ELFLA (2015-2020)»LEADER pieejas īstenošana 2014-2020

LEADER pieejas īstenošana 2014-2020

LEADER ir mērķtiecīgas un savstarpēji koordinētas aktivitātes lauku attīstības veicināšanai. Viens no LEADER pieejas pamatprincipiem ir pieeja no "apakšas uz augšu", kad iniciatīva nāk no vietējiem iedzīvotājiem, iesaistoties savas teritorijas problēmu identificēšanā un risināšanā.

Plānošanas periodā no 2014.-2020.gadam LEADER pieejas īstenošanu var paplašināt, piesaistot ne tikai Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (turpmāk- ELFLA), bet arī Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (turpmāk- EJZF), Eiropas Reģionālās attīstības fonda (turpmāk- ERAF) un Eiropas Sociālā fonda (turpmāk- ESF) finansējumu vietējā mēroga iniciatīvām un sekmējot koordināciju starp dažādiem fondiem vietējā līmenī. Šādu pieeju sauc par sabiedrības virzītu vietējo attīstību (turpmāk- SVVA).

Latvija plāno īstenot SVVA, piesaistot divu fondu finansējumu, t.i. ELFLA un EJZF, kur ELFLA ir izvēlēts par vadošo fondu.

LAP pasākumā "Atbalsts LEADER vietējai attīstībai" (ELFLA fonds) atbalsta apmērs stratēģiju īstenošanai ir 49 000 000 EUR (četrdesmit deviņi miljoni euro)

RP pasākumā "Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana" (EJZF fonds) atbalsta apmērs stratēģiju īstenošanai ir 8 820 000 EUR (astoņi miljoni astoņi simti divdesmit tūkstoši euro)

Vietējā rīcības grupa (VRG) ir publisko un privāto partneru apvienība, kas darbojas noteiktā teritorijā ar iedzīvotāju skaitu robežās:

Lauku attīstības programmas pasākumam no 10 līdz 65 tūkstošiem;
Rīcības programmas pasākumam no 10 līdz 125 tūkstošiem.
SVVA stratēģija ir VRG izstrādāts daudznozaru stratēģiskais plāns, kas nosaka un pamato vietējās teritorijas attīstības prioritātes un pārmaiņu nepieciešamību.

2014.-2020.gada plānošanas periodā sabiedrības virzītas vietējās attīstības pieejas galvenie mērķi un uzdevumi ir sniegt atbalstu lauku kopienu ilgtspēju veicinošām vietējās attīstības iniciatīvām, uzlabojot sociālo situāciju laukos, veidojot labvēlīgu vidi dzīvošanai, uzņēmējdarbībai un lauku teritoriju attīstībai. Ar sabiedrības virzītu vietējās attīstības pieeju tiks veicināta lauksaimniecības nozares, zvejniecības un akvakultūras nozares konkurētspēja.

leader2014-2020