Biedrība “Gaujas Partnerība” izsludina projektu iesniegumu pieņemšanas 9.kārtu Lauku attīstības programmas ietvaros

19.12.2022.

Biedrība “Gaujas Partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 9.kārtu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros apstiprinātās sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai aktivitātē 19.2.2. “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”.

Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2023.gada 24.janvāra līdz 2023.gada 24.februārim.

Projektu iesniegumus var iesniegt elektroniski Lauku atbalsta dienesta (turpmāk LAD) elektroniskajā pieteikšanās sistēmā https://eps.lad.gov.lv/login.

Devītajā kārtā pieejamais publiskais finansējums ir 80 060,11 EUR. Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam 2.1.rīcībā – 90 000 EUR.

Projekta īstenošanas termiņš. Būvniecības gadījumā projekta īstenošanas termiņš ir 2 gadi no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu; ja projektu īsteno aktivitātē “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” un projektā paredzēta attiecināmo izmaksu pozīcija “Ar projektu saistītā personāla atalgojuma un darbības nodrošināšana” izmaksas, kas nepārsniedz 15% no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas – 2 gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu; pārējo projektu īstenošanas termiņš 1 gads LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Rīcības un to apraksti

Stratēģijas mērķis

M2 Vietējās teritorijas sakārtošana

Rīcība

Rīcība 2.1. Atbalsts vietējās teritorijas, tostarp dabas un kultūras objektu, sakārtošanai pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai

Atbalsta apmērs 

80 060,11 EUR (stratēģiskajam projektam)

Maksimālā atbalsta intensitāte

90%

Atbilstošā 13.10.2015. MK Noteikumu Nr.590 5.punktā minētā darbība

5.2.1. vietējās teritorijas, tostarp dabas un kultūras objektu, sakārtošanai, lai uzlabotu pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un sasniedzamību;

5.2.2. sabiedrisko aktivitāšu (tostarp apmācību un interešu klubu, sociālās aprūpes vietu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un citu brīvā laika pavadīšanas veidu) dažādošanai.

Rīcības apraksts

Rīcības ietvaros paredzēts veicināt vietējās teritorijas sakārtošanu, pieejamo dabas (t.sk., ūdeņu) un kultūras objektu pieejamību un izmantošanas kvalitāti, sekmējot kvalitatīvas, labiekārtotas un drošas dzīves vides attīstību VRG darbības teritorijā, piem.:

- dabas objektu sakopšana;

- kultūras objektu sakārtošana;

- vietējās teritorijas intereses objektu atvēršana sabiedrībai, pieejamības uzlabošana.

Rīcības ietvaros nav paredzēts atbalstīt tādu projektu attīstību, kas paredz plašai sabiedrībai nepieejamu un / vai nezināmu teritorijas sakārtošanu (izņemot izglītības iestādes vai teritorijas, kas atrodas publiskās apbūves/ sabiedrisku iestāžu zonējumā).

Rīcības ietvaros tiek atbalstīts stratēģiskais projekts (SVVA stratēģijas 6.pielikums).

Rezultatīvie rādītāji

-   Sakārtotu dabas un kultūras objektu skaits

-   Pieejamo pakalpojumu skaits

 

Projektu atlases kritēriji un projekta iesniegumā papildus iekļaujamā informācija

Iesniegto projektu iesniegumu atbilstības vērtēšana atbilstoši kritērijiem notiek, piešķirot katrā atbilstības vērtēšanas kritērijā noteiktu punktu skaitu no 0 līdz 5. Kritēriju gradācija ir ne vairāk kā pieci (0, 1, 2, 3, 4, 5), atsevišķos kritērijos pieļaujot soli 0,5. Vērtēšanas kritērijos 2.1. un 2.3. jāiegūst vismaz 2 punkti; ja tas netiek iegūts, projekts tālāk netiek vērtēts un tiek noraidīts kā neatbilstošs SVVA stratēģijai. Minimālais punktu skaits, kas projektam jāiegūst, lai par to sniegtu pozitīvu atzinumu, ir 14. Ja vairāki projekti ir ieguvuši vienādu punktu skaitu, priekšroka tiek dota atbalsta pretendentam, kas ieguvis lielāku punktu skaitu atbilstoši vietējā attīstības stratēģijā noteiktajam specifiskajam kritērijam, kas nav ieskaitīts maksimālajā iegūstamo punktu skaitā (punktu skaits no 0 līdz 0,1 tiek pieskaitīts papildus projekta iegūtajiem punktiem pamata vērtēšanas kritērijos).

