Noskaidrots, ko iedzīvotāji domā par apstiprinātajiem LEADER projektiem un kas jāmaina, lai LEADER veicinātu sekmīgāku Ādažu novada attīstību

17.11.2018.

01.09.2018.-03.11.2018. biedrība “Gaujas Partnerība” veica iedzīvotāju aptauju par Ādažu novadā apstiprināto LEADER projektu ietekmi uz Ādažu novada attīstību, kā arī sniegtu priekšlikumus biedrības “Gaujas Partnerība” Stratēģijas izmaiņām, lai vēl sekmīgāk īstenotu Stratēģijas vīziju.

Biedrības Stratēģijas vīzija – Ādažu novads ir teritorija, kur iedzīvotājiem ir augsta dzīves kvalitāte, attīstās uzņēmējdarbība un nevalstisko organizāciju darbība, kā arī ir aizsargāti un sakārtoti vietējie dabas objekti un resursi.

Pamatā tas tiek darīts, īstenojot LEADER projektus. Ādažu novada teritorijā pēdējo 3 gadu laikā tika atbalstīti 12 LEADER projekti, t.sk., 5 uzņēmējdarbības projekti (1.1.rīcībā), 2 teritorijas labiekārtošanas projekti (2.1.rīcībā) un 5 projekti sabiedrisko aktivitāšu atbalstam (2.2.rīcībā):

 1. SIA “UVK Pakalpojumi” projekts “Notekūdeņu attīrīšanas dūņu kompostēšana” (1.1.rīcība);
 2. SIA “Soira” projekts “Investīcijas Latvijas oriģinālsieru ražotnes attīstībā un siera realizēšanai tirgū” (1.1.rīcība);
 3. SIA “Rose Brewery” projekts “Alus darītavas iekārtu iegāde” (1.1.1rīcība);
 4. SIA “Andžeja Grauda bungu skola” projekts “Andžeja Grauda bungu skolas Ādažu filiāles izveide” (1.1.rīcība);
 5. SIA “Ārpus” projekts ““Ārpus” alus darītavas izveide Ādažos” (1.1.rīcība);
 6. Ādažu novada domes projekts “Velo infrastruktūras uzlabošana Ādažu novadā” (2.1.rīcība);
 7. Biedrības “BMX Ādaži” projekts “BMX parka izbūve Ādažu novadā, Kadagā, pirmā kārta” (2.1.rīcība);
 8. Biedrības “Garkalne Strong” projekts “Fitnesa, spēka trīscīņas attīstība Garkalnes ciemā” (2.2.rīcība);
 9. Biedrības “Garkalnes olimpiskais centrs” projekts “Sporta aktivitāšu centra izveidošana, labiekārtojot daudzfunkcionālu āra sporta laukumu Garkalnes ciemā, Ādažu novadā” (2.2.rīcība);
 10. Biedrības “Saules stariņi” projekts “Zinīši un Gudrīši” (2.2.rīcība);
 11. Biedrības “Garkalnes olimpiskais centrs” projekts “Sporta aktivitāšu centra aprīkošana ar inventāru āra sporta pasākumu organizēšanai Garkalnes sporta laukumā, Ādažu novadā” (2.2.rīcība);
 12. Biedrības “Ādažu novada pensionāru biedrība” projekts “Tautas tērpi Senioru deju kolektīvam “DĒKA”” (2.2.rīcība).

 

Kas piedalījās iedzīvotāju aptaujā?

Aptaujā piedalījās 51 respondents. Lielākā daļa (70,6%) aptaujas dalībnieku bija sievietes.

dzimums.png

Salīdzinot aptaujas dalībniekus atbilstoši vecumam, redzams, ka aptaujā 68,6% bija cilvēki vecumā no 26 līdz 45 gadiem, katrs piektais – vecumā no 46 līdz 60 gadiem, 7,8% - vecumā virs 61 gadiem, kā arī 3,9% vecumā no 18 līdz 25 gadiem.

vecums.jpg

No visiem aptaujas dalībniekiem vairāk nekā ¾ daļas (78,4%) bija cilvēki ar augstāko izglītību. Aptaujā piedalījās arī cilvēki ar profesionālo izglītību (17,6%), kā arī – ar vidējo izglītību (3,9%).

izglitiba.jpg

Vairāk kā puse respondentu (52,9%) strādā vai mācās Ādažu novadā, pārējie – ārpus Ādažu novada.

darbiba.jpg

Ādažu novadā ir 12 ciemi. Biedrības organizētajā aptaujā piedalījās iedzīvotāji no 8 ciemiem (Ādaži, Kadaga, Stapriņi, Alderi, Baltezers, Garkalne, Iļķene, Divezeri). Gandrīz 3/5 daļas aptaujas dalībnieku bija no Ādažiem, 13,7% - no Kadagas, 11,8% - Stapriņiem un 5,9% - Alderiem.

ciemi.jpg

 

Vai iedzīvotāji zina par biedrību un LEADER?

