Biedrība “Gaujas Partnerība” izsludina projektu iesniegumu pieņemšanas 4.kārtu Lauku attīstības programmas ietvaros

15.01.2019.

Biedrība “Gaujas Partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 4.kārtu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros apstiprinātās sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai aktivitātēs 19.2.1. “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” un 19.2.2. “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”.

Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2019.gada 1.marta līdz 2019.gada 1.aprīlim.

Projektu iesniegumus var iesniegt elektroniski Lauku atbalsta dienesta (turpmāk LAD) elektroniskajā pieteikšanās sistēmā https://eps.lad.gov.lv/login.

Ceturtajā kārtā pieejamais publiskais finansējums ir 179 786,72 EUR. Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam 1.1.rīcībā – 30 000 EUR, 2.1. un 2.2.rīcībā – 40 000 EUR.

Projekta īstenošanas termiņš. Būvniecības gadījumā projekta īstenošanas termiņš ir 2 gadi no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu; ja projektu īsteno aktivitātē “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” un projektā paredzēta attiecināmo izmaksu pozīcija “Ar projektu saistītā personāla atalgojuma un darbības nodrošināšana” izmaksas, kas nepārsniedz 15% no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas – 2 gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu; pārējo projektu īstenošanas termiņš 1 gads LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

 

Rīcības un to apraksti

Stratēģijas mērķis

M1 Uzņēmējdarbības un nodarbinātības attīstīšana (216 680,65 EUR)

Rīcība

Rīcība 1.1. Atbalsts lauksaimniecības produktu pārstrādei, ar lauksaimniecību nesaistītai ražošanai un pakalpojumiem, produkcijas realizācijai un darbinieku produktivitātes kāpināšanai

Atbalsta apmērs 

29 672,46 EUR

Maksimālā atbalsta intensitāte

70 %; 80 %, ja ir kopprojekts

Atbilstošā 13.10.2015. MK Noteikumu Nr.590 5.punktā minētā darbība

5.1.1. jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšanai, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai;

5.1.2. lauksaimniecības produktu pārstrādei, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai;

5.1.3. vietējās produkcijas realizēšanai paredzētas vides radīšanai vai labiekārtošanai, kā arī jaunu realizācijas veidu ieviešanai un to atpazīstamības tēla veidošanai;

5.1.4. darbinieku produktivitātes kāpināšanai.

Rīcības apraksts

Rīcības ietvaros paredzēts veicināt lauksaimniecības un citas uzņēmējdarbības attīstību VRG darbības teritorijā (vietējās produkcijas realizēšanu tirgū gan VRG darbības teritorijā, gan pilsētās (izņemot Rīgu), kurās iedzīvotāju skaits nepārsniedz 15000), kā arī veicināt darbinieku zināšanu un prasmju paaugstināšanu, tādā veidā sekmējot darbinieku produktivitāti un uzņēmumu saimniecisko darbību, piem.:

- jaunu produktu un pakalpojumu radīšana;

- jaunu uzņēmumu veidošana;

- esošo uzņēmumu uzlabojumi ar jaunām metodēm vai darba apstākļu uzlabojumiem;

- produktu ražošana un pārstrāde;

- jaunu tirdzniecības vietu ierīkošana;

- jaunu realizācijas veidu ieviešana;

- esošo tirdzniecības vietu labiekārtošana.

Rīcības ietvaros nav paredzēts atbalstīt tādu projektu attīstību, kas paredz citu personu izstrādātu programmnodrošinājuma piedāvājumu vai tādu produktu un pakalpojumu piedāvājumu, kas tirgū ir pieejami bez maksas (grāmatvedības, apmācību u.c. jomās).

Rezultatīvie rādītāji

Radīti jauni produkti / pakalpojumi vai attīstīti esoši produkti / pakalpojumi

Uzņēmumu skaits, kas īstenos aktivitātes lauksaimniecības produktu pārstrādei realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai

Izveidotu / labiekārtotu vietu, kurās tiek realizēta vietējā produkcija, skaits

Apmācīto darbinieku skaits

 

Stratēģijas mērķis

M2 Vietējās teritorijas sakārtošana (104 167,47 EUR)

Rīcība

Rīcība 2.1. Atbalsts vietējās teritorijas, tostarp dabas un kultūras objektu, sakārtošanai pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai

Atbalsta apmērs 

80 000,00 EUR

Maksimālā atbalsta intensitāte

90%

Atbilstošā 13.10.2015. MK Noteikumu Nr.590 5.punktā minētā darbība

5.2.1. vietējās teritorijas, tostarp dabas un kultūras objektu, sakārtošanai, lai uzlabotu pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un sasniedzamību.

