Izsludināta projektu iesniegumu pieņemšanas 2.kārta Lauku attīstības programmas ietvaros

05.03.2011.

Biedrība „Gaujas Partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 2. kārtu Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākuma “Vietējās attīstības stratēģijas” ietvaros apstiprinātās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai.

4_logo_laukiem

Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2011.gada „15.” aprīļa līdz 2011.gada „16.” maijam, plkst:15:00. 

Otrajā kārtā pieejamais publiskais finansējums ir 69 253,53 LVL.

Projektu iesniegumi jāiesniedz Biedrības „Gaujas Partnerība” birojā Ādažu novadā, Ādažos, Gaujas ielā 33a, 2. stāvā.

 

Projektu iesniegumu pieņemšana notiks Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam 4. ass 413. pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstību stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros šādām aktivitātēm un rīcībām:

Aktivitātes „Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un pro­grammu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu (tajā skaitā apmācību un interešu klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un cita brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu) dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem” ietvaros šādai rīcībai:

1.1. rīcība „Atbalsts iedzīvotāju apmācībai, izglītošanai un jaunu iemaņu iegūšanai, kā arī kultūrizglītības apgūšanai nepieciešamo materiālo resursu pieejamībai visiem cilvēkiem neatkarīgi no tā, kādas ir viņu spējas, vajadzības un sociālais, fiziskais, garīgais stāvoklis”, pieejamais finansējums 32 114,97 LVL

Rīcības mērķis – Attīstīt iedzīvotāju apmācību, izglītošanu un kultūrizglītības apgūšanu biedrības „Gaujas Partnerība” darbības teritorijā, sekmējot iedzīvotāju izaugsmi un jaunu iemaņu iegūšanu.

Plānotās darbības – Atbalsts paredzēts iedzīvotāju apmācībai un izglītošanai, tādā veidā sekmējot viņu personisko izaugsmi un jaunu iemaņu iegūšanu, kultūrizglītības pieejamības sekmēšanai Ādažu novada iedzīvotājiem: iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem.

 

Aktivitātes „Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un program­mu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai vietējiem iedzīvotājiem” ietvaros šādām rīcībām:

2.2. rīcība „Atbalsts iedzīvotāju un dažādu sabiedrības pārstāvju interesēm izveidotu vietējo rīcības grupu interešu aizsardzībai, jaunu alternatīvu sociālo un sadzīves pakalpojumu izveidei, un esošo sociālo un sadzīves pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai un pilnveidošanai, t.sk., tiem nepieciešamo telpu un materiāltehniskās bāzes (aprīkojuma un inventāra) nodrošināšanai, sabiedrisko aktivitāšu realizēšanai”, pieejamais finansējums 26 215,46 LVL

Rīcības mērķis – Attīstīt iedzīvotāju un dažādu sabiedrības pārstāvju interesēm izveidotu vietējo rīcības grupu interešu aizsardzību un sabiedrisko aktivitāšu realizēšanu, un jaunu alternatīvu sociālo un sadzīves pakalpojumu izveidi un uzlabot esošo sociālo un sadzīves pakalpojumu kvalitāti biedrības „Gaujas Partnerība” darbības teritorijā.

Plānotās darbības – Iedzīvotāju un dažādu sabiedrības pārstāvju interesēm izveidotu vietējo rīcības grupu interešu aizsardzība un sabiedrisko aktivitāšu realizēšana, jaunu alternatīvu sociālo un sadzīves pakalpojumu izveide un esošo sociālo un sadzīves pakalpojumu kvalitātes uzlabošana: iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem.

3.3. rīcība „Uzņēmējdarbības, t.sk., individuālās nodarbinātības, attīstīšanai nepieciešamās infrastruktūras izveide un materiāltehniskās bāzes nodrošināšana”, pieejamais finansējums 10 923,10 LVL

Rīcības mērķis – Attīstīt uzņēmējdarbības, t.sk., individuālās nodarbinātības, sekmēšanai nepieciešamo infrastruktūru un materiāltehnisko bāzi biedrības „Gaujas Partnerība” darbības teritorijā.

Plānotās darbības – Uzņēmējdarbības attīstīšana: iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai vietējiem iedzīvotājiem.

 

Kontaktpersonas: ELFLA administratīvā vadītāja Gunta Dundure (tālrunis: 67996086, e-pasts: gunta.dundure@adazi.lv , ELFLA finanšu vadītājs Jānis Pērkons (tālrunis: 26474978, e-pasts: gaujaspartneriba@inbox.lv.

Iesniegto projektu iesniegumu atbilstības vērtēšana atbilstoši vispārējiem un specifiskajiem vērtēšanas kritērijiem notiek, piešķirot katrā atbilstības vērtēšanas kritērijā noteiktu punktu skaitu no 0 līdz 2 (0 = „neatbilst”; 0,5 = „vāji”; 1,0 = „apmierinoši”; 1,5 = „labi”; 2 = „ļoti labi”). Ja vairāki projekti ir ieguvuši vienādu punktu skaitu, priekšroka tiek dota atbalsta pretendentam, kas ieguvis lielāku punktu skaitu atbilstoši vietējā attīstības stratēģijā noteiktajam īpašajam kritērijam. Minimālais punktu skaits, lai par projektu sniegtu pozitīvu atzinumu – 16 punkti.