No visiem aptaujātajiem gandrīz visi (96,1%) bija dzirdējuši par biedrību “Gaujas Partnerība” – tikai 2 cilvēki par biedrību nebija dzirdējuši.

vai_zina_par_biedribu.jpg

Atbildot uz jautājumu “Vai Jums ir priekšstats par LEADER iespējām un atbalstītajiem projektiem Ādažu novadā (atzīmēt atbilstošo)”, gandrīz trešā daļa (31,4%) aptaujas dalībnieku norādīja, ka zina par LEADER projektiem, var minēt to piemērus, nedaudz mazāk (27,5%) – ir kaut ko dzirdējuši, bet neko konkrēti nezina, 23,5% - ir dzirdējuši par šādiem projektiem un kaut ko var pateikt. Katrs desmitais par LEADER projektiem zina daudz, ir tajos piedalījies. Savukārt par LEADER iespējām un atbalstītajiem projektiem neko nezina 5,9%.

vai_zin_par_LEADER.jpg

 

Kā iedzīvotāji novērtē LEADER projektus?

Sniedzot vērtējumu, vai atbalstītās darbības (ar LEADER pieeju ieviestie projekti/pasākumi) saskan ar viņu uzskatiem par to, ko vajadzētu darīt Ādažu novadā, aptaujas dalībnieki norādīja, ka viņu viedoklis pilnībā atbilst biedrības vērtējumam par Ādažu novada domes īstenoto projektu “Velo infrastruktūras uzlabošana Ādažu novadā”, biedrības “BMX Ādaži” projektu “BMX parka izbūve Ādažu novadā, Kadagā, pirmā kārta” un biedrības “Garkalnes Olimpiskais Centrs” projektiem “Sporta aktivitāšu centra izveidošana, labiekārtojot daudzfunkcionālu āra sporta laukumu Garkalnes ciemā, Ādažu novadā” un “Sporta aktivitāšu centra aprīkošana ar inventāru āra sporta pasākumu organizēšanai Garkalnes sporta laukumā, Ādažu novadā”. Savukārt kā visneatbilstošākais viņu priekšstatam par to, kas būtu jāatbalsta, ir alus ražotņu projekti. Informācijai – projekts ““Ārpus” alus darītavas izveide Ādažos” aptaujā tika ietverts tikai aptaujas beigās, jo tā apstiprināšana bija notikusi tikai pēc aptaujas uzsākšanas.

projekti.jpg

 

Kāda ir bijusi LEADER projektu ietekme uz Ādažu novada attīstību?

Novērtējot to, kāda, viņuprāt, bijusi LEADER projektu ietekme uz Ādažu novada attīstību, tikai daži cilvēki ir norādījuši, ka situācija kādā no jomām ir palikusi sliktāka. Pamatā viedoklis ir tāds, ka situācija kopumā vai nu nav mainījusies, vai ir nedaudz uzlabojusies. Iedzīvotāji uzskata, ka, pateicoties LEADER projektiem, situācija nozīmīgi uzlabojusies šādās jomās: “Palielinājušies pakalpojumi un iespējas bērniem un jauniešiem”, “Palielinājušās pieaugušo iespējas piedalīties sporta pasākumos”, “Uzlabojusies velo infrastruktūra”.

jomas.jpg

 

Kas jādara Ādažu novadā kopumā un konkrētos ciemos?

Norādot pakalpojumus un infrastruktūru, kuras primāri būtu jāattīsta Ādažu novadā, vairāk nekā puse aptaujāto iedzīvotāju uzskata, ka tās ir “Sports un aktīvā atpūta” (62,7%) un “Ceļi, infrastruktūra” (58,8%). Trīs nākamās svarīgākās jomas ir “Tūrisms” (45,1%), “Izglītība” (43,1%) un “Kultūra” (39,2%).

Iedzīvotāji tika lūgti norādīt arī tos pakalpojumus un infrastruktūru, kas prioritāri būtu jāattīsta ciemā, kurā viņi dzīvo. Kā liecina atbildes, kopumā dzīvesvietās iedzīvotāji visvairāk (jomas, kuras atbildēs norādīja vairāk nekā 40% respondentu) vēlas attīstīt:

 • Sporta laukumus un sporta infrastruktūru,
 • Bērnu rotaļu laukumus,
 • Ielas, ceļus,
 • Veloceliņus,
 • Gājēju ietves un celiņus,
 • Aktīvās sporta vietas,
 • Atpūtas vietas dabā,

Brīvā laika pavadīšanas vietas.

