Biedrība „Gaujas Partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 2. kārtu Lauku attīstības programmas ieviešanai

23.02.2011.

ELFLA

 


Biedrība „Gaujas Partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 2. kārtu Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākuma “Vietējās attīstības stratēģijas” ietvaros apstiprinātās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai.

 

Biedrība „Gaujas Partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 2. kārtu Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākuma “Vietējās attīstības stratēģijas” ietvaros apstiprinātās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai.

Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2011.gada „15.” aprīļa līdz 2011.gada „16.” maijam, plkst:15:00. 

Otrajā kārtā pieejamais publiskais finansējums ir 69 253,53 LVL.

Projektu iesniegumi jāiesniedz Biedrības „Gaujas Partnerība” birojā Ādažu novadā, Ādažos, Gaujas ielā 33a, 2. stāvā.

Projektu iesniegumu pieņemšana notiks Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam 4. ass 413. pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstību stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros šādām aktivitātēm un rīcībām:

Aktivitātes „Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un pro­grammu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu (tajā skaitā apmācību un interešu klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un cita brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu) dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem” ietvaros šādai rīcībai:

1.1. rīcība „Atbalsts iedzīvotāju apmācībai, izglītošanai un jaunu iemaņu iegūšanai, kā arī kultūrizglītības apgūšanai nepieciešamo materiālo resursu pieejamībai visiem cilvēkiem neatkarīgi no tā, kādas ir viņu spējas, vajadzības un sociālais, fiziskais, garīgais stāvoklis”, pieejamais finansējums 32 114,97 LVL

Aktivitātes „Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un program­mu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai vietējiem iedzīvotājiem” ietvaros šādām rīcībām:

2.2. rīcība „Atbalsts iedzīvotāju un dažādu sabiedrības pārstāvju interesēm izveidotu vietējo rīcības grupu interešu aizsardzībai, jaunu alternatīvu sociālo un sadzīves pakalpojumu izveidei, un esošo sociālo un sadzīves pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai un pilnveidošanai, t.sk., tiem nepieciešamo telpu un materiāltehniskās bāzes (aprīkojuma un inventāra) nodrošināšanai, sabiedrisko aktivitāšu realizēšanai”, pieejamais finansējums 26 215,46 LVL

3.3. rīcība „Uzņēmējdarbības, t.sk., individuālās nodarbinātības, attīstīšanai nepieciešamās infrastruktūras izveide un materiāltehniskās bāzes nodrošināšana”, pieejamais finansējums 10 923,10 LVL

. Kontaktpersonas: ELFLA administratīvā vadītāja Gunta Dundure (tālrunis: 67996086, e-pasts: gunta.dundure@adazi.lv), ELFLA finanšu vadītājs Jānis Pērkons (tālrunis: 26474978, e-pasts: gaujaspartneriba@inbox.lv).

Iesniegto projektu iesniegumu atbilstības vērtēšana atbilstoši vispārējiem un specifiskajiem vērtēšanas kritērijiem notiek, piešķirot katrā atbilstības vērtēšanas kritērijā noteiktu punktu skaitu no 0 līdz 2 (0 = „neatbilst”; 0,5 = „vāji”; 1,0 = „apmierinoši”; 1,5 = „labi”; 2 = „ļoti labi”). Ja vairāki projekti ir ieguvuši vienādu punktu skaitu, priekšroka tiek dota atbalsta pretendentam, kas ieguvis lielāku punktu skaitu atbilstoši vietējā attīstības stratēģijā noteiktajam īpašajam kritērijam. Minimālais punktu skaits, lai par projektu sniegtu pozitīvu atzinumu – 16 punkti.