Aicinām gatavoties projektu iesniegumu atlases 4.kārtai

08.01.2019.

Atgādinām, ka, gatavojoties nākamajai projektu kārtai, biedrība 2018.gada nogalē veica iedzīvotāju aptauju un organizēja darba grupas, lai gūtu secinājumus – kas būtu jāmaina biedrības SVVA Stratēģijā, lai to īstenotu pēc iespējas sekmīgā.

Biedrības SVVA Stratēģijas vīzija – Ādažu novads ir teritorija, kur iedzīvotājiem ir augsta dzīves kvalitāte, attīstās uzņēmējdarbība un nevalstisko organizāciju darbība, kā arī ir aizsargāti un sakārtoti vietējie dabas objekti un resursi.

 

Biedrības SVVA Stratēģijas īstenošanai noteiktas 3 rīcības:

  • 1.1.rīcība – Atbalsts lauksaimniecības produktu pārstrādei, ar lauksaimniecību nesaistītai ražošanai un pakalpojumiem, produkcijas realizācijai un darbinieku produktivitātes kāpināšanai;

Rīcības ietvaros paredzēts veicināt lauksaimniecības un citas uzņēmējdarbības attīstību VRG darbības teritorijā (vietējās produkcijas realizēšanu tirgū gan VRG darbības teritorijā, gan pilsētās (izņemot Rīgu), kurās iedzīvotāju skaits nepārsniedz 15000), kā arī veicināt darbinieku zināšanu un prasmju paaugstināšanu, tādā veidā sekmējot darbinieku produktivitāti un uzņēmumu saimniecisko darbību.

  • 2.1.rīcība – Atbalsts vietējās teritorijas, tostarp dabas un kultūras objektu, sakārtošanai pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai;

Rīcības ietvaros paredzēts veicināt vietējās teritorijas sakārtošanu, pieejamo dabas un kultūras objektu pieejamību un izmantošanas kvalitāti, sekmējot kvalitatīvas, labiekārtotas un drošas dzīves vides attīstību VRG darbības teritorijā.

  • 2.2.rīcība – Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu (tostarp apmācības un interešu klubu, sociālās aprūpes vietu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un citu brīvā laika pavadīšanas aktivitātes) dažādošanai.

Rīcības ietvaros paredzēts veicināt sabiedrisko aktivitāšu dažādošanu vietējiem iedzīvotājiem, tādā veidā sekmējot viņu iespējas radoši attīstīties, iegūt jaunas zināšanas, saturīgi pavadīt brīvo laiku, uzlabot veselību, piedalīties novada kultūras dzīvē, saņemt sociālo palīdzību, kā arī veicināt novada teritorijas labiekārtošanu (piem., izveidot centrus sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai).

2018.gada nogalē tika veikti biedrības SVVA Stratēģijas grozījumi, kas paredz, ka maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam 1.1.rīcībā – 30 000 EUR, 2.1. un 2.2.rīcībā – 40 000 EUR.

Plānotais atbalsta apmērs katrai no rīcībām:

Rīcība

Atbalsta apmērs (% pret kopējo atbalstu LAP apakšpasākumā)

Atbalsta apmērs kopā (euro)

4.kārtai*

1.1.rīcība

50,00%

216 680,65 EUR

29 672,46 EUR

2.1.rīcība

24,04%

104 167,47 EUR

80 000,00 EUR

2.2.rīcība

25,96%

112 513,18 EUR

69 994,15 EUR

Kopā

100%

433 361,30 EUR

179 666,61 EUR

Plānots. Informācija tiks precizēta atbilstoši Lauku atbalsta dienesta lēmumam.

 

Zemkopības ministrijas komiteja apstiprināja biedrības "Gaujas Partnerība" Stratēģijas grozījumus un piešķīra papildus finansējumu LEADER projektu īstenošanai. Šobrīd plānojam, ka projektu iesniegumu 4.kārtā pieteikumus varēs iesniegt no 2019.gada 1.marta līdz 2019.gada 1.aprīlim. Visus interesentus aicinām jau sākt gatavot projekta iesniegumu un citus dokumentus, īpašu uzmanību pievēršot ar iepirkumiem un īpašumtiesībām saistītajiem jautājumiem. Atgādinām, ka kopā ar projekta iesniegumu būs jāiesniedz arī “Atbalsta pretendenta pašnovērtējuma veidlapa” par projekta atbilstību vietējās attīstības stratēģijā attiecīgajai rīcībai noteiktajiem projektu vērtēšanas kritērijiem, norādot katram kritērijam atbilstošo punktu skaitu un pamatojot punktu skaita atbilstību. 

Vispārīgiem jautājumiem lūgums rakstīt uz e-pastu: gaujaspartneriba@inbox.lv.

 

5_logo_2015.jpg