Biedrība “Gaujas Partnerība” izsludina projektu iesniegumu pieņemšanas 8.kārtu Lauku attīstības programmas ietvaros

15.04.2022.

Biedrība “Gaujas Partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 8.kārtu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros apstiprinātās sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai aktivitātē 19.2.1. “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas”.

Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2022.gada 17.maija līdz 2022.gada 17.jūnijam.

Projektu iesniegumus var iesniegt elektroniski Lauku atbalsta dienesta (turpmāk LAD) elektroniskajā pieteikšanās sistēmā https://eps.lad.gov.lv/login.

Astotajā kārtā pieejamais publiskais finansējums ir 82 329,03. Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam 1.1.rīcībā – 35 000 EUR.

Projekta īstenošanas termiņš. Būvniecības gadījumā projekta īstenošanas termiņš ir 2 gadi no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu; ja projektu īsteno aktivitātē “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” un projektā paredzēta attiecināmo izmaksu pozīcija “Ar projektu saistītā personāla atalgojuma un darbības nodrošināšana” izmaksas, kas nepārsniedz 15% no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas – 2 gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu; pārējo projektu īstenošanas termiņš 1 gads LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

 

Rīcības un to apraksti

Stratēģijas mērķis

M1 Uzņēmējdarbības un nodarbinātības attīstīšana

Rīcība

Rīcība 1.1. Atbalsts lauksaimniecības produktu pārstrādei, ar lauksaimniecību nesaistītai ražošanai un pakalpojumiem, produkcijas realizācijai un darbinieku produktivitātes kāpināšanai

Atbalsta apmērs 

82 329,03 EUR

Maksimālā atbalsta intensitāte

70 %; 80 %, ja ir kopprojekts

Atbilstošā 13.10.2015. MK Noteikumu Nr.590 5.punktā minētā darbība

5.1.1. jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšanai, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai;

5.1.2. lauksaimniecības produktu pārstrādei, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai;

5.1.3. vietējās produkcijas realizēšanai paredzētas vides radīšanai vai labiekārtošanai, kā arī jaunu realizācijas veidu ieviešanai un to atpazīstamības tēla veidošanai;

5.1.4. darbinieku produktivitātes kāpināšanai.

Rīcības apraksts

Rīcības ietvaros paredzēts veicināt lauksaimniecības un citas uzņēmējdarbības attīstību VRG darbības teritorijā (vietējās produkcijas realizēšanu tirgū gan VRG darbības teritorijā, gan pilsētās (izņemot Rīgu), kurās iedzīvotāju skaits nepārsniedz 15000), kā arī veicināt darbinieku zināšanu un prasmju paaugstināšanu, tādā veidā sekmējot darbinieku produktivitāti un uzņēmumu saimniecisko darbību, piem.:

-   jaunu produktu un pakalpojumu radīšana;

-   jaunu uzņēmumu veidošana;

-   esošo uzņēmumu uzlabojumi ar jaunām metodēm vai darba apstākļu uzlabojumiem;

-   produktu ražošana un pārstrāde;

-   jaunu tirdzniecības vietu ierīkošana;

-   jaunu realizācijas veidu ieviešana;

-   esošo tirdzniecības vietu labiekārtošana.

Rīcības ietvaros nav paredzēts atbalstīt tādu projektu attīstību, kas paredz citu personu izstrādātu programmnodrošinājuma piedāvājumu vai tādu produktu un pakalpojumu piedāvājumu, kas tirgū ir pieejami bez maksas (grāmatvedības, apmācību u.c. jomās). Rīcība neatbalsta veselībai kaitīgu preču ražošanu / pakalpojumu sniegšanu (tabaka, alkohols, azartspēles u.c.). Rīcības ietvaros nav paredzēts atbalstīt tādu projektu attīstību, kas paredz plašai sabiedrībai nepieejamu un / vai nezināmu teritorijas sakārtošanu (izņemot teritorijas, kas atrodas publiskās apbūves/ sabiedrisku iestāžu zonējumā vai teritorijas, kurās paredzēts attīstīt mājražošanu).