Rīcības apraksts

Rīcības ietvaros paredzēts veicināt vietējās teritorijas sakārtošanu, pieejamo dabas un kultūras objektu pieejamību un izmantošanas kvalitāti, sekmējot kvalitatīvas, labiekārtotas un drošas dzīves vides attīstību VRG darbības teritorijā, piem.:

- dabas objektu sakopšana;

- kultūras objektu sakārtošana;

- vietējās teritorijas intereses objektu atvēršana sabiedrībai, pieejamības uzlabošana.

Rīcības ietvaros nav paredzēts atbalstīt tādu projektu attīstību, kas paredz plašai sabiedrībai nepieejamu un / vai nezināmu teritorijas sakārtošanu (izņemot izglītības iestādes vai teritorijas, kas atrodas publiskās apbūves/ sabiedrisku iestāžu zonējumā).

Rezultatīvie rādītāji

Sakārtotu dabas un kultūras objektu skaits

Pieejamo pakalpojumu skaits

 

Stratēģijas mērķis

M3 Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana (112 513,18 EUR)

Rīcība

Rīcība 2.2. Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu (tostarp apmācības un interešu klubu, sociālās aprūpes vietu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un citu brīvā laika pavadīšanas aktivitātes) dažādošanai

Atbalsta apmērs 

70 114,26 EUR

Maksimālā atbalsta intensitāte

90%

Atbilstošā 13.10.2015. MK Noteikumu Nr.590 5.punktā minētā darbība

5.2.2. sabiedrisko aktivitāšu (tostarp apmācību un interešu klubu, sociālās aprūpes vietu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un citu brīvā laika pavadīšanas veidu) dažādošanai.

Rīcības apraksts

Rīcības ietvaros paredzēts veicināt sabiedrisko aktivitāšu dažādošanu vietējiem iedzīvotājiem, tādā veidā sekmējot viņu iespējas radoši attīstīties, iegūt jaunas zināšanas, saturīgi pavadīt brīvo laiku, uzlabot veselību, piedalīties novada kultūras dzīvē, saņemt sociālo palīdzību, kā arī veicināt novada teritorijas labiekārtošanu (piem., izveidot centrus sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai).

Rezultatīvie rādītāji

Jaunu centru sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai skaits

 

Projektu atlases kritēriji un projekta iesniegumā papildus iekļaujamā informācija

Iesniegto projektu iesniegumu atbilstības vērtēšana atbilstoši kritērijiem notiek, piešķirot katrā atbilstības vērtēšanas kritērijā noteiktu punktu skaitu no 0 līdz 2. Minimālais punktu skaits, kas projektam jāiegūst, lai par to sniegtu pozitīvu atzinumu, ir 10. Ja vairāki projekti ir ieguvuši vienādu punktu skaitu, priekšroka tiek dota atbalsta pretendentam, kas ieguvis lielāku punktu skaitu atbilstoši vietējā attīstības stratēģijā noteiktajam specifiskajam kritērijam, kas nav ieskaitīts maksimālajā iegūstamo punktu skaitā (punktu skaits no 0 līdz 0,1 tiek pieskaitīts papildus projekta iegūtajiem punktiem pamata vērtēšanas kritērijos).

Projektu izvērtēšanai nepieciešamā informācija, kas jāiesniedz projekta iesniegumā sadaļā “Papildu informācija, kas sniedzama saskaņā ar vietējās attīstības stratēģiju” – sasniedzamā rezultatīvā rādītāja lielums, atbilstoši katrai rīcībai noteiktajam rezultatīvajam rādītājam. Jāiesniedz arī Atbalsta pretendenta pašnovērtējuma veidlapa par projekta atbilstību vietējās attīstības stratēģijā attiecīgajai rīcībai noteiktajiem projektu vērtēšanas kritērijiem, norādot katram kritērijam atbilstošo punktu skaitu un pamatojot punktu skaita atbilstību. 

 

Vērtēšanas kritēriji visām rīcībām

Nr.p.k.

