Aicinām novērtēt Ādažu pagastā īstenotos LEADER projektus

15.04.2022.

Gatavojoties 2021.-2027.gada plānošanas periodam, biedrība “Gaujas partnerība” veic izvērtējumu par iepriekšējā periodā sasniegtajiem rezultātiem, t.sk., Ādažu pagasta teritorijā apstiprinātajiem un īstenotajiem LEADER projektiem. Izvērtējums tiek veikts sadarbībā ar SIA “Reģionālie projekti” un tā ietvaros plānotas vairākas aktivitātes.

Lai novērtētu, cik nozīmīgs ir bijis / būs LEADER projektu ieguldījums Ādažu pagasta attīstībā, kā arī noteiktu, kurās jomās turpmāk novirzīt ELFLA finansējumu, lai veicinātu novada attīstību, tiek veikta iedzīvotāju aptauja, kuras mērķis – noskaidrot iedzīvotāju viedokli par Ādažu pagastā īstenoto LEADER projektu ietekmi uz vietējās teritorijas attīstību, kā arī saņemt ieteikumus jaunās stratēģijas sagatavošanai.

Aptauja ietver jautājumus par LEADER projektiem, kas tika apstiprināti laika posmā no 2016. gada līdz 2022. gada sākumam. Tos īstenoja Ādažu pagastā strādājošie uzņēmēji, nevalstiskās organizācijas un pašvaldība, kas bija iesnieguši projektu iesniegumus biedrības “Gaujas Partnerība” izsludinātajos projektu konkursos kādā no 7 kārtām atbilstoši biedrības Stratēģijai, kā arī saņēmušas Lauku atbalsta dienesta lēmumu par ELFLA finansējuma piešķiršanu. Šādā veidā Ādažu pagasta teritorijā līdz 2022.gada sākumam ir īstenoti 22 LEADER projekti, t.sk., 10 uzņēmējdarbības projekti, 4 teritorijas labiekārtošanas projekti un 8 projekti sabiedrisko aktivitāšu atbalstam (vairāk informācijas par projektiem skatīt biedrības mājas lapā www.gaujaspartneriba.lv).

Aptaujā aicināts iesaistīties un savu viedokli izteikt ikviens Ādažu novada iedzīvotājs. Aptauja ir anonīma, tās rezultāti tiks publicēti tikai apkopotā veidā. Anketu var aizpildīt elektroniski: ej.uz/GaujasPartneriba2022

Viedtālruņu lietotāji anketu var atrast un aizpildīt šeit:

Anketas aizpildīšana var aizņemt 5-10 min. Jau iepriekš – paldies par aptaujai veltīto laiku! 

Kā nākamā aktivitāte pēc aptaujas rezultātu apkopošanas sekos darba grupas ar LEADER projektu ieviesējiem, iedzīvotājiem, biedrību un pašvaldības pārstāvjiem. Aicinām iesaistīties arī tajās!

 

visi_logo_kopa.jpg