Projektu vērtēšanas kritēriji visām izsludinātajām rīcībām:

Nr.p.k.

Kritēriji

Maksimālais punktu skaits

1.

Projektā ir pamatota plānotā rīcība un nepieciešamība veikt pārmaiņas. Projekta apraksts pierāda vajadzību veikt pārmaiņas un projekta nepieciešamība ir pamatota ar atbilstošiem radītājiem.

2

2.

Projekts ir nozīmīgs vietējā sabiedrībā un/vai mērķa grupas pārstāvjiem. Projekta īstenošana ir virzīta uz mērķa grupu vajadzību sasnieg­­šanu.

2

3.

Sagaidāmiem projekta rezultātiem ir ietekme uz vietējo iedzīvotāju dzīves vides uzlabošanu, rezultātu multiplikatīvais efekts.

2

4.

Projektā ir norādīti atbilstoši, pamatoti un objektīvi pārbaudāmi sasniedzamie indikatori.

2

5.

Projektā plānotās aktivitātes un ieviešanas shēma ir skaidri definētas un nodrošina kvalitatīvu rezultātu sasniegšanu un ir atbilstošas noteiktajai prioritātei un rīcībai.

2

6.

Projekts veicinās jauninājumu ieviešanu biedrības „Gaujas Partnerība” darbības teritorijā.

2

7.

Projekta budžeta pārskatāmība un detalizācijas pakāpe, izmaksu atbilstība plānotajiem uzdevumiem, to samērojamība ar plānotajiem rezultātiem.

2

8.

Projektam tiks nodrošināta ilgtspēja. Ilgtspēja ir novērtēta un pamatota.

2

9.

Projektā tiek plānotas atbilstošas aktivitātes projekta publicitātei un informācijas izplatīšanai.

2

10.

Projektu konkursa 1. kārtā:

2 punkti ja ir iesniegts 1 projekts, 1 punkts ja ir iesniegti 2 projekti, 0 punkti ja ir iesniegti 3 un vairāk projekti.

Projektu konkursa nākamajās kārtās tiek summēti iepriekšējās kārtās realizētie un esošajā kārtā iesniegtie projekti:

2 punkti ja ir iesniegts 1 projekts, 1 punkts ja ir realizēti un iesniegti 2 projekti, 0 punkti ja ir realizēti un iesniegti 3 un vairāk projekti.

2

 

KOPĀ

20

Papildus kritēriji 1.1. rīcībai

1.

Projekts veicinās brīvā laika pavadīšanas iespēju vai izglītības pavadīšanas iespēju attīstību biedrības „Gaujas Partnerība” darbības teritorijā.

2

2.

Organizācijai, kas plāno īstenot projektu, ir sekmīga iepriekšējās darbības pieredze.

2

 

KOPĀ

4

Īpašais kritērijs 1.1. rīcībai

1.

Personu skaits, kas ir izmantojuši / izmanto projekta iesniedzēja pakalpojumus apmācības, izglītības vai jaunu iemaņu iegūšanas jomā pēdējo 3 gadu laikā kopš iesniegts projekta pieteikums (2 punkti tam projektam, kuram šis skaits ir lielāks, pārējiem projektiem punkti tiek piešķirti, piemērojot gradāciju)

2

 

KOPĀ

2

Papildus kritēriji 2.2. rīcībai

1.

Projekta realizācija piesaistīs vietējo iniciatīvu grupu dalībnieku skaita palielināšanos.

2

2.

Projekts radīs jaunas darba vietas un tās tiks nodrošinātas arī pēc projekta ieviešanas

2

3.

Projekta rezultātā tiks radīts jauns pakalpojums biedrības „Gaujas Partnerība” darbības teritorijā

2

 

KOPĀ

6

Īpašais kritērijs 2.2. rīcībai

1.

Vietējās rīcības grupas, kuras vajadzībām tiek plānots projekts, dalībnieku skaits (2 punkti tam projektam, kurā vietējās rīcības grupas dalībnieku skaits ir lielāks, pārējiem projektiem punkti tiek piešķirti, piemērojot gradāciju)

2

 

KOPĀ

2

Papildus kritēriji 3.3. rīcībai

1.

Organizācijai, kas plāno īstenot projektu, ir sekmīga iepriekšējās darbības pieredze.

2

2.

Projekta īstenošana sekmē novada teritorijas līdzsvarotu attīstību.

2

 

KOPĀ

4

Īpašais kritērijs 3.3. rīcībai

1.

Projekta īstenošanai nepieciešamo izmaksu kopējais apjomus uz 1 uzņēmējdarbībā nodarbināto (2 punkti tam projektam, kur LVL uz 1 nodarbināto ir mazāks, pārējiem projektiem punkti tiek piešķirti, piemērojot gradāciju)

2

 

KOPĀ

2