“Rīgas Meži” pavasarī plāno uzsākt darbus starp Ataru un Baltezera ciemiem

21.02.2022.

SIA “Rīgas Meži” 2022.gada pavasarī plāno uzsākt mežistrādes darbus meža masīvā starp Ataru un Baltezera ciemiem (Ādažu novads, Gaujas mežniecība, Bukultu apgaita). Darbi notiks atbilstoši Rīgas pašvaldības apstiprinātajam “Meža apsaimniekošanas plānam”, kā arī ainavu ekoloģiskajam plānam un izstrādātajam teritorijas dizaina plānam. To mērķis: dabas vērtību saglabāšana, rekreācijas iespēju attīstība, pēctecīga meža dabiska un mākslīga atjaunošana, kā arī esošās mežaudzes retināšana.

 

  • Plānotais darbu laiks: 2022.gada pavasaris – 2022./23.gada ziema (atkarībā no laikapstākļiem).
  • Mežizstrādes darbi kopumā aptvers 72 ha lielu platību, kur grupveida izlases cirtes tiks izstrādātas 69,3 ha lielā platībā, bet divas atjaunošanas cirtes – divos nogabalos, kopējā platība: 2,7 ha.

 

“Rīgas Mežu” Mežsaimniecības daļas vadītājs Jānis Ģērmanis uzsver: “Pirms mežistrādes darbiem, katrai teritorijai ir izveidots mežaudzes funkcionālais zonējums – bioloģiski vērtīgās, ainaviski vērtīgās jeb rekreācijas un mežsaimniecības teritorijas. Šajos zonējumos izcelti ainavu elementi, kā arī ņemtas vērā meža vērtības, iedzīvotāju paradumi un rekreācijas iespējas.” Veicot meža paredzētos  darbus, tiks pilnībā ievēroti atbildīgi un ilgtspējīgi meža kopšanas principi, ko nosaka “Rīgas Mežiem” piešķirtie starptautiskie FSC (Forest Stewardship Council) sertifikāti.

 

Pirms mežizstrādes uzsākšanas “Rīgas Meži” iepazīstina sabiedrību ar mežaudžu funkcionālo zonējumu un plānotajiem darbiem.

 

Mežaudzes funkcionālais zonējums

Bioloģiski vērtīgā teritorija: tās mērķis ir meža ar augstu bioloģisko vērtību sugu un dabisko biotopu aizsardzība un saglabāšana. Saskaņā ar biotopu ekspertu atzinumiem un “Meža apsaimniekošanas plānu”, šajās teritorijās ir noteikti saimnieciskās darbības ierobežojumi un aizliegumi.

 

Teritorijā ir dabiskie meža biotopi. Tādēļ bioloģiski vērtīgajās teritorijās mežistrādes darbi nav plānoti, tie tiks veikti tikai gadījumos, ja tas būs nepieciešams meža infrastruktūras uzturēšanai.

 

Ainaviski vērtīgā jeb rekreācijas teritorija: tās mērķis ir uzlabot rekreācijas iespējas iedzīvotājiem, kā arī nodrošināt meža masīvam raksturīgās priedes, kā galvenās koku sugas saglabāšanu un attīstību. Šajās vietās tiks saudzētas vecākās priedes un radīti labvēlīgāki apstākļi jaunajām priedēm, kā arī saglabāti koki ar putnu ligzdām un dobumiem. Tāpat šīs teritorijas ir nozīmīgas arī no cita meža nekoksnes vērtības viedokļa, jo tās ir iedzīvotāju iecienītas sēņošanas, ogošanas un brīvā laika pavadīšanas vietas.

 

Šajās teritorijās, veicot saudzīgākus mežistrādes darbus, pamežā tiks saglabāti kadiķi un paaugu priedītes, bet vietās, kur tiks veikti mežistrādes darbi, tiks izcirsti priežu mežam neraksturīgie un traucējošie (invazīvie) krūmi un koki – vārpainā  korinte un bērzs. Tāpat mežaudzēs plānots veidot neregulāras formas atvērumus, lai nodrošinātu kvalitatīvāku priedes dabisko atjaunošanos. Ainaviskās teritorijas tiks veidotas tā, lai mazinātu koku konkurenci un palielinātu audzes noturību pret vēju un sniegu. Tajā pašā laikā ainaviski vērtīgajā teritorijā netiks veidotas ierastās atjaunošanas cirtes, bet tiks izmantoti galvenās cirtes veidi, kas ilgtermiņā nodrošinās priedes dabisko atjaunošanos, vizuāli neizmainot meža ainavu.

