Biedrība “Gaujas Partnerība” izsludina projektu iesniegumu pieņemšanas 6.kārtu Lauku attīstības programmas ietvaros

15.10.2020.

Biedrība “Gaujas Partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 6.kārtu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros apstiprinātās sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai aktivitātē 19.2.1. “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas”.

Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2020.gada 23.novembra līdz 2020.gada 23.decembrim.

Projektu iesniegumus var iesniegt elektroniski Lauku atbalsta dienesta (turpmāk LAD) elektroniskajā pieteikšanās sistēmā https://eps.lad.gov.lv/login.

Sestajā kārtā pieejamais publiskais finansējums ir 16 986,02 EUR. Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam 1.1.rīcībā – 30 000 EUR.

Projekta īstenošanas termiņš. Būvniecības gadījumā projekta īstenošanas termiņš ir 2 gadi no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu; ja projektu īsteno aktivitātē “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” un projektā paredzēta attiecināmo izmaksu pozīcija “Ar projektu saistītā personāla atalgojuma un darbības nodrošināšana” izmaksas, kas nepārsniedz 15% no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas – 2 gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu; pārējo projektu īstenošanas termiņš 1 gads LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

 

Rīcības un to apraksti

Stratēģijas mērķis

M1 Uzņēmējdarbības un nodarbinātības attīstīšana (246 132,94 EUR)

Rīcība

Rīcība 1.1. Atbalsts lauksaimniecības produktu pārstrādei, ar lauksaimniecību nesaistītai ražošanai un pakalpojumiem, produkcijas realizācijai un darbinieku produktivitātes kāpināšanai

Atbalsta apmērs 

16 986,02 EUR

Maksimālā atbalsta intensitāte

70 %; 80 %, ja ir kopprojekts

Atbilstošā 13.10.2015. MK Noteikumu Nr.590 5.punktā minētā darbība

5.1.1. jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšanai, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai;

5.1.2. lauksaimniecības produktu pārstrādei, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai;

5.1.3. vietējās produkcijas realizēšanai paredzētas vides radīšanai vai labiekārtošanai, kā arī jaunu realizācijas veidu ieviešanai un to atpazīstamības tēla veidošanai;

5.1.4. darbinieku produktivitātes kāpināšanai.

Rīcības apraksts

Rīcības ietvaros paredzēts veicināt lauksaimniecības un citas uzņēmējdarbības attīstību VRG darbības teritorijā (vietējās produkcijas realizēšanu tirgū gan VRG darbības teritorijā, gan pilsētās (izņemot Rīgu), kurās iedzīvotāju skaits nepārsniedz 15000), kā arī veicināt darbinieku zināšanu un prasmju paaugstināšanu, tādā veidā sekmējot darbinieku produktivitāti un uzņēmumu saimniecisko darbību, piem.:

- jaunu produktu un pakalpojumu radīšana;

- jaunu uzņēmumu veidošana;

- esošo uzņēmumu uzlabojumi ar jaunām metodēm vai darba apstākļu uzlabojumiem;

- produktu ražošana un pārstrāde;

- jaunu tirdzniecības vietu ierīkošana;

- jaunu realizācijas veidu ieviešana;

- esošo tirdzniecības vietu labiekārtošana.

Rīcības ietvaros nav paredzēts atbalstīt tādu projektu attīstību, kas paredz citu personu izstrādātu programmnodrošinājuma piedāvājumu vai tādu produktu un pakalpojumu piedāvājumu, kas tirgū ir pieejami bez maksas (grāmatvedības, apmācību u.c. jomās).

