Noslēgušies 4 Ādažu novada domes LEADER projekti

14.07.2011.

2010. gadā Ādažu novada dome biedrībā „Gaujas Partnerība” iesniedza 4 LEADER projektu iesniegumus biedrības izsludinātajā atklātajā konkursā Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam 1. Kārtā, no kuriem 2 tika īstenoti Ādažu mākslas un mūzikas skolā un 2- Ādažu vidusskolā.

 

Projekta „Mūzikas instrumentu iegāde Ādažu mākslas un mūzikas skolā” ietvaros skola iegādājās vairākus mūzikas instrumentus – pianīnu, flautu, trompeti, čellu un akustisko kokli, jo bija svarīgi papildināt un atjaunot skolas mūzikas instrumentu bāzi, kas dos iespēju turpināt aizsākto mūzikas izglītības apguvi pašreiz esošajiem 223 mūzikas programmas audzēkņiem, uzņemt jaunus audzēkņus, kā arī arvien vairāk piedalīties skatēs un konkursos. Projekta kopējās izmaksas 5744.99LVL, no kuriem 3503.20LVL finansē ELFLA, 2241.79LVL- Ādažu novada dome.

Lai sekmētu jaunāko tehnoloģiju izmantošanu mācību procesa nodrošināšanā, tika īstenots projekts „Aprīkojuma iegāde un uzstādīšana Ādažu mākslas un mūzikas skolas mākslas un mūzikas klasē”. Projekts paredzēja interaktīvās tāfeles, projektora un portatīvā datora iegādi, uzstādīšanu un ievadapmācību Ādažu mākslas un mūzikas skolas mācību procesa nodrošināšanai. Līdz tam šādas modernas tehnoloģijas skolā nebija pieejamas un tas ierobežoja skolotāju darba kvalitātes atbilstību mūsdienu audzēkņu vajadzībām.

Projekta ieviešana turpmāk dos iespēju kultūrizglītību padarīt mūsdienīgāku, tādējādi veicinot pēc iespējas lielākas sabiedrības daļas iesaistīšanos kultūrizglītības procesos. Projekta kopējās izmaksas 2375.34 LVL, no kuriem 1460,25LVL finansē ELFLA, 915.06LVL – Ādažu novada dome.

Projekts „Ādažu vidusskolas piecu mācību priekšmetu kabinetu aprīkošana ar stacionāriem projektoriem”, tika īstenots, lai veicinātu jaunāko tehnoloģiju izmantošanu kultūrizglītības programmu formālajos un neformālajos izglītības procesos Ādažu vidusskolā. Projekta ietvaros 5 dzimtās valodas un literatūras kabineti tika aprīkoti ar stacionāriem projektoriem, nodrošinot to darbībai nepieciešamo aprīkojumu un vienu portatīvo datoru, kā arī attiecīgos kabinetos uzstādītas žalūzijas. Skolotāji, izmantojot jaunās iespējas, varēs vadīt interaktīvas stundas un skolēniem saistošākas lekcijas (pieslēgties bibliotēku un muzeju mājas lapām, uz ekrāna projicēt dažādu mākslas darbu un gleznu reprodukcijas, izmantot interaktīvās spēles, dažādot uzdevumus, izmantot jaunas mācību metodes, izmantot skolēnu veidotos projektus, sazināties ar citu skolu skolēniem un lektoriem, organizēt dažādus pasākumus u.tml.).

Projekta kopējās izmaksas 5141.54LVL, no kuriem 3160.79LVL finansē ELFLA, 1980.75LVL – Ādažu novada dome.

Ādažu vidusskolas skolēniem un citiem interesentiem pieejamās Ādažu vidusskolas aktu zāles labiekārtošanai dažādu mācību un sabiedrisko aktivitāšu norisei, tika īstenots projekts ”Ādažu vidusskolas stacionāru gaismas aprīkojumu un apskaņošanas aparatūras iegāde un uzstādīšana aktu zālē”. Tā ietvaros aktu zālē tika uzstādīts stacionārs gaismas tehnikas aprīkojums, kā arī apskaņošanas aparatūra. Īstenojot projektu, tika veicināta Ādažu vidusskolas aktu zāles pielāgošana sporta, atpūtas, mācību un kultūras pasākumu vajadzībām. Projekta kopējās izmaksas 5782.14LVL, no kuriem 3554,59LVL finansē ELFLA, 2227.55LVL – Ādažu novada dome.

Projektu vadītāja

Inga Pērkone

 

4_logo_laukiem