Ar LEADER atbalstu Alderos ir izveidots āra trenažieru laukums

20.07.2021.

Biedrība "Alderu sporta parks" daļēji ir realizējusi projektu  „Publiski pieejama āra trenažieru laukuma un laivu piestātnes izveide” (projekta iesnieguma Nr.19-04-AL16-A019.2202-000002) biedrības „Gaujas Partnerība” organizētā konkursā - 4.kārta Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros, rīcības 2.2. „Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu (tostarp apmācības un interešu klubu, sociālās aprūpes vietu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un citu brīvā laika pavadīšanas aktivitātes) dažādošana” ietvaros.

Projekta ietvaros tika uzstādīti 10 publiski pieejami  āra trenažieri un labiekārtota teritorija.

Ara trenažieru laukums bezmaksas un brīvi pieejams vietējiem iedzīvotājiem un novada viesiem, ievērojot laukuma lietošanas noteikumus.

Āra trenažieru laukums atrodas Alderos, Dores ielas beigās, daļēji aizņemot privātīpašuma "Līči" teritoriju (noslēgts nomas līgums, nomas līgums reģistrēts zemesgrāmatā). Tā kā tieši pie laukuma nav stāvvietu automašīnām, aicinām sportot gribētājus, atstāt savus auto blakus ielās (piem. Kanāla ielā, Pērles ielā).

Ārpus šī projekta, īpašumā uzbūvēts āra tenisa korts ar segumu tenisīts.

Projekta ietvaros bija paredzēts arī uzstādīt bezmaksas pieejamu laivu piestātni (laipu) renovētājā Gaujas-Baltezera kanālā, kā arī iegādāties airu laivas, kuras būtu pieejamas bezmaksas iedzīvotājiem. Diemžēl šī projekta daļu biedrībai neizdevās realizēt, jo Ādažu novada dome nesaskaņoja (vēstule) laipas novietošanu vismaz uz 5 gadiem. (pamatojums: normatīvo aktu regulējumu trūkums valstiskā līmenī, nav izstrādāti kanāla ekspluatācijas noteikumi). Saskaņā ar likumdošanu, projekta nosaukumu grozīt nedrīkst, tāpēc nosaukumā figurē nerealizēta projekta daļa.

Projekta autori pateicas arhitektu birojam URA.group un personiski arhitektam Jevģenijam Leonovam, Arhitektu birojam Ādaži projekts un personiski arhitektei Ramonai Sīmanei, biedrībai Gaujas Partnerība, Ādažu novada būvvaldei un trenažieru piegādātajam SIA GoPlay (laukumiem.lv)

4_logo_ansamblis_bilde.png