Rezultatīvie rādītāji

Radīti jauni produkti / pakalpojumi vai attīstīti esoši produkti / pakalpojumi

Uzņēmumu skaits, kas īstenos aktivitātes lauksaimniecības produktu pārstrādei realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai

Izveidotu / labiekārtotu vietu, kurās tiek realizēta vietējā produkcija, skaits

Apmācīto darbinieku skaits

 

Projektu atlases kritēriji un projekta iesniegumā papildus iekļaujamā informācija

Iesniegto projektu iesniegumu atbilstības vērtēšana atbilstoši kritērijiem notiek, piešķirot katrā atbilstības vērtēšanas kritērijā noteiktu punktu skaitu no 0 līdz 3. Minimālais punktu skaits, kas projektam jāiegūst, lai par to sniegtu pozitīvu atzinumu, ir 12. Ja vairāki projekti ir ieguvuši vienādu punktu skaitu, priekšroka tiek dota atbalsta pretendentam, kas ieguvis lielāku punktu skaitu atbilstoši vietējā attīstības stratēģijā noteiktajam specifiskajam kritērijam, kas nav ieskaitīts maksimālajā iegūstamo punktu skaitā (punktu skaits no 0 līdz 0,1 tiek pieskaitīts papildus projekta iegūtajiem punktiem pamata vērtēšanas kritērijos).

Projektu izvērtēšanai nepieciešamā informācija, kas jāiesniedz projekta iesniegumā sadaļā “Papildu informācija, kas sniedzama saskaņā ar vietējās attīstības stratēģiju” – sasniedzamā rezultatīvā rādītāja lielums, atbilstoši 1.1.rīcībai noteiktajam rezultatīvajam rādītājam; tiešo klientu apraksts. Jāiesniedz arī Atbalsta pretendenta pašnovērtējuma veidlapa par projekta atbilstību vietējās attīstības stratēģijā attiecīgajai rīcībai noteiktajiem projektu vērtēšanas kritērijiem, norādot katram kritērijam atbilstošo punktu skaitu un pamatojot punktu skaita atbilstību. 

 

Vērtēšanas kritēriji 1.1.rīcībai

Nr.p.k.

Kritēriju grupa

Kritērijs

Vērtējums / punkti

Projekta iesnieguma sadaļa

1.

Administratīvie vērtēšanas kritēriji

 

2

 

1.1.

Projekts ir atbilstošs SVVA stratēģijai un ir saskaņā ar rīcības plānā noteikto rīcību un VRG darbības teritoriju

Atbilst

2

Iesnieguma veidlapa

Neatbilst

0

2.

Vispārīgie vērtēšanas kritēriji

 

14

 

2.1.

Pieteicēja atbilstība, spēja realizēt iesniegto projektu

(Jautājumi, kuri tiek vērtēti:

·         Pretendentam ir pietiekoši cilvēkresursi, zināšanas un prasmes projekta sekmīgai realizācijai;

·         Pretendenta iepriekšējā darbība rada pārliecību, ka pretendents spēs realizēt projektu izvēlētajā aktivitātē.)

Var atbildēt ar “jā” uz visiem nosauktajiem jautājumiem

2

A1, A2, B1, B6, B15

Var atbildēt ar “jā” tikai uz vienu no nosauktajiem jautājumiem

1

Ja tiek atbildēts ar “nē” uz visiem nosauktajiem jautājumiem

0

2.2.

Atbilstība novada vajadzībām

(Jautājumi, kuri tiek vērtēti:

·         Vai projekta mērķis atbilst novada vajadzībām un prioritātēm (kas ir noteikti novada attīstības programmā);

·         Vai plānotais rezultāts ir nozīmīgs visa novada ne tikai noteikta ciema teritorijas attīstībā?)

Var atbildēt ar “jā” uz abiem nosauktajiem jautājumiem

2

B.3., B.4., B.5., B.6.1., B.7.

Var atbildēt ar “jā” uz vienu no nosauktajiem jautājumiem

1

Ja tiek atbildēts ar “nē” uz visiem nosauktajiem jautājumiem

0

2.3.

