Noslēgusies biedrības “Gaujas Partnerība” organizētā konkursa 5.kārtā iesniegto projektu vērtēšana Lauku atbalsta dienestā

27.08.2020.

Laika posmā no 17.02.2020. līdz 17.03.2020. notika atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 5.kārta Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros apstiprinātās sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai aktivitātē 19.2.1. “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas”.

5.kārtā pieejamais publiskais finansējums bija 29 452,29 EUR un maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam 1.1.rīcībā bija 30 000 EUR. Pieteikšanās tika izsludināta vienā rīcībā – 1.1. “Atbalsts lauksaimniecības produktu pārstrādei, ar lauksaimniecību nesaistītai ražošanai un pakalpojumiem, produkcijas realizācijai un darbinieku produktivitātes kāpināšanai”.

Kopumā tika iesniegti 10 projektu iesniegumi, kurus mēneša laikā pēc projektu iesniegumu iesniegšanas biedrībā, biedrības vērtēšanas komisija izvērtēja, pārbaudot to atbilstību biedrības izstrādātajam dokumentam “Biedrības “Gaujas Partnerība” sabiedrības virzīta vietējā attīstības stratēģija 2015.-2020.gadam”. Tālāk notika projektu vērtēšana Lauku atbalsta dienestā, pārbaudot to atbilstību Ministru kabineta noteikumu prasībām.

Augustā noslēdzās projektu iesniegumu vērtēšana LAD un ELFLA finansējums 166 690,20 EUR apmērā būs pieejams diviem 5.kārtā iesniegtajiem projektiem:

  • Projekts “Jauna koncepta izbraukuma kafejnīcas ģimenēm ar bērniem izveide”

Projekta iesniedzējs – Dace Virza

Pieprasītais finansējums: EUR 12 705,00

  • Projekts “Jauna izglītības pakalpojuma radīšana Ādažos - interešu izglītības pakalpojumu uzsākšana, veicot sākuma ieguldījumus iestādes informācijas un komunikācijas tehnoloģiskās bāzes risinājumu izstrādei un aprīkojuma iegādei”

Projekta iesniedzējs – SIA “Alba Lira”

Pieprasītais finansējums: EUR 9 332,80

Paldies projektu iesniedzējiem par dalību biedrības organizētajā projektu konkursā! Ņemot vērā to, ka vairāki projektu iesniedzēji un īstenotāji ir atsaukuši savus projektus un ir atbrīvojies neapgūts publiskais finansējums, aicinām visus interesentus sekot līdzi informācijai par iespēju pieteikties nākamajā konkursa kārtā, kuru plānots izsludināt šī gada rudenī!

 

visi_logo_kopa.jpg