Rezultatīvie rādītāji

-   Radīti jauni produkti / pakalpojumi vai attīstīti esoši produkti / pakalpojumi

-   Uzņēmumu skaits, kas īstenos aktivitātes lauksaimniecības produktu pārstrādei realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai

-   Izveidotu / labiekārtotu vietu, kurās tiek realizēta vietējā produkcija, skaits

-   Apmācīto darbinieku skaits

 

Projektu atlases kritēriji un projekta iesniegumā papildus iekļaujamā informācija

Iesniegto projektu iesniegumu atbilstības vērtēšana atbilstoši kritērijiem notiek, piešķirot katrā atbilstības vērtēšanas kritērijā noteiktu punktu skaitu no 0 līdz 5. Kritēriju gradācija ir ne vairāk kā pieci (0, 1, 2, 3, 4, 5), atsevišķos kritērijos pieļaujot soli 0,5. Vērtēšanas kritērijos 2.1. un 2.3. jāiegūst vismaz 2 punkti; ja tas netiek iegūts, projekts tālāk netiek vērtēts un tiek noraidīts kā neatbilstošs SVVA stratēģijai. Minimālais punktu skaits, kas projektam jāiegūst, lai par to sniegtu pozitīvu atzinumu, ir 17. Ja vairāki projekti ir ieguvuši vienādu punktu skaitu, priekšroka tiek dota atbalsta pretendentam, kas ieguvis lielāku punktu skaitu atbilstoši vietējā attīstības stratēģijā noteiktajam specifiskajam kritērijam, kas nav ieskaitīts maksimālajā iegūstamo punktu skaitā (punktu skaits no 0 līdz 0,1 tiek pieskaitīts papildus projekta iegūtajiem punktiem pamata vērtēšanas kritērijos).

Projektu izvērtēšanai nepieciešamā informācija, kas jāiesniedz projekta iesniegumā sadaļā “Papildu informācija, kas sniedzama saskaņā ar vietējās attīstības stratēģiju” – sasniedzamā rezultatīvā rādītāja lielums, atbilstoši 1.1.rīcībai noteiktajam rezultatīvajam rādītājam; tiešo klientu apraksts (Stratēģijas 73.lpp., pie 2.6.vērtēšanas kritērija); cilvēkresursi, zināšanas un prasmes projekta sekmīgai realizācijai (Stratēģijas 63.lpp., pie 2.1.vērtēšanas kritērija); pašvaldības vidējā termiņa prioritātes un uzdevumi (atbilstoši Ādažu novada attīstības programmas (2021-2027) II sējumam –“Stratēģiska daļa”), kādām atbilst projekts (Stratēģijas 65.lpp., pie 2.2.vērtēšanas kritērija); aktivitātes projekta publicitātes nodrošināšanai un informācijas izplatīšanai (Stratēģijas 67.lpp., pie 2.3.vērtēšanas kritērija). Kā viens no projekta pieteikuma papildus pielikumiem jāiesniedz finanšu institūcijas apliecinājums (garantija) vai konta izraksts, kas apliecina, ka projekta iesniedzējam būs nodrošināts projekta priekšfinansējums (Stratēģijas 64.lpp., pie 2.1.vērtēšanas kritērija). Īpaša uzmanība jāpievērš iepirkumiem, ar īpašumtiesībām saistītiem dokumentiem, kā arī tirgus izpētei (Stratēģijas 75.lpp., pie 2.7.vērtēšanas kritērija). Jāiesniedz arī Atbalsta pretendenta pašnovērtējuma veidlapa par projekta atbilstību vietējās attīstības stratēģijā attiecīgajai rīcībai noteiktajiem projektu vērtēšanas kritērijiem, norādot katram kritērijam atbilstošo punktu skaitu un pamatojot punktu skaita atbilstību. 

 

Vērtēšanas kritēriji 1.1.rīcībai

Nr.p.k.

