Līdz 24.08.2022. pagarināts projektu ideju iesniegšanas termiņš!

11.08.2022.

Ņemot vērā precizēto informāciju par datumu, līdz kuram jābūt īstenotiem ELFLA programmas projektiem:

  1. ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana vai projektā, kuru īsteno aktivitātē “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”, paredzēta attiecināmo izmaksu pozīcija “Ar projektu saistītā personāla atalgojuma un darbības nodrošināšana” – divi gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu, bet ne ilgāk kā līdz 2025. gada 1. septembrim;
  2. pārējiem projektiem projektu īstenošanas termiņš ir viens gads no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu, bet ne ilgāk kā līdz 2025. gada 1. septembrim,

līdz 24.augustam tiek pagarināts projektu ideju iesniegšanas termiņš!

Attiecīgi, ir arī precizēti nosacījumi, kādiem obligāti jāatbilst projektu idejām:

  • Projekts jāīsteno Ādažu pagasta vai Ādažu pilsētas teritorijā.
  • Projekts jāīsteno līdz 01.09.2025.
  • Projekts jāīsteno rīcībā “2.1. Atbalsts vietējās teritorijas, tostarp dabas un kultūras objektu, sakārtošanai pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai”.
  • Projekta kopējās izmaksas nepārsniedz 50 tūkst. EUR, no kurām 10% būs jānodrošina savs finansējums (90% segs ELFLA).

Projektu ideju vērtēšanas kritēriji nav mainījušies un ir atrodami 29.07.2022. rakstā (http://www.gaujaspartneriba.lv/jaunumi/660). Aicinām izvērtēt labākās idejas teritorijas labiekārtošanai Ādažu pagasta un Ādažu pilsētas teritorijā un atsūtīt savu pieteikumu! Pieteikuma veidlapā precizēta sadaļa “Projekta īstenošanas laiks”.

 

Atgādinām, ka pieteikumi un to pielikumi (ja tādi būs) jāsūta uz biedrības e-pastu gaujaspartneriba@inbox.lv.

 

P.S. Projekts būs jāīsteno atbilstoši 13.10.2015. MK noteikumiem Nr. 590 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju"”