Kritēriju grupa

Kritērijs

Vērtējums / punkti

Projekta iesnieguma sadaļa

1.

Administratīvie vērtēšanas kritēriji

 

2

 

1.1.

Projekts ir atbilstošs SVVA stratēģijai un ir saskaņā ar rīcības plānā noteikto rīcību un VRG darbības teritoriju

Atbilst

2

Iesnieguma veidlapa

Neatbilst

0

2.

Vispārīgie vērtēšanas kritēriji

 

10

 

2.1.

Pieteicēja atbilstība, spēja realizēt iesniegto projektu

(Jautājumi, kuri tiek vērtēti:

·         Pretendentam ir pietiekoši cilvēkresursi, zināšanas un prasmes projekta sekmīgai realizācijai;

·         Pretendenta iepriekšējā darbība rada pārliecību, ka  pretendents spēs realizēt projektu izvēlētajā aktivitātē.)

Var atbildēt ar “jā” uz visiem nosauktajiem jautājumiem

2

Visām rīcībām: A1, B1, B6, B15

Rīcībai 1.1.: A2

 

Rīcībām 2.1., 2.2.: B13

Var atbildēt ar “jā” tikai uz vienu no nosauktajiem jautājumiem

1

Ja tiek atbildēts ar “nē” uz visiem nosauktajiem jautājumiem

0

2.2.

Atbilstība izvirzītajam projekta mērķim

(Jautājumi, kuri tiek vērtēti:

·         Vai projekta mērķis atbilst novada vajadzībām un prioritātēm (kas ir noteikti novada attīstības programmā);

·         Vai plānotais rezultāts ir nozīmīgs visa novada vai tikai noteikta ciema teritorijas attīstībā;

·         Vai projekts ir ilgtspējīgs, tā rezultātus būs iespējams izmantot vismaz 5 gadus pēc realizācijas (rīcībai 1.1., darbinieku produktivitātes kāpināšanas aktivitātē 2 gadus pēc realizācijas).)

Var atbildēt ar “jā” uz visiem nosauktajiem jautājumiem

2

B.3., B.4., B.5., B.6.1., B.7.

Var atbildēt ar “jā” uz diviem no nosauktajiem jautājumiem

1

Ja tiek atbildēts ar “nē” uz visiem nosauktajiem jautājumiem

0

2.3.

Projekta kvalitāte

(Jautājumi, kuri tiek vērtēti:

·         Vai pieprasītais finansējums nepārsniedz attiecīgajā kārtā izsludināto atbalsta summu;

·         Vai pieprasītais finansējums ir pamatots (ir veikta cenu salīdzināšana, ir skaidrs nepieciešamības apraksts u.tml.);

·         Vai piedāvātais laika grafiks ir atbilstošs ieplānoto darbību īstenošanai;

·         Vai projektā plānotas un paskaidrotas aktivitātes projekta publicitātes nodrošināšanai un informācijas izplatīšanai;

·         Vai projekta apraksts pārliecinoši pamato plānoto darbību nepieciešamību un aktualitāti;

·         Vai projekta iesniegums ir pilnībā aizpildīts, norādot katrā sadaļā nepieciešamo informāciju;

·         Vai projekta iesniegumam, kurā paredzēta jauna būvniecība, būves pārbūve, ierīkošana, novietošana vai atjaunošana, klāt pievienota būvatļauja?)

Var atbildēt ar “jā” uz visiem nosauktajiem jautājumiem

2

Visām rīcībām: B.4., B.6., B.8., B.13.

 

Rīcībai 1.1.: B.4.1., B.9., B.15.

 

Rīcībām 2.1., 2.2.: B.12.

 

 

 

 

Var atbildēt ar “jā” vismaz uz pieciem no nosauktajiem jautājumiem

1,5

Var atbildēt ar “jā” vismaz uz trim no nosauktajiem jautājumiem

1

Var atbildēt ar “jā” vismaz uz vienu no nosauktajiem jautājumiem

0,5

Ja tiek atbildēts ar “nē” uz visiem nosauktajiem jautājumiem

0

2.4.

Projekts ir inovatīvs

(Inovāciju kritēriji, kuri tiek vērtēti:

·         Oriģinalitāte;

·         Resursu izmantošanas efektivitāte;

·         Sabiedriskā nozīme (ilgtspēja);

·         Integrēta (pārnozariska) pieeja.)