Projektu izvērtēšanai nepieciešamā informācija, kas jāiesniedz projekta iesniegumā sadaļā “Papildu informācija, kas sniedzama saskaņā ar vietējās attīstības stratēģiju” – sasniedzamā rezultatīvā rādītāja lielums, atbilstoši 2.1.rīcībai noteiktajam rezultatīvajam rādītājam; tiešo klientu apraksts (Stratēģijas 73.lpp., pie 2.6.vērtēšanas kritērija); cilvēkresursi, zināšanas un prasmes projekta sekmīgai realizācijai (Stratēģijas 63.lpp., pie 2.1.vērtēšanas kritērija); pašvaldības vidējā termiņa prioritātes un uzdevumi (atbilstoši Ādažu novada attīstības programmas (2021-2027) II sējumam –“Stratēģiska daļa”), kādām atbilst projekts (Stratēģijas 65.lpp., pie 2.2.vērtēšanas kritērija); aktivitātes projekta publicitātes nodrošināšanai un informācijas izplatīšanai (Stratēģijas 67.lpp., pie 2.3.vērtēšanas kritērija). Kā viens no projekta pieteikuma papildus pielikumiem jāiesniedz finanšu institūcijas apliecinājums (garantija), konta izraksts, kas apliecina, ka projekta iesniedzējam būs nodrošināts projekta priekšfinansējums vai domes lēmums par projekta priekšfinansējuma nodrošināšanu (Stratēģijas 64.lpp., pie 2.1.vērtēšanas kritērija). Īpaša uzmanība jāpievērš iepirkumiem, ar īpašumtiesībām saistītiem dokumentiem, kā arī tirgus izpētei (Stratēģijas 75.lpp., pie 2.7.vērtēšanas kritērija). Jāiesniedz arī Atbalsta pretendenta pašnovērtējuma veidlapa par projekta atbilstību vietējās attīstības stratēģijā attiecīgajai rīcībai noteiktajiem projektu vērtēšanas kritērijiem, norādot katram kritērijam atbilstošo punktu skaitu un pamatojot punktu skaita atbilstību. 

 

Vērtēšanas kritēriji 2.1.rīcībai

Nr.p.k.

Kritēriju grupa

Kritērijs

Vērtējums / punkti

Projekta iesnieguma sadaļa

1.

Administratīvie vērtēšanas kritēriji

 

2

 

1.1.

Projekts ir atbilstošs SVVA stratēģijai un ir saskaņā ar rīcības plānā noteikto rīcību un VRG darbības teritoriju

Atbilst

2

Iesnieguma veidlapa

Neatbilst

0

2.

Vispārīgie vērtēšanas kritēriji

 

19

 

2.1.

Pieteicēja atbilstība, spēja realizēt iesniegto projektu un finanšu kapacitāte

(Jautājumi, kuri tiek vērtēti:

·         Pretendentam ir pietiekoši cilvēkresursi, zināšanas un prasmes projekta sekmīgai realizācijai;

·         Pretendenta iepriekšējā darbība rada pārliecību, ka pretendents spēs realizēt projektu izvēlētajā aktivitātē;

·         1.1.rīcībā – Iesniegts finanšu institūcijas apliecinājums (garantija) vai konta izraksts, kas apliecina, ka projekta iesniedzējam būs nodrošināts projekta priekšfinansējums / 2.1. un 2.2. rīcībā – pieteikumā skaidri raksturots, kā tiek plānota projekta naudas plūsma.)

Var atbildēt ar “jā” uz visiem nosauktajiem jautājumiem

3

A1, B5, B2, B8, A3

Var atbildēt ar “jā” tikai uz diviem no nosauktajiem jautājumiem

2 (jāiegūst vismaz 2 punkti)

Var atbildēt ar “jā” tikai uz vienu no nosauktajiem jautājumiem

1

Ja tiek atbildēts ar “nē” uz visiem nosauktajiem jautājumiem

0

2.2.

Atbilstība novada vajadzībām

(Jautājumi, kuri tiek vērtēti:

·         Vai projekta mērķis atbilst novada vajadzībām un prioritātēm (kas ir noteikti novada attīstības programmā);

·         Vai plānotais rezultāts ir nozīmīgs visa novada, ne tikai noteikta ciema teritorijas attīstībā?)

Var atbildēt ar “jā” uz abiem nosauktajiem jautājumiem

1

B.5.1., B.7., B.7.1., B.1., B.2., B.3.

Var atbildēt ar “jā” uz vienu no nosauktajiem jautājumiem

0,5

Ja tiek atbildēts ar “nē” uz visiem nosauktajiem jautājumiem

0

2.3.

