Informatīvais seminārs biedrības “Gaujas Partnerība” izsludinātās projektu iesniegumu pieņemšanas 3.kārtas ietvaros

27.03.2018.

Biedrība “Gaujas Partnerība” 2018.gada 15.martā izsludināja projektu iesniegumu pieņemšanas 3.kārtu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros apstiprinātās sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai aktivitātē 19.2.1. “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas”.

Atgādinām, ka projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 25.04.2018. līdz 25.05.2018. rīcībā 1.1. Atbalsts lauksaimniecības produktu pārstrādei, ar lauksaimniecību nesaistītai ražošanai un pakalpojumiem, produkcijas realizācijai un darbinieku produktivitātes kāpināšanai” (Trešajā kārtā pieejamais publiskais finansējums ir 48 087,65 EUR). Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam – 25 000 EUR. Maksimālā atbalsta intensitāte – 70 %; 80 %, ja ir kopprojekts.

Projektu iesniegumus varēs iesniegt:

- papīra formā 2 eksemplāros biedrības “Gaujas Partnerība” birojā Ādažos, Pirmā ielā 38A, (tiem pievienojot 1 kopiju elektroniskā formātā, datu nesējā) (no 25.04.2018. līdz 25.05.2018. plkst.14.00);

- elektroniski Lauku atbalsta dienesta (turpmāk LAD) elektroniskajā pieteikšanās sistēmā https://eps.lad.gov.lv/login vai elektroniska dokumenta formā, kas noformēts atbilstoši Elektronisko dokumentu likumā noteiktajai kārtībai, nosūtot to uz e-pastu lad@lad.gov (no 25.04.2018. līdz 25.05.2018. plkst.23.59).

Iepazīties ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju, saņemt atbildes uz jautājumiem un iesniegt projektu iesniegumus papīra formā iespējams biedrības “Gaujas Partnerība” birojā: Ādažu novadā, Ādažos, Pirmā ielā 38A. SVVA stratēģija pieejama arī elektroniski biedrības “Gaujas Partnerība” mājas lapā: www.gaujaspartneriba.lv .

Lai sniegtu visu iespējamo atbalstu projektu iesniedzējiem projektu iesniegumu pieņemšanas 3.kārtas ietvaros, 2018.gada 30.aprīlī plkst. 12.00 Ādažos, Gaujas ielā 33A, Kultūras centrā, Mākslas un vēstures galerijas telpās tiks rīkots informatīvais seminārs.

Kontaktinformācija:

Semināra darba kārtība

Prezentācija

5_logo_2015.jpg