Kritēriju grupa

Kritērijs

Vērtējums / punkti

Projekta iesnieguma sadaļa

1.

Administratīvie vērtēšanas kritēriji

 

2

 

1.1.

Projekts ir atbilstošs SVVA stratēģijai un ir saskaņā ar rīcības plānā noteikto rīcību un VRG darbības teritoriju

Atbilst

2

Iesnieguma veidlapa

Neatbilst

0

2.

Vispārīgie vērtēšanas kritēriji

 

19

 

2.1.

Pieteicēja atbilstība, spēja realizēt iesniegto projektu un finanšu kapacitāte

(Jautājumi, kuri tiek vērtēti:

·         Pretendentam ir pietiekoši cilvēkresursi, zināšanas un prasmes projekta sekmīgai realizācijai;

·         Pretendenta iepriekšējā darbība rada pārliecību, ka pretendents spēs realizēt projektu izvēlētajā aktivitātē;

·         1.1.rīcībā – Iesniegts finanšu institūcijas apliecinājums (garantija) vai konta izraksts, kas apliecina, ka projekta iesniedzējam būs nodrošināts projekta priekšfinansējums / 2.1. un 2.2. rīcībā – pieteikumā skaidri raksturots, kā tiek plānota projekta naudas plūsma.)

Var atbildēt ar “jā” uz visiem nosauktajiem jautājumiem

3

Visām rīcībām: A1, B5, B2, B8

Rīcībai 1.1.: A3

Var atbildēt ar “jā” tikai uz diviem no nosauktajiem jautājumiem

2 (jāiegūst vismaz 2 punkti)

Var atbildēt ar “jā” tikai uz vienu no nosauktajiem jautājumiem

1

Ja tiek atbildēts ar “nē” uz visiem nosauktajiem jautājumiem

0

2.2.

Atbilstība novada vajadzībām

(Jautājumi, kuri tiek vērtēti:

·         Vai projekta mērķis atbilst novada vajadzībām un prioritātēm (kas ir noteikti novada attīstības programmā);

·         Vai plānotais rezultāts ir nozīmīgs visa novada, ne tikai noteikta ciema teritorijas attīstībā?)

Var atbildēt ar “jā” uz abiem nosauktajiem jautājumiem

1

B.5.1., B.7., B.7.1., C.2., B.1., B.2., B.3.

Var atbildēt ar “jā” uz vienu no nosauktajiem jautājumiem

0,5

Ja tiek atbildēts ar “nē” uz visiem nosauktajiem jautājumiem

0

2.3.

Projekta kvalitāte

(Jautājumi, kuri tiek vērtēti:

·         Vai piedāvātais laika grafiks ir atbilstošs ieplānoto darbību īstenošanai;

·         Vai projektā plānotas un paskaidrotas aktivitātes projekta publicitātes nodrošināšanai un informācijas izplatīšanai;

·         Vai ir pievienoti veiktās tirgus izpētes materiāli par plānotās jomas attīstību;

·         Vai projekta apraksts pārliecinoši pamato plānoto darbību nepieciešamību un aktualitāti;

·         Vai projekta iesniegumam, kurā paredzēta jauna būvniecība, būves pārbūve, ierīkošana, novietošana vai atjaunošana, klāt pievienots paskaidrojošs būvniecības dokuments (būvatļauja / apliecinājuma karte / paskaidrojuma raksts)?)

Var atbildēt ar “jā” uz visiem nosauktajiem jautājumiem un sniegts detalizēts izklāsts par katru no nosauktajiem kritērijiem

4

Visām rīcībām: C.2., B.2., C.1.

 

Rīcībai 1.1.: C.2., B.8., B.2.

 

 

 

Var atbildēt ar “jā” un sniegts detalizēts izklāsts uz trim no nosauktajiem jautājumiem

3

 

Var atbildēt ar “jā” un sniegts detalizēts izklāsts uz diviem no nosauktajiem jautājumiem

2 (jāiegūst vismaz 2 punktus)

Var atbildēt ar “jā” un sniegts detalizēts izklāsts uz vienu no nosauktajiem jautājumiem

1

Ja tiek atbildēts ar “nē” uz visiem nosauktajiem jautājumiem

0

2.4.