Projekta iesniegumā pamatoti visi 4 inovāciju kritēriji

2

B.3.

Projekta iesniegumā pamatoti vismaz 3 inovāciju kritēriji

1,5

Projekta iesniegumā pamatots vismaz 2 inovāciju kritēriji

1

Projekta iesniegumā pamatots tikai 1 inovāciju kritērijs

0,5

Projekta ideja nav inovatīva

0

2.5.

Projekta finansēšanas mērķis

Jaunai būvniecībai, būves pārbūvei, ierīkošanai, novietošanai, atjaunošanai vai būvmateriālu iegādei paredzētās izmaksas veido mazāk nekā 15% no kopējām projekta attiecināmajām izmaksām

2

B.9.

Jaunai būvniecībai, būves pārbūvei, ierīkošanai, novietošanai, atjaunošanai vai būvmateriālu iegādei paredzētās izmaksas veido 15-50% no kopējām projekta attiecināmajām izmaksām

1

Jaunai būvniecībai, būves pārbūvei, ierīkošanai, novietošanai, atjaunošanai vai būvmateriālu iegādei paredzētās izmaksas veido vairāk par 50% no kopējām projekta attiecināmajām izmaksām

0

 

Papildus vērtēšanas kritēriji rīcībai 1.1.

Nr.p.k.

Kritēriju grupa

Kritērijs

Vērtējums / punkti

Projekta iesnieguma sadaļa

3.

Kvalitatīvie vērtēšanas kritēriji

 

10

 

3.1.

Projekts paredz aprīkot / izveidot darba vietu cilvēkiem ar kustību traucējumiem*

Projekts paredz izveidot jaunu darba vietu, kas būtu paredzēta cilvēkiem ar kustību traucējumiem

2

B.6., B.15.

Projekts paredz aprīkot esošu darba vietu, kas būtu paredzēta cilvēkiem ar kustību traucējumiem

1

Projektā nav paredzēts aprīkot / izveidot darba vietu cilvēkiem ar kustību traucējumiem

0

3.2.

Izveidoto darbavietu skaits*

Projekta rezultātā tiks radītas vairāk nekā 1 darbavieta

2

B.4.

Projekta rezultātā tiks radīta viena darbavieta

1

Projekta rezultātā netiks radītas darbavietas

0

3.3.

Projekts tiek īstenots kā kopprojekts un tiek veicināta uzņēmēju savstarpējā sadarbība

Projekts tiek īstenots kā kopprojekts

2

A.2., B.6.1.

Projekts netiek īstenots kā kopprojekts, bet iesniegumā skaidri pamatota uzņēmēju savstarpējā sadarbība

1

Projekts netiek īstenots kā kopprojekts

0

3.4.

Apmācāmo darbinieku skaits*

Projekta rezultātā tiek apmācīti 3 un vairāk darbinieki

2

B.4.

Projekta rezultātā tiek apmācīti 2 darbinieki

1

Projekta rezultātā tiek apmācīts 1 darbinieks

0

3.5.

Mācību norises vieta*

Mācības tiek īstenotas VRG darbības teritorijā, ārpus novada centra

2

B.6., B.7.

Mācības tiek īstenotas VRG darbības teritorijā, novada centrā

1

Mācības tiek īstenotas ārpus VRG darbības teritorijas

0

 

Maksimālais punktu skaits

22

 

4.

Specifiskais vērtēšanas kritērijs

 

0,1

 

4.1.

Pieprasītās projekta attiecināmo izmaksu summas lielums

Aprēķina pēc šādas formulas:

Punktu skaits = 0,1 x C (C – projektā no publiskā finansējuma pieprasītā attiecināmo izmaksu summa pret maksimāli pieļaujamo attiecināmo izmaksu summu).

Piešķir pēc formulas aprēķināto punktu skaitu: 0,001-0,100 punktus.

0-0,1

B.9.

* Kritērijos minēto nosacījumu  izpilde jānodrošina projekta īstenošanas laikā. Nosacījumu neizpildes gadījumā var tikt piemērota finanšu korekcija atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.598 6.pielikumam.

 

Papildus vērtēšanas kritēriji rīcībām 2.1. un 2.2.

Nr. p.k.

Kritēriju grupa

Kritērijs

Vērtējums / punkti

Projekta iesnieguma sadaļa

3.