Projekta kvalitāte

(Jautājumi, kuri tiek vērtēti:

·         Vai piedāvātais laika grafiks ir atbilstošs ieplānoto darbību īstenošanai;

·         Vai projektā plānotas un paskaidrotas aktivitātes projekta publicitātes nodrošināšanai un informācijas izplatīšanai;

·         Vai ir pievienoti veiktās tirgus izpētes materiāli par plānotās jomas attīstību;

·         Vai projekta apraksts pārliecinoši pamato plānoto darbību nepieciešamību un aktualitāti;

·         Vai projekta iesniegumam, kurā paredzēta jauna būvniecība, būves pārbūve, ierīkošana, novietošana vai atjaunošana, klāt pievienots paskaidrojošs būvniecības dokuments (būvatļauja / apliecinājuma karte / paskaidrojuma raksts)?)

Var atbildēt ar “jā” uz visiem nosauktajiem jautājumiem un sniegts detalizēts izklāsts par katru no nosauktajiem kritērijiem

4

C., B.2., B.2.6.

 

 

 

Var atbildēt ar “jā” un sniegts detalizēts izklāsts uz trim no nosauktajiem jautājumiem

3

 

Var atbildēt ar “jā” un sniegts detalizēts izklāsts uz diviem no nosauktajiem jautājumiem

2 (jāiegūst vismaz 2 punktus)

Var atbildēt ar “jā” un sniegts detalizēts izklāsts uz vienu no nosauktajiem jautājumiem

1

Ja tiek atbildēts ar “nē” uz visiem nosauktajiem jautājumiem

0

2.4.

Projekts ir inovatīvs Ādažu pagasta teritorijā

(Inovāciju kritēriji, kuri tiek vērtēti:

·         Oriģinalitāte;

·         Resursu izmantošanas efektivitāte;

·         Sabiedriskā nozīme (ilgtspēja);

·         Integrēta (pārnozariska) pieeja.)

Projekta iesniegumā sniegts detalizēts un pamatots izklāsts par katru no 4 nosauktajiem inovāciju kritērijiem

2

B.5.; B.5.1.

Projekta iesniegumā sniegts detalizēts un pamatots izklāsts par katru no 3 nosauktajiem inovāciju kritērijiem

1,5

Projekta iesniegumā sniegts detalizēts un pamatots izklāsts par katru no 2 nosauktajiem inovāciju kritērijiem

1

Projekta iesniegumā sniegts detalizēts un pamatots izklāsts  tikai par 1 inovāciju kritēriju

0,5

Projekta ideja nav inovatīva

0

2.5.

Projekta finansēšanas mērķis

Jaunai būvniecībai, būves pārbūvei, ierīkošanai, novietošanai, atjaunošanai vai būvmateriālu iegādei paredzētās izmaksas veido mazāk nekā 15% no kopējām projekta attiecināmajām izmaksām

5

B.8.

Jaunai būvniecībai, būves pārbūvei, ierīkošanai, novietošanai, atjaunošanai vai būvmateriālu iegādei paredzētās izmaksas veido 15-50% no kopējām projekta attiecināmajām izmaksām

2

Jaunai būvniecībai, būves pārbūvei, ierīkošanai, novietošanai, atjaunošanai vai būvmateriālu iegādei paredzētās izmaksas veido vairāk par 50% no kopējām projekta attiecināmajām izmaksām

0

2.6.

Projekta ilgtspēja

(Jautājumi, kuri tiek vērtēti:

·         Vai projekts ir ilgtspējīgs, tā rezultātus būs iespējams izmantot vismaz 5 gadus pēc realizācijas (rīcībai 1.1., darbinieku produktivitātes kāpināšanas aktivitātē 2 gadus pēc realizācijas);

·         Vai projektā ir precīzi definēta mērķauditorija (1.1.rīcības projektiem – klienti, 2.1. un 2.2.rīcības projektiem – projekta labuma guvēji)?)

Var atbildēt ar “jā” uz un iegūt detalizētu izklāstu par abiem nosauktajiem jautājumiem

2

Projekta iesniegums kopumā, C sadaļa, B.2.; B.2.5.

Var atbildēt ar “jā” uz un iegūt detalizētu izklāstu par vienu no nosauktajiem jautājumiem

1

Ja tiek atbildēts ar “nē” uz visiem nosauktajiem jautājumiem

0

2.7.

