ELFLA (2015-2020)»Informatīvie semināri

Informatīvie semināri

Īstenojot projektu “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas sagatavošana un īstenošana biedrības “Gaujas Partnerība” teritorijā – Ādažu novadā ”Biedrība “Gaujas Partnerība” ir izsludinājusi atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 7.kārtu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros apstiprinātās sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai aktivitātē 19.2.1. “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas”.

Projekti tiek pieņemti rīcībā “1.1. Atbalsts lauksaimniecības produktu pārstrādei, ar lauksaimniecību nesaistītai ražošanai un pakalpojumiem, produkcijas realizācijai un darbinieku produktivitātes kāpināšanai”.

Rīcības ietvaros paredzēts veicināt lauksaimniecības un citas uzņēmējdarbības attīstību vietējās rīcības grupas (VRG) darbības teritorijā (vietējās produkcijas realizēšanu tirgū gan VRG darbības teritorijā, gan pilsētās (izņemot Rīgu), kurās iedzīvotāju skaits nepārsniedz 15000), kā arī veicināt darbinieku zināšanu un prasmju paaugstināšanu, tādā veidā sekmējot darbinieku produktivitāti un uzņēmumu saimniecisko darbību, piem.:

 • jaunu produktu un pakalpojumu radīšana;
 • jaunu uzņēmumu veidošana;
 • esošo uzņēmumu uzlabojumi ar jaunām metodēm vai darba apstākļu uzlabojumiem;
 • produktu ražošana un pārstrāde;
 • jaunu tirdzniecības vietu ierīkošana;
 • jaunu realizācijas veidu ieviešana;
 • esošo tirdzniecības vietu labiekārtošana.

Rīcības ietvaros nav paredzēts atbalstīt:

 • tādu projektu attīstību, kas paredz citu personu izstrādātu programmnodrošinājuma piedāvājumu vai tādu produktu un pakalpojumu piedāvājumu, kas tirgū ir pieejami bez maksas (grāmatvedības, apmācību u.c. jomās),
 • veselībai kaitīgu preču ražošanu / pakalpojumu sniegšanu (tabaka, alkohols, azartspēles u.c.),
 • tādu projektu attīstību, kas paredz plašai sabiedrībai nepieejamu un / vai nezināmu teritorijas sakārtošanu (izņemot teritorijas, kas atrodas publiskās apbūves/ sabiedrisku iestāžu zonējumā vai teritorijas, kurās paredzēts attīstīt mājražošanu).

Svarīgi!

 • Projektu iesniegumu pieņemšana notiek no 2021.gada 17.novembra līdz 2021.gada 17.decembrim.
 • Projektu iesniegumus var iesniegt elektroniski Lauku atbalsta dienesta (LAD) elektroniskajā pieteikšanās sistēmā https://eps.lad.gov.lv/login.
 • Pieejamais publiskais finansējums ir 140 773,79 EUR.
 • Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam 1.rīcībā – 35 000 EUR.
 • Ir mainīta projektu pieteikumu veidlapa, tāpēc aicinām neatlikt pieteikuma gatavošanu un iesniegšanu uz pēdējo brīdi!
 • Projektu izvērtēšanai nepieciešamā informācija, kas jāiesniedz projekta iesniegumā sadaļā “Papildu informācija, kas sniedzama saskaņā ar vietējās attīstības stratēģiju” – sasniedzamā rezultatīvā rādītāja lielums, atbilstoši 1.1.rīcībai noteiktajam rezultatīvajam rādītājam; tiešo klientu apraksts; cilvēkresursi, zināšanas un prasmes projekta sekmīgai realizācijai; pašvaldības vidējā termiņa prioritātes un uzdevumi (atbilstoši Ādažu novada attīstības programmas (2021-2027) II sējumam –“Stratēģiska daļa”), kādām atbilst projekts; aktivitātes projekta publicitātes nodrošināšanai un informācijas izplatīšanai. Kā viens no projekta pieteikuma papildus pielikumiem jāiesniedz finanšu institūcijas apliecinājums (garantija) vai konta izraksts, kas apliecina, ka projekta iesniedzējam būs nodrošināts projekta priekšfinansējums. Īpaša uzmanība jāpievērš iepirkumiem, ar īpašumtiesībām saistītiem dokumentiem, kā arī tirgus izpētei. Jāiesniedz arī Atbalsta pretendenta pašnovērtējuma veidlapa par projekta atbilstību vietējās attīstības stratēģijā attiecīgajai rīcībai noteiktajiem projektu vērtēšanas kritērijiem, norādot katram kritērijam atbilstošo punktu skaitu un pamatojot punktu skaita atbilstību. 

Iepazīties ar vietējās attīstības stratēģiju, pilnu sludinājuma tekstu un saņemt atbildes uz jautājumiem iespējams biedrības “Gaujas Partnerība” birojā: Ādažu novadā, Ādažos, Pirmā ielā 38A (iepriekš saskaņojot laiku). SVVA stratēģija pieejama arī elektroniski biedrības “Gaujas Partnerība” mājas lapā: www.gaujaspartneriba.lv.

Lai sniegtu visu iespējamo atbalstu projektu iesniedzējiem projektu iesniegumu pieņemšanas 7.kārtas ietvaros, neklātienē, MS Teams platformā 25.11.2020. plkst. 19.00 tiks rīkots informatīvais seminārs. Aicinām savlaicīgi pārliecināties, vai jūsu datorā / mobilajās iekārtās ir instalēta MS Teams aplikācija, kā arī pievienoties pasākumam sākot no plkst. 18:45. 

Aicinām pieteikties dalībai sanāksmē, aizpildot pieteikuma formu: https://ej.uz/seminārs_7kārta.

Saite uz sanāksmi tiks nosūtīta reģistrētajiem dalībniekiem individuāli.

 

Kontaktinformācija:

 

Semināra materiāli:

Darba kārtība

Prezentācija (Par PI atlases 7.kārtu)

Prezentācija (Darbs ar LAD EPS)

EPS rokasgrāmata LEADER (19.2.1. aktivitātei "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas")