Noslēgusies biedrības “Gaujas Partnerība” organizētā konkursa 3.kārtā iesniegto projektu vērtēšana Lauku atbalsta dienestā

17.11.2018.

Laika posmā no 25.04.2018. līdz 25.05.2018. notika atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 3.kārta Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros apstiprinātās sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai aktivitātē 19.2.1. “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas”.

3.kārtā pieteikšanās tika izsludināta tikai vienā rīcībā – “1.1.Atbalsts lauksaimniecības produktu pārstrādei, ar lauksaimniecību nesaistītai ražošanai un pakalpojumiem, produkcijas realizācijai un darbinieku produktivitātes kāpināšanai” un kopējais pieejamais publiskais finansējums bija 48 087,65 EUR. Lai finansējums būtu pieejams vairākiem projektiem, salīdzinot ar iepriekšējām divām kārtām, tika samazināta maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam – no 50 000 EUR uz 25 000 EUR.

Atšķirībā no citām kārtām, kad iesniegtajos projektu pieteikumos pieprasītais kopējais publiskā finansējuma apjoms vairākas reizes pārsniedza pieejamo, šajā kārtā tika saņemti tikai divi projektu iesniegumi, kuru kopējā pieprasītā publiskā finansējuma summa bija 31 499,80 EUR.

Mēneša laikā pēc projektu iesniegumu iesniegšanas biedrībā, biedrības vērtēšanas komisija izvērtēja to atbilstību biedrības izstrādātajam dokumentam “Biedrības “Gaujas Partnerība” sabiedrības virzīta vietējā attīstības stratēģija 2015.-2020.gadam”. Tālāk notika projektu vērtēšana Lauku atbalsta dienestā (turpmāk – LAD) – to atbilstībai Ministru kabineta noteikumu prasībām. 2018.gada novembrī noslēdzās projektu iesniegumu vērtēšana LAD. Tā kā viens no iesniegtajiem projektu pieteikumiem tika atsaukts, ELFLA finansējums būs pieejams tikai vienam no 3.kārtā iesniegtajiem projektiem:

  • Projekts ““Ārpus” alus darītavas izveide Ādažos”, projekta īstenotājs – SIA “Ārpus” (1.1.rīcība). Projekta mērķis – izveidot “Ārpus” alus darītavu Ādažos un jaunu produktu – jaunu alus šķirņu pasaules labākajos alus stilos - ražošana, radot jaunas darba vietas, tādejādi uzlabojot vietējā reģiona darba tirgu un veicinot ražošanas attīstību teritorijā.

 

Paldies abiem projektu iesniedzējiem par dalību biedrības organizētajā projektu konkursā! Aicinām visus interesentus sekot līdzi informācijai par iespēju pieteikties nākamajā konkursa kārtā!

5_logo_2015.jpg