības stratēģijas sagatavošanu.

 

Pētījumu veica SIA "Plānošanas darbnīca"

 

Biedrības "Gaujas Partnerība" stratēģijas 2009.-2014.gadam ieviešanas izvērtējums

Pētījuma prezentācija