Projekta finansiālais pamatojums

(Jautājumi, kuri tiek vērtēti:

·         Vai pieprasītais finansējums nepārsniedz attiecīgajā kārtā izsludināto atbalsta summu vienam projektam;

·         Vai pieprasītais finansējums ir pamatots (ir veikta cenu salīdzināšana / aptauja atbilstoši izstrādātajai preču / pakalpojumu / būvdarbu tehniskajai specifikācijai, ir skaidrs nepieciešamības apraksts u.tml.).)

Var atbildēt ar “jā” uz abiem nosauktajiem jautājumiem

2

C.2., B.2., B.8., E

 

 

 

Var atbildēt ar “jā” uz vienu no nosauktajiem jautājumiem

1

Ja tiek atbildēts ar “nē” uz visiem nosauktajiem jautājumiem

0

 

Papildus vērtēšanas kritēriji rīcībai 2.1.

Nr.p.k.

Kritēriju grupa

Kritērijs

Vērtējums / punkti

Projekta iesnieguma sadaļa

3.

Kvalitatīvie vērtēšanas kritēriji

 

8

 

3.1.

Projekts paredz sociāli mazaizsargātu personu[1] iesaisti un / vai nodarbinātību

Projekts paredz sociāli mazaizsargāto personu iesaisti un nodarbinātību

2

B.1., B.2.

Projekts paredz sociāli mazaizsargāto personu iesaisti vai nodarbinātību

1

Projektā nav paredzēta sociāli mazaizsargātu personu iesaiste vai nodarbinātību

0

3.2.

Pirms projekta iesniegšanas notikušas aktivitātes, kas parāda iedzīvotāju interesi vai vajadzību par publisko pakalpojumu vai sabiedrisko aktivitāti

Aktivitātes ir notikušas un projekta iesniegumā sniegts detalizēts to skaidrojums, apraksts, pievienoti dokumentāli apliecinoši pierādījumi

2

B.2.; B.2.6.

Aktivitātes ir notikušas, bet projekta iesniegumā nav sniegts detalizēts to skaidrojums, nav pievienoti dokumentāli apliecinoši pierādījumi

1

Aktivitātes nav notikušas vai projekta iesniegumā nav sniegts detalizēts to skaidrojums

0

3.3.

Projekta rezultātu pieejamība*

Projekta rezultāti ir publiski pieejami neierobežotā laikā neierobežotam interesentu lokam (neskaitot sezonalitāti)

2

B.2.

Projekta rezultāti ir publiski pieejami ierobežotā laikā neierobežotam interesentu lokam vai neierobežotā laikā ierobežotam interesentu lokam (neskaitot sezonalitāti)

1

Projekta rezultāti ir publiski pieejami ierobežotā laikā ierobežotam interesentu lokam (neskaitot sezonalitāti)

0

3.4.

Projekta īstenošanas vieta

Projekts tiek īstenots VRG darbības teritorijā, ārpus novada centra

2

B.2., B.7.

Projekts tiek īstenots VRG darbības teritorijā, novada centrā

1

 

Maksimālais punktu skaits

29

 

4.

Specifiskais vērtēšanas kritērijs

 

0,1

 

4.1.

Pieprasītās projekta attiecināmo izmaksu summas attiecība pret radīto darbavietu skaitu*

Aprēķina pēc šādas formulas:

C = A / D (C – projektā no publiskā finansējuma pieprasītā attiecināmo izmaksu summa pret projektā paredzēto darbavietu skaitu, EUR

A – projektā no publiskā finansējuma pieprasītā attiecināmo izmaksu summa, EUR

D – darba vietu skaits, ko plānots izveidot pēc projekta īstenošanas, skaits).

Salīdzinot projektus, kas ieguvuši vienādu punktu skaitu administratīvajos, vispārīgajos un papildus vērtēšanas kritērijos, projektam, kam vienas darba vietas izveidošanai izmaksas ir mazākas, tiek piešķirts papildus 0,1 punkts.

0-0,1

C.2., B.8.

 

* Kritērijos minēto nosacījumu  izpilde jānodrošina projekta īstenošanas laikā. Nosacījumu neizpildes gadījumā var tikt piemērota finanšu korekcija atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.598 6.pielikumam.

 

Iepazīties ar vietējās attīstības stratēģiju, saņemt atbildes uz jautājumiem iespējams biedrības “Gaujas Partnerība” birojā: Ādažu novadā, Ādažu pagastā, Ādažos, Pirmā ielā 38A. SVVA stratēģija pieejama arī elektroniski biedrības “Gaujas Partnerība” mājas lapā: www.gaujaspartneriba.lv  

Kontaktinformācija:

 

visi_logo_kopa.jpg