Kvalitatīvie vērtēšanas kritēriji

 

10

 

3.1.

Projekts paredz sociāli mazaizsargātu personu[1] iesaisti un / vai iespēju viņiem iekļauties darba tirgū*

Projekts paredz sociāli mazaizsargāto personu iesaisti un iespēju viņiem iekļauties darba tirgū

2

B.5., B.6., B.13.

Projekts paredz sociāli mazaizsargāto personu iesaisti vai iespēju viņiem iekļauties darba tirgū

1

Projektā nav paredzēta sociāli mazaizsargātu personu iesaiste vai iespēju viņiem iekļauties darba tirgū

0

3.2.

Projektā ir precīzi definēta mērķauditorija

Projektā ir precīzi definēta mērķauditorija, tās lielums

2

B.5., B.6.

Projektā ir norādīta mērķauditorija, bet nav konkretizēts tās lielums

1

Projektā nav precīzi definēta mērķauditorija, tās lielums

0

3.3.

Pirms projekta iesniegšanas notikušas aktivitātes, kas parāda iedzīvotāju interesi vai vajadzību par publisko pakalpojumu vai sabiedrisko aktivitāti

Aktivitātes ir notikušas un projekta iesniegumā sniegts detalizēts to skaidrojums, apraksts

2

B.6., B.13.

Aktivitātes ir notikušas, bet projekta iesniegumā nav sniegts detalizēts to skaidrojums

1

Aktivitātes nav notikušas vai projekta iesniegumā nav sniegts detalizēts to skaidrojums

0

3.4.

Projekta rezultātu pieejamība*

Projekta rezultāti ir publiski pieejami neierobežotā laikā neierobežotam interesentu lokam (neskaitot sezonalitāti)

2

B.6., B.13.

Projekta rezultāti ir publiski pieejami ierobežotā laikā neierobežotam interesentu lokam vai neierobežotā laikā ierobežotam interesentu lokam (neskaitot sezonalitāti)

1

Projekta rezultāti ir publiski pieejami ierobežotā laikā ierobežotam interesentu lokam (neskaitot sezonalitāti)

0

3.5.

Projekta īstenošanas vieta

Projekts tiek īstenots VRG darbības teritorijā, ārpus novada centra

2

B.6., B.7.

Projekts tiek īstenots VRG darbības teritorijā, novada centrā

1

 

Maksimālais punktu skaits

22

 

* Kritērijos minēto nosacījumu  izpilde jānodrošina projekta īstenošanas laikā. Nosacījumu neizpildes gadījumā var tikt piemērota finanšu korekcija atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.598 6.pielikumam.

 

Specifiskie vērtēšanas kritēriji rīcībām 2.1. un 2.2.

Nr. p.k.

Kritēriju grupa

Kritērijs

Vērtējums / punkti

Projekta iesnieguma sadaļa

4.

Specifiskais vērtēšanas kritērijs rīcībai 2.1.

 

0,1

 

4.1.

Pieejamo pakalpojumu skaits pēc projekta realizācijas

0,1 punkts tam  projektam, kura rezultātā šis skaits būs lielāks, pārējiem projektiem punkti tiek piešķirti, piemērojot gradāciju

0-0,1

B.4., B.6., B.13.

4.

Specifiskais vērtēšanas kritērijs rīcībai 2.2.

 

0,1

 

4.1.

Dalībnieku skaits, kam paredzēts sniegt projektā plānotos pakalpojumus

0,1 punkts tam  projektam, kurā dalībnieku skaits ir lielāks, pārējiem projektiem punkti tiek piešķirti, piemērojot gradāciju

0-0,1

B.6., B.13.

 

Iepazīties ar vietējās attīstības stratēģiju, saņemt atbildes uz jautājumiem iespējams biedrības “Gaujas Partnerība” birojā: Ādažu novadā, Ādažos, Pirmā ielā 38A. SVVA stratēģiju skatīt.

Kontaktinformācija:

 

 

[1] Sociāli mazaizsargāta persona – personas ar invaliditāti, personas virs darbaspējas vecuma, 15-25 gadus veci jaunieši, daudzbērnu ģimenes, personas, kuras atbrīvotas no brīvības atņemšanas iestādēm, ilgstošie bezdarbnieki u.c.

 

5_logo_2015.jpg