Līdz 12.08.2022. aicinām iesniegt idejas teritorijas labiekārtošanas projektiem Ādažu pagasta teritorijā!

29.07.2022.

Biedrība “Gaujas Partnerība” izsludina konkursu projektu idejām, kuras varētu ietvert biedrības SVVA stratēģijā kā stratēģiskos projektus (projekti, kuriem būs garantēta iespēja pretendēt uz ELFLA finansējumu teritorijas labiekārtošanas aktivitātē Ādažu pagasta teritorijā). Noslēdzoties pēdējai izsludinātajai projektu konkursa kārtai, tika secināts, ka Ādažu pagasta teritorijā veidojas neapgūts ELFLA finansējums aptuveni 44,5 tūkst. EUR apmērā. Lai to novirzītu vietējā teritorijā nepieciešamam (-iem) un salīdzinoši ātri īstenojamam (-iem) projektam (-iem), aicinām ikvienu, kam ir ideja, pieteikt savu projekta ideju.

Projektu idejas izvērtēs biedrības pārstāvji, ņemot vērā plānoto projektu atbilstību šādiem kritērijiem:

Kritēriji

Vērtējumi un punkti

Projekta nepieciešamības pamatojums

Projekta nepieciešamība pamatota ar faktiem, statistiku un veiktu aptauju (3)

Projekta nepieciešamība pamatota ar faktiem, statistiku vai veiktu aptauju (2)

Sniegts vispārīgs pamatojuma apraksts (1)

Projekta rezultātu pieejamība

Projekta rezultāti būs publiski pieejami neierobežotā laikā neierobežotam interesentu lokam (neskaitot sezonalitāti) (2)

Projekta rezultāti būs publiski pieejami ierobežotā laikā neierobežotam interesentu lokam vai neierobežotā laikā ierobežotam interesentu lokam (neskaitot sezonalitāti) (1)

Projekta rezultāti būs publiski pieejami ierobežotā laikā ierobežotam interesentu lokam (neskaitot sezonalitāti) (0)

Projekta sabiedriskā nozīmība

Projekta rezultāti būs pieejami ikvienam interesentam (3)

Projekta rezultāti pamatā būs pieejami ikvienam Ādažu novada iedzīvotājam (2)

Projekta rezultāti pamatā būs pieejami konkrētā ciema iedzīvotājiem / cilvēkiem ar īpašu aprīkojumu (1)

Projekta īstenošanas vieta

 

Projekts tiek īstenots Ādažu pagasta teritorijā, ārpus novada centra (2)

Projekts tiek īstenots Ādažu pagasta teritorijā, novada centrā (1)

Projekta oriģinalitāte

Projekts ir oriģināls valsts mērogā (3)

Projekts ir oriģināls Ādažu novada mērogā (2)

Projekts ir oriģināls konkrētā ciema mērogā (1)

Gadījumā, ja vairākas projektu idejas saņems vienādu punktu skaitu, kā stratēģiskais projekts tiks izvirzīts tas projekts, kuram būs sniegts pārliecinošāks nepieciešamības pamatojums un kuram būs vismazākie īstenošanas riski (projekta īstenošanas teritorija atrodas projekta iesniedzēja īpašumā; projekta īstenošana iespējama mazāk kā viena gada laikā; ir izstrādāta tehniskā dokumentācija (ja tā ir nepieciešama); ir saņemti nepieciešamie saskaņojumi u.tml.).

Projekta idejām obligāti jāatbilst šādiem nosacījumiem:

  • Projekts jāīsteno Ādažu pagasta teritorijā.
  • Projekts jāīsteno līdz 2023.gada beigām.
  • Projekts jāīsteno rīcībā “2.1. Atbalsts vietējās teritorijas, tostarp dabas un kultūras objektu, sakārtošanai pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai”.
  • Projekta kopējās izmaksas nepārsniedz 50 tūkst. EUR, no kurām 10% būs jānodrošina savs finansējums (90% segs ELFLA).

Projektu idejas var iesniegt fiziskas vai juridiskas personas, aizpildot un līdz 12.08.2022. uz e-pastu gaujaspartneriba@inbox.lv atsūtot pieteikuma veidlapu (un tās pielikumus, ja tādi ir).