Aicinām interesentus gatavoties projektu iesniegumu pieņemšanas 3.kārtai!

24.02.2018.

Noslēdzoties biedrības “Gaujas Partnerība” organizētā konkursa 2.kārtā iesniegto projektu vērtēšanai Lauku atbalsta dienestā (LAD), kopumā kādam no 1. un 2. kārtas projektiem tika novirzīti 99% no Ādažu novadam novirzītā Eiropas Lauksaimniecības Fonds lauku attīstībai (ELFLA) finansējuma. Tomēr, 2017.gada nogalē pēc LAD pieņemtā lēmuma pārtraukt saistības ar vienu no 1.kārtas projektiem, ELFLA finansējuma apguves līmenis samazinājās.

Ņemot vērā to, ka biedrībai “Gaujas Partnerība” jādomā, kā sekmēt Ādažu novadam piešķirtā ELFLA līdzekļu apguvi, biedrības Padome pieņēma lēmumu veikt grozījumus dokumentā “Biedrības “Gaujas Partnerība” Sabiedrības virzīta vietējās attīstības stratēģija 2015.-2020.gadam” (biedrības SVVA stratēģija) un novirzīt gandrīz visu neapgūto finansējumu (aptuveni 48 tūkst. EUR) rīcībai “1.1. Atbalsts lauksaimniecības produktu pārstrādei, ar lauksaimniecību nesaistītai ražošanai un pakalpojumiem, produkcijas realizācijai un darbinieku produktivitātes kāpināšanai”. Tas tika darīts, jo par 1.1.rīcības finansējumu abās iepriekšējās kārtās ir bijusi lielākā interese (visvairāk iesniegto projektu iesniegumu, lielākais pieprasītais publiskais finansējums, visvairāk projektu, kas tika noraidīti nepietiekamā finansējuma dēļ).

Atgādinām, ka 1.1.rīcības ietvaros paredzēts veicināt lauksaimniecības un citas uzņēmējdarbības attīstību vietējās rīcības grupas (VRG) – biedrības “Gaujas Partnerība” – darbības teritorijā (vietējās produkcijas realizēšanu tirgū gan VRG darbības teritorijā, gan pilsētās (izņemot Rīgu), kurās iedzīvotāju skaits nepārsniedz 15000), kā arī veicināt darbinieku zināšanu un prasmju paaugstināšanu, tādā veidā sekmējot darbinieku produktivitāti un uzņēmumu saimniecisko darbību, piem.:

  • jaunu produktu un pakalpojumu radīšana;
  • jaunu uzņēmumu veidošana;
  • esošo uzņēmumu uzlabojumi ar jaunām metodēm vai darba apstākļu uzlabojumiem;
  • produktu ražošana un pārstrāde;
  • jaunu tirdzniecības vietu ierīkošana;
  • jaunu realizācijas veidu ieviešana;
  • esošo tirdzniecības vietu labiekārtošana.

1.1.rīcības ietvaros nav paredzēts atbalstīt tādu projektu attīstību, kas paredz citu personu izstrādātu programmnodrošinājuma piedāvājumu vai tādu produktu un pakalpojumu piedāvājumu, kas tirgū ir pieejami bez maksas (grāmatvedības, apmācību u.c. jomās).

Lai sekmētu iespēju ELFLA finansējumu saņemt vairākiem projektiem, 1.1.rīcībā ir samazināts vienam projektam pieejamais publiskā finansējuma apjoms. Biedrības SVVA stratēģija paredz, ka viens projekts šajā rīcībā varēs pieteikties maksimums uz 25 000 EUR lielu publisko finansējumu.

Šobrīd biedrības SVVA stratēģijas grozījumi saskaņošanai ir nosūtīti uz Zemkopības ministriju. Pēc šāda saskaņojuma saņemšanas, biedrība sludinās pieteikšanos projektu iesniegumu pieņemšanas 3.kārtai. Tas varētu būt tuvāko mēnešu laikā. Tāpēc aicinām ikvienu interesentu jau šobrīd sākt gatavot savu projektu pieteikumu!

5_logo_2015.jpg