Steidzamākie darbi vai problēmas, kas jārisina Ādažu ciemā:

 • Līgo rotaļlaukuma pilnveide,
 • Sporta inventāra nomas iespējas,
 • Sporta dzīves pilnveide,
 • Ādažu centrā izveidot pumptrack trasi bērnu sportiskai dzīvesveida attīstībai,
 • Sintētiskais segums Ādažu stadiona skrejceļam,
 • Ūdeņu pieejamība atpūtai – Gauja, Vējupe,
 • Brīvā laika pavadīšanas iespējas bērniem un jauniešiem (Podnieki),
 • Izglītības infrastruktūras nodrošināšana,
 • Ceļu, ielu remonts, apgaismojums, gājēju celiņu izveide (gājēju ceļš gar Gaujas ielu uz skolu),
 • Apgaismojums uz Podniekiem,
 • Darba vietu izveide,
 • Novada vizuālais tēls,
 • Estrāde.

Steidzamākie darbi vai problēmas, kas jārisina Kadagas ciemā:

 • Namu apsaimniekošana, dzīvojamo ēku stāvokļa uzlabošana /renovēšana/ siltināšana,
 • Velo celiņu izbūve,
 • BMX trases Kadagā izbūve,
 • Aktivitātes bērniem,
 • Rotaļu laukumu izveide un esošo sakārtošana,
 • Ciema teritorijas sakārtošana.

Steidzamākie darbi vai problēmas, kas jārisina Baltezera ciemā:

 • Izbūvēt apgaismojumu Baltezera ielas posmā no Tallinas šosejas līdz Ezera ielai,
 • Bērnu aktīvā atpūta dabā.

Steidzamākie darbi vai problēmas, kas jārisina Alderu ciemā:

 • Gājēju ietves un celiņi (sākot ar Kanāla un Podnieku ielām),
 • Brīvā laika pavadīšana jauniešiem.

Steidzamākie darbi vai problēmas, kas jārisina Garkalnes ciemā:

 • Vieta senioru un jauniešu pasākumiem ziemas periodā – kopienas centrs,
 • Lazdu un Ceriņu ielu asfaltēšana.

Steidzamākie darbi vai problēmas, kas jārisina Stapriņu ciemā – ielas, ceļi, ietves, apgaismojums:

 • Sakārtot kājāmgājēju un riteņbraucēju nokļūšanas iespējas uz Ādažiem,
 • Gājēju pārvads (pie kokaudzētavas) pār A1, lai droši var nokļūt Ādažu centrā, skolā, u.c.,
 • Izbūvēt asfaltētu ceļu no Stapriņu ciema līdz DUS “Circle K”.

Steidzamākie darbi vai problēmas, kas jārisina Iļķenes ciemā – jāsakārto ceļi.

Steidzamākie darbi vai problēmas, kas jārisina Divezeros ciemā – ainavu uzlabošana.

 

Kā būtu jāsadala LEADER finansējums?

Lūdzot sniegt viedokli par to, kā būtu jāsadala Ādažu novadam pieejamais ELFLA finansējums starp 3 biedrības SVVA stratēģijas mērķiem, lielākā daļa iedzīvotāju norādīja, ka:

 • mērķim M1 “Uzņēmējdarbības un nodarbinātības attīstīšana” būtu jānovirza 40-59% (šobrīd 76,5%),
 • mērķim M2 “Vietējās teritorijas sakārtošana” – 20-39% (šobrīd 8,5%),
 • mērķim M3 “Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana” – 20-39% (šobrīd 15%).

finansejums.jpg

Kā redzams, iedzīvotāji uzskata, ka ELFLA atbalsts uzņēmējdarbības jomai jāsamazina, savukārt sabiedriskā labuma projektiem – jāpalielina.

Iedzīvotāju aptaujas, kā arī biedrības organizēto darba grupu laikā gūtie secinājumi tika ņemti vērā, veicot biedrības Stratēģijas grozījumus. Aktualizētā Stratēģija ir iesniegta un tiek vērtēta Lauku atbalsta dienestā. Pēc tās apstiprināšanas un papildus ELFLA finansējuma piešķiršanas Ādažu novadam, biedrība 2019.gada sākumā plāno izsludināt nākamo atklātā konkursa kārtu. Aicinām interesentus jau sākt gatavot projektu iesniegumus!

 

Paldies ikvienam, kas piedalījās aptaujā!

5_logo_2015.jpg