Noslēgusies biedrības “Gaujas Partnerība” organizētā konkursa 4.kārtā iesniegto projektu vērtēšana Lauku atbalsta dienestā

18.10.2019.

Laika posmā no 01.03.2019. līdz 01.04.2019. notika atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 4.kārta Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros apstiprinātās sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai aktivitātēs 19.2.1. “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” un 19.2.2. “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”.

4.kārtā pieejamais publiskais finansējums bija 179 786,72 EUR un maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam 1.1.rīcībā bija 30 000 EUR, bet 2.1. un 2.2.rīcībā – 40 000 EUR. Pieteikšanās tika izsludināta trīs rīcībās:

- Rīcībā 1.1. “Atbalsts lauksaimniecības produktu pārstrādei, ar lauksaimniecību nesaistītai ražošanai un pakalpojumiem, produkcijas realizācijai un darbinieku produktivitātes kāpināšanai” un kopējais pieejamais publiskais finansējums bija 29 672,46 EUR;

- Rīcībā 2.1. “Atbalsts vietējās teritorijas, tostarp dabas un kultūras objektu, sakārtošanai pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai” un kopējais pieejamais publiskais finansējums bija 80 000,00 EUR;

- Rīcībā 2.2. “Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu (tostarp apmācības un interešu klubu, sociālās aprūpes vietu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un citu brīvā laika pavadīšanas aktivitātes) dažādošanai” un kopējais pieejamais publiskais finansējums bija 70 114,26 EUR.

Kopumā tika iesniegti 15 projektu iesniegumi, kurus mēneša laikā pēc projektu iesniegumu iesniegšanas biedrībā, biedrības vērtēšanas komisija izvērtēja, pārbaudot to atbilstību biedrības izstrādātajam dokumentam “Biedrības “Gaujas Partnerība” sabiedrības virzīta vietējā attīstības stratēģija 2015.-2020.gadam”. Tālāk notika projektu vērtēšana Lauku atbalsta dienestā, pārbaudot to atbilstību Ministru kabineta noteikumu prasībām.

Oktobrī noslēdzās projektu iesniegumu vērtēšana LAD un ELFLA finansējums 166 690,20 EUR apmērā būs pieejams septiņiem 4.kārtā iesniegtajiem projektiem:

  • Projekts "PII "Brīvā Austras Skola" saimnieciskās darbības paplašināšana Ādažu novadā" (Rīcībā 1.1.)

Projekta iesniedzējs – SIA "Brīvā Austras skola"

Pieprasītais finansējums: EUR 15 262,73

  • Projekts "Industriālo kaņepju pārstrādes iekārtu ražotne" (Rīcībā 1.1.)

Projekta iesniedzējs – Kristaps Eglītis

Pieprasītais finansējums: EUR 14 409,73

  • Projekts "Publiski pieejama āra trenažieru laukuma un laivu piestātnes izveide" (Rīcībā 2.2.)

Projekta iesniedzējs – BDR Alderu sporta parks

Pieprasītais finansējums: EUR 22 301,92

  • Projekts "Multifunkcionālas sporta arēnas un gājēju celiņa ierīkošana Ādažos" (Rīcībā 2.1.)

Projekta iesniedzējs – PSV Ādažu novada dome

Pieprasītais finansējums: EUR 35 640,00

  • Projekts "Jauniešu biedrības "Jaunatnes telpa GEOcreative" attīstība” (Rīcībā 2.2)

Projekta iesniedzējs – BDR "Jaunatnes telpa GEOcreative"

Pieprasītais finansējums: EUR 11 767,07

  • Projekts “BMX parka izveide Ādažu novadā, Kadagā, otrā kārta” (Rīcībā 2.1.)

Projekta iesniedzējs – BDR "BMX Ādaži"

Pieprasītais finansējums: EUR 36 000,00

  • Projekts “Jauna centra izveidošana sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai sporta, brīvā laika un kultūras pasākumu organizēšanai, izbūvējot divas multi-funkcionālas nojumes Garkalnes ciemā, Ādažu novadā” (Rīcībā 2.2.)

Projekta iesniedzējs – BDR GARKALNES OLIMPISKAIS CENTRS

Pieprasītais finansējums: EUR 31 308,75

 

Paldies projektu iesniedzējiem par dalību biedrības organizētajā projektu konkursā! Aicinām visus interesentus sekot līdzi informācijai par iespēju pieteikties nākamajā konkursa kārtā, kuru plānots izsludināt šī gada decembrī!