Projekta kvalitāte

(Jautājumi, kuri tiek vērtēti:

·         Vai piedāvātais laika grafiks ir atbilstošs ieplānoto darbību īstenošanai;

·         Vai projektā plānotas un paskaidrotas aktivitātes projekta publicitātes nodrošināšanai un informācijas izplatīšanai;

·         Vai projekta apraksts pārliecinoši pamato plānoto darbību nepieciešamību un aktualitāti;

·         Vai projekta iesniegumam, kurā paredzēta jauna būvniecība, būves pārbūve, ierīkošana, novietošana vai atjaunošana, klāt pievienots paskaidrojošs būvniecības dokuments (būvatļauja / apliecinājuma karte / paskaidrojuma raksts)?)

Var atbildēt ar “jā” uz visiem nosauktajiem jautājumiem

2

B.4., B.4.1., B.6., B.8., B.9., B.13., B.15.

 

 

 

Var atbildēt ar “jā” uz trim no nosauktajiem jautājumiem

1,5

Var atbildēt ar “jā” uz diviem no nosauktajiem jautājumiem

1

Var atbildēt ar “jā” uz vienu no nosauktajiem jautājumiem

0,5

Ja tiek atbildēts ar “nē” uz visiem nosauktajiem jautājumiem

0

2.4.

Projekts ir inovatīvs

(Inovāciju kritēriji, kuri tiek vērtēti:

·         Oriģinalitāte;

·         Resursu izmantošanas efektivitāte;

·         Sabiedriskā nozīme (ilgtspēja);

·         Integrēta (pārnozariska) pieeja.)

Projekta iesniegumā pamatoti visi 4 inovāciju kritēriji

2

B.3.

Projekta iesniegumā pamatoti 3 inovāciju kritēriji

1,5

Projekta iesniegumā pamatoti 2 inovāciju kritēriji

1

Projekta iesniegumā pamatots tikai 1 inovāciju kritērijs

0,5

Projekta ideja nav inovatīva

0

2.5.

Projekta finansēšanas mērķis

Jaunai būvniecībai, būves pārbūvei, ierīkošanai, novietošanai, atjaunošanai vai būvmateriālu iegādei paredzētās izmaksas veido mazāk nekā 15% no kopējām projekta attiecināmajām izmaksām

2

B.9.

Jaunai būvniecībai, būves pārbūvei, ierīkošanai, novietošanai, atjaunošanai vai būvmateriālu iegādei paredzētās izmaksas veido 15-50% no kopējām projekta attiecināmajām izmaksām

1

Jaunai būvniecībai, būves pārbūvei, ierīkošanai, novietošanai, atjaunošanai vai būvmateriālu iegādei paredzētās izmaksas veido vairāk par 50% no kopējām projekta attiecināmajām izmaksām

0

2.6.

Projekta ilgtspēja

(Jautājumi, kuri tiek vērtēti:

·         Vai projekts ir ilgtspējīgs, tā rezultātus būs iespējams izmantot vismaz 5 gadus pēc realizācijas (rīcībai 1.1., darbinieku produktivitātes kāpināšanas aktivitātē 2 gadus pēc realizācijas).;

·         Vai projektā ir precīzi definēta mērķauditorija (1.1.rīcības projektiem – klienti, 2.1. un 2.2.rīcības projektiem – projekta labuma guvēji)?)

Var atbildēt ar “jā” uz abiem nosauktajiem jautājumiem

2

B.3., B.4., B.4.1., C.2., B.5., B.6., B.6.1., B.6.3.

Var atbildēt ar “jā” uz vienu no nosauktajiem jautājumiem

1

Ja tiek atbildēts ar “nē” uz visiem nosauktajiem jautājumiem

0

2.7.

Projekta finansiālais pamatojums

(Jautājumi, kuri tiek vērtēti:

·         Vai pieprasītais finansējums nepārsniedz attiecīgajā kārtā izsludināto atbalsta summu vienam projektam;

·         Vai pieprasītais finansējums ir pamatots (ir veikta cenu salīdzināšana, ir skaidrs nepieciešamības apraksts u.tml.).)