 

Mežsaimniecības teritorija: tās mērķis ir priedes, kā meža galvenās koku sugas, kopšana, atjaunošana, kā arī ilgtspējīgas dažāda vecuma mežaudžu  ainavas veidošana. Šajās teritorijās mežsaimnieciskie darbi plānoti mazākā intensitātē un galvenās (atjaunošanas) cirtes platība nepārsniegs 2 ha.

 

Atjaunošanas cirtē tiks saglabāti vismaz 20 ekoloģiskie koki uz hektāru, tos koncentrējot vienā vai vairākās grupās. Ekoloģisko koku grupu atstāšana domāta, lai saglabātu meža masīva raksturīgās vērtības: mitras ieplakas, koku grupas ap putnu ligzdām un dobumainiem kokiem, kā arī, lai meža ainava būtu vizuāli pievilcīga. Papildus ekoloģiskajiem kokiem tiks saglabāta arī veselīga priežu paauga un kadiķi, kā arī vecākās, īpaši vērtīgākās priedes. Mežsaimniecības teritorijās spēcīgākajām priedēm tiks nodrošināti optimāli augšanas apstākļi, dodot tiem vairāk gaismas un vietas, lai attīstītos stiprāka un pret ārējiem vides faktoriem noturīgāka mežaudze.

 

Savukārt atjaunošanas cirtēs tiks izveidotas vairākas ekoloģisko koku grupas, kas pēc mežistrādes darbiem sniegs cilvēkiem vizuāli pievilcīgāku ainavu.

 

Par SIA “Rīgas Meži”

SIA “Rīgas Meži” ir 2008.gadā dibināts pašvaldības uzņēmums, kas apsaimnieko galvaspilsētai piederošos mežus, dārzus un parkus. Rīga ir lielākā Eiropas pilsēta – mežu īpašniece un viena no lielākajām mežu īpašniecēm Latvijā. 

 

“Rīgas Mežiem” ir Daugavas, Gaujas, Katrīnas, Rīgas un Tīreļu mežniecības, kā arī kokaudzētava un kokzāģētava “Norupe”. Uzņēmums īsteno vides izglītības programmu “Zaļā klase”; “Rīgas Mežu” pārziņā ir arī kultūras un atpūtas parks “Mežaparks”. 

 

Uzņēmuma objekti atrodas Rīgas un Jūrmalas pilsētu, kā arī Ādažu, Ķekavas, Limbažu, Mārupes, Ogres, Olaines, Ropažu, Salaspils un Siguldas novadu teritorijās.

 

Uzņēmums pārvalda 62 000 ha mežu, 399 ha dārzu, parku, skvēru un apstādījumu (125 objekti). “Rīgas Meži” rūpējas par šo teritoriju ilgtspējīgu attīstību, bioloģisko daudzveidību un pieejamību sabiedrībai. 

 

“Rīgas Meži” ievēro labas korporatīvās pārvaldības un ilgtspējas principus. Uzņēmumam ir FSC (Forest Stewardship Council) un PEFC (Programme of the Endorsement of Forest Certification) sertifikāti. Tie apliecina atbildīgu mežu apsaimniekošanu, kā arī to, ka mežu produkcija sabiedrībai sniedz sociālos, vides un ekonomiskos ieguvumus. 

 

2021.gada septembrī “Rīgas Mežiem” Uzņēmumu reģistrā ir reģistrēts nacionālajai drošībai nozīmīgas komercsabiedrības statuss. Savukārt 2021.gada decembrī uzņēmums pievienojās biedrības “Sabiedrība par atklātību – Delna” un “CSR Latvia” iniciatīvai “Nulles tolerance pret korupciju”.

 

Ainavas plāns

Bukultu apgaitas meža kopšana

 

Papildinformācijai:

Ieva Bērziņa

SIA “Rīgas Meži”

Stratēģiskās komunikācijas un sabiedrisko attiecību daļa

Tālrunis: 67415712

E-pasts: Ieva.Berzina@riga.lv

www.rigasmezi.lv