Projekts ir inovatīvs Ādažu pagasta teritorijā

(Inovāciju kritēriji, kuri tiek vērtēti:

·         Oriģinalitāte;

·         Resursu izmantošanas efektivitāte;

·         Sabiedriskā nozīme (ilgtspēja);

·         Integrēta (pārnozariska) pieeja.)

Projekta iesniegumā sniegts detalizēts un pamatots izklāsts par katru no 4 nosauktajiem inovāciju kritērijiem

2

B.7., B.7.1.

Projekta iesniegumā sniegts detalizēts un pamatots izklāsts par katru no 3 nosauktajiem inovāciju kritērijiem

1,5

Projekta iesniegumā sniegts detalizēts un pamatots izklāsts par katru no 2 nosauktajiem inovāciju kritērijiem

1

Projekta iesniegumā sniegts detalizēts un pamatots izklāsts  tikai par 1 inovāciju kritēriju

0,5

Projekta ideja nav inovatīva

0

2.5.

Projekta finansēšanas mērķis

Jaunai būvniecībai, būves pārbūvei, ierīkošanai, novietošanai, atjaunošanai vai būvmateriālu iegādei paredzētās izmaksas veido mazāk nekā 15% no kopējām projekta attiecināmajām izmaksām

5

B.8.

Jaunai būvniecībai, būves pārbūvei, ierīkošanai, novietošanai, atjaunošanai vai būvmateriālu iegādei paredzētās izmaksas veido 15-50% no kopējām projekta attiecināmajām izmaksām

2

Jaunai būvniecībai, būves pārbūvei, ierīkošanai, novietošanai, atjaunošanai vai būvmateriālu iegādei paredzētās izmaksas veido vairāk par 50% no kopējām projekta attiecināmajām izmaksām

0

2.6.

Projekta ilgtspēja

(Jautājumi, kuri tiek vērtēti:

·         Vai projekts ir ilgtspējīgs, tā rezultātus būs iespējams izmantot vismaz 5 gadus pēc realizācijas (rīcībai 1.1., darbinieku produktivitātes kāpināšanas aktivitātē 2 gadus pēc realizācijas);

·         Vai projektā ir precīzi definēta mērķauditorija (1.1.rīcības projektiem – klienti, 2.1. un 2.2.rīcības projektiem – projekta labuma guvēji)?)

Var atbildēt ar “jā” uz un iegūt detalizētu izklāstu par abiem nosauktajiem jautājumiem

2

Projekta iesniegums kopumā, C sadaļa

 

1.1.rīcībai – C.2., B.3., C.1.

Var atbildēt ar “jā” uz un iegūt detalizētu izklāstu par vienu no nosauktajiem jautājumiem

1

Ja tiek atbildēts ar “nē” uz visiem nosauktajiem jautājumiem

0

2.7.

Projekta finansiālais pamatojums

(Jautājumi, kuri tiek vērtēti:

·         Vai pieprasītais finansējums nepārsniedz attiecīgajā kārtā izsludināto atbalsta summu vienam projektam;

·         Vai pieprasītais finansējums ir pamatots (ir veikta cenu salīdzināšana / aptauja atbilstoši izstrādātajai preču / pakalpojumu / būvdarbu tehniskajai specifikācijai, ir skaidrs nepieciešamības apraksts u.tml.).)

Var atbildēt ar “jā” uz abiem nosauktajiem jautājumiem

2

Visām rīcībām: C.2., B.2.

 

Rīcībai 1.1.: C.2., B.8.

 

 

 

 

Var atbildēt ar “jā” uz vienu no nosauktajiem jautājumiem

1

Ja tiek atbildēts ar “nē” uz visiem nosauktajiem jautājumiem

0

 

Papildus vērtēšanas kritēriji rīcībai 1.1.