Var atbildēt ar “jā” uz abiem nosauktajiem jautājumiem

2

B.4., B.4.1., B.6., B.9.

Var atbildēt ar “jā” uz vienu no nosauktajiem jautājumiem

1

Ja tiek atbildēts ar “nē” uz visiem nosauktajiem jautājumiem

0

Papildus vērtēšanas kritēriji rīcībai 1.1.

Nr.p.k.

Kritēriju grupa

Kritērijs

Vērtējums / punkti

Projekta iesnieguma sadaļa

3.

Kvalitatīvie vērtēšanas kritēriji

 

9

 

3.1.

Projekts paredz aprīkot / izveidot darba vietu cilvēkiem ar kustību traucējumiem*

Projekts paredz izveidot jaunu darba vietu, kas būtu paredzēta cilvēkiem ar kustību traucējumiem

2

B.6., B.15.

Projekts paredz aprīkot esošu darba vietu, kas būtu paredzēta cilvēkiem ar kustību traucējumiem

1

Projektā nav paredzēts aprīkot / izveidot darba vietu cilvēkiem ar kustību traucējumiem

0

3.2.

Izveidoto darbavietu skaits*

Projekta rezultātā tiks radītas vismaz 3 darbavietas

3

B.4., C.2

Projekta rezultātā tiks radītas 2 darbavietas

2

Projekta rezultātā tiks radīta viena darbavieta

1

Projekta rezultātā netiks radītas darbavietas

0

3.3.

Projekts tiek īstenots kā kopprojekts un tiek veicināta uzņēmēju savstarpējā sadarbība

Projekts tiek īstenots kā kopprojekts

2

A.2., B.6.1.

Projekts netiek īstenots kā kopprojekts, bet iesniegumā skaidri pamatota uzņēmēju savstarpējā sadarbība

1

Projekts netiek īstenots kā kopprojekts

0

3.4.

Apmācāmo darbinieku skaits*

Projekta rezultātā tiek apmācīti 4 un vairāk darbinieki

2

B.4., C.2.

Projekta rezultātā tiek apmācīti 3 darbinieki

1,5

Projekta rezultātā tiek apmācīti 2 darbinieki

1

Projekta rezultātā tiek apmācīts 1 darbinieks

0,5

Projekta rezultātā netiek apmācīts neviens darbinieks

0

 

Maksimālais punktu skaits

25

 

4.

Specifiskais vērtēšanas kritērijs

 

0,1

 

4.1.

Pieprasītās projekta attiecināmo izmaksu summas attiecība pret radīto darbavietu skaitu*

Aprēķina pēc šādas formulas:

C = A / D (C – projektā no publiskā finansējuma pieprasītā attiecināmo izmaksu summa pret projektā paredzēto darbavietu skaitu, EUR

A – projektā no publiskā finansējuma pieprasītā attiecināmo izmaksu summa, EUR

D – darba vietu skaits, ko plānots izveidot pēc projekta īstenošanas, skaits).

Salīdzinot projektus, kas ieguvuši vienādu punktu skaitu administratīvajos, vispārīgajos un papildus vērtēšanas kritērijos, projektam, kam vienas darba vietas izveidošanai izmaksas ir mazākas, tiek piešķirts papildus 0,1 punkts.

0-0,1

B.4., B.4.1., B.9.

* Kritērijos minēto nosacījumu  izpilde jānodrošina projekta īstenošanas laikā. Nosacījumu neizpildes gadījumā var tikt piemērota finanšu korekcija atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.598 6.pielikumam.

 

Iepazīties ar vietējās attīstības stratēģiju, saņemt atbildes uz jautājumiem iespējams biedrības “Gaujas Partnerība” birojā: Ādažu novadā, Ādažos, Pirmā ielā 38A. SVVA stratēģija pieejama arī elektroniski biedrības “Gaujas Partnerība” mājas lapā: www.gaujaspartneriba.lv  

Kontaktinformācija:

visi_logo_kopa.jpg