Ādažos norisinājās sapulce par Natura 2000 teritorijas aizsardzību un izmantošanu

02.03.2020.

2020.gada 29.februārī Ādažos notika Ādažu un Carnikavas novada iedzīvotāju, Ādažu, Carnikavas un Sējas pašvaldību vadītāju, LR Aizsardzības ministrijas pārstāvju un Dabas aizsardzības pārvaldes pārstāvju tikšanās, kuras laikā tika diskutēts par Natura 2000 teritorijas izmantošanu un aizsardzību Ādažu un blakus esošo novadu teritorijās. Sanāksmi iniciēja Iļķenes ciema iedzīvotājs Valdis Perro, lai aicinātu uz diskusijām par militārajām aktivitātēm Natura 2000 teritorijā, jo iedzīvotājiem pēdējo gadu laikā bija palielinājusies trauksme saistībā ar militārpersonu darbību Ādažu poligonā (armijas pārstāvju iešana privātīpašumos un to bojāšana, šaušanas radītie trokšņi, aizliegumi apmeklēt tuvējos mežus, militārās mācības Natura 2000 teritorijā u.c.).

Ādaži atrodas ļoti skaistā vietā, kur ir gan skaista daba, gan sastopams ļoti daudz aizsargājamu augu un dzīvnieku sugu. Kā atzīst dabas aizstāvji un armijas pārstāvji, daudzām poligonā sastopamajām dabas vērtībām, lai tās saglabātu, vajag traucējumus (kontrolētie ugunsgrēki, spridzināšana, u.c.). Tieši militāro mācību rezultātā izveidojušies Latvijas apstākļiem reti biotopi – ievērojamas virsāju platības un klaji vai vāji apauguši smiltāji.

Lai nodrošinātu labvēlīgu aizsardzības stāvokli Latvijas un ES nozīmes aizsargājamiem biotopiem (jo īpaši – Piejūras zemienes smiltāju līdzenumu sausiem virsājiem, slapjiem virsājiem, ar lakstaugiem klātām pelēkajām kāpām, veciem vai dabiskiem boreāliem mežiem, purvainiem mežiem, staignāju mežiem un augstajiem purviem) un aizsargājamām sugām un saglabātu aizsargājamo ainavu apvidu “Ādaži” (AAA “Ādaži”) kā ES nozīmes putniem nozīmīgu ligzdošanas vietu, vienlaikus nodrošinot valsts aizsardzības uzdevumu veikšanas iespējamību, tika izveidots AAA “Ādaži”.  Lielāko AAA “Ādaži” daļu aizņem Ādažu militārais  poligons.

Militārais poligons AAA “Ādaži” teritorijā tika izveidots jau 20.gadsimta pirmajā pusē. Militārās mācības poligonā notiek pašreiz un tiks organizētas arī turpmāk. Jāatceras, ka militārās aktivitātes poligonā tiek veiktas, lai Latvijā ikviens tās iedzīvotājs varētu justies droši.

AAA “Ādaži” teritorijai ir izstrādāts dabas aizsardzības plāns, kurā speciālisti apkopojuši konkrētajai teritorijai ieteicamākās apsaimniekošanas metodes. Militārās darbības īstenošanai poligonā izstrādāti un apstiprināti arī īpaši normatīvie akti un iekšējie noteikumi. Visiem – iedzīvotājiem, pašvaldībām, dabas aizstāvjiem, militārpersonām u.c. – ir jāsadzīvo. Turklāt jāatrod līdzsvars starp dabu, militārajām mācībām un pārējo sabiedrību. Gan iedzīvotāji, gan pašvaldību pārstāvji sanāksmes laikā uzsvēra, ka armijai būtu jāuzlabo komunikācija ar sabiedrību – jārīko informācijas dienas, laicīgi jāinformē par plānotajām mācībām, jāievieš diennakts tālrunis uz kuru var zvanīt visas dienas nedēļā un kurā tiktu saņemta un armijai nodota ar poligonu un militārajām mācībām saistītā informācija. Lai to panāktu, LR Aizsardzības ministrijas pārstāvji sanāksmes apmeklētājiem solīja:

 • Īstermiņā:
  • Vecštāles ceļš tiks atbrīvots no militārā transporta,
  • Tiks sakārtota autobusu pietura pie Kadagas 10 mājas,
  • Tiks uzlabota komunikācija ar sabiedrību,
  • Pilnveidotas aizlieguma zīmes pie privātajām teritorijām,
 • Ilgtermiņā:
  • Iedzīvotājiem tiks izveidota buferzona pie apdzīvotām vietām,
  • Tiks uzlabota infrastruktūra,
  • Tiks turpināta kooperācija (regulāras tikšanās ar pašvaldības u.c. pārstāvjiem).

Pasākuma noslēgumā nolēma iedzīvotāju sagatavotos priekšlikumus Natura 2000 teritorijas labākai aizsardzībai virzīt izskatīšanai Ādažu novada domē.