Nr.p.k.

Kritēriju grupa

Kritērijs

Vērtējums / punkti

Projekta iesnieguma sadaļa

3.

Kvalitatīvie vērtēšanas kritēriji

 

8

 

3.1.

Projekts paredz aprīkot / izveidot darba vietu cilvēkiem ar kustību traucējumiem*

Projekts paredz izveidot jaunu darba vietu, kas būtu paredzēta cilvēkiem ar kustību traucējumiem

1

B.2.

Projekts paredz aprīkot esošu darba vietu, kas būtu paredzēta cilvēkiem ar kustību traucējumiem

0,5

Projektā nav paredzēts aprīkot / izveidot darba vietu cilvēkiem ar kustību traucējumiem

0

3.2.

Izveidoto darbavietu skaits*

Projekta rezultātā tiks radītas vismaz 3 darbavietas

3

C.2., B.3., C.1.

Projekta rezultātā tiks radītas divas darbavietas

2

Projekta rezultātā tiks radīta viena darbavieta

1

Projekta rezultātā netiks radītas darbavietas

0

3.3.

Projekts tiek īstenots kā kopprojekts un tiek veicināta uzņēmēju savstarpējā sadarbība

Projekts tiek īstenots kā kopprojekts

2

K., B.2.

Projekta iesniegums kopumā

Projekts netiek īstenots kā kopprojekts, bet iesniegumā skaidri pamatota uzņēmēju savstarpējā sadarbība

1

Projekts netiek īstenots kā kopprojekts

0

3.4.

Apmācāmo darbinieku skaits*

Projekta rezultātā tiek apmācīti 4 un vairāk darbinieki

1

C.2., B.8., B.3., C.1.

Projekta rezultātā tiek apmācīti 2-3 darbinieki

0,5

Projekta rezultātā netiek apmācīts neviens vai viens darbinieks

0

3.5.

Zaļo darba vietu vai attālināto darba vietu skaits*

Projekta rezultātā tiek radīta vismaz 1 zaļā darba vieta

1

B.2.

Projekta rezultātā tiek radīta vismaz 1 attālinātā darba vieta

0,5

Projekta rezultātā netiek radīta ne zaļā darba vieta, ne attālinātā darba vieta

0

 

Maksimālais punktu skaits

29

 

4.

Specifiskais vērtēšanas kritērijs

 

0,1

 

4.1.

Pieprasītās projekta attiecināmo izmaksu summas attiecība pret radīto darbavietu skaitu*

Aprēķina pēc šādas formulas:

C = A / D (C – projektā no publiskā finansējuma pieprasītā attiecināmo izmaksu summa pret projektā paredzēto darbavietu skaitu, EUR

A – projektā no publiskā finansējuma pieprasītā attiecināmo izmaksu summa, EUR

D – darba vietu skaits, ko plānots izveidot pēc projekta īstenošanas, skaits).

Salīdzinot projektus, kas ieguvuši vienādu punktu skaitu administratīvajos, vispārīgajos un papildus vērtēšanas kritērijos, projektam, kam vienas darba vietas izveidošanai izmaksas ir mazākas, tiek piešķirts papildus 0,1 punkts.

0-0,1

C.2., B.8.

* Kritērijos minēto nosacījumu  izpilde jānodrošina projekta īstenošanas laikā. Nosacījumu neizpildes gadījumā var tikt piemērota finanšu korekcija atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.598 6.pielikumam.

 

Iepazīties ar vietējās attīstības stratēģiju, saņemt atbildes uz jautājumiem iespējams biedrības “Gaujas Partnerība” birojā: Ādažu novadā, Ādažu pagastā, Ādažos, Pirmā ielā 38A. SVVA stratēģija pieejama arī elektroniski biedrības “Gaujas Partnerība” mājas lapā: www.gaujaspartneriba.lv  

Kontaktinformācija:

 

visi_logo_kopa.jpg