Biedrība „Gaujas Partnerība” izsludina projektu iesniegumu pieņemšanas 4.kārtu Lauku attīstības programmas ietvaros

14.09.2012.

Biedrība Gaujas Partnerība" izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 4. kārtu Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākuma "Vietējās attīstības stratēģijas" ietvaros apstiprinātās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai.

 

Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2012.gada „15." oktobra līdz 2012.gada „16." novembrim, plkst:14:00.

Ceturtajā kārtā pieejamais publiskais finansējums ir 78 423,07 LVL.

Projektu iesniegumi jāiesniedz Biedrības „Gaujas Partnerība" birojā Ādažu novadā, Ādažos, Gaujas ielā 33A, 2. stāvā, 240.kabinetā.

Projektu iesniegumu pieņemšana notiks Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam 4. ass 413. pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstību stratēģiju īstenošanas teritorijā" ietvaros šādām aktivitātēm un rīcībām:

 

Aktivitātes „Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un pro­grammu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu (tajā skaitā apmācību un interešu klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un cita brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu) dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem" ietvaros šādai rīcībai:

1.1. rīcība „Atbalsts iedzīvotāju apmācībai, izglītošanai un jaunu iemaņu iegūšanai, kā arī kultūrizglītības apgūšanai nepieciešamo materiālo resursu pieejamībai visiem cilvēkiem neatkarīgi no tā, kādas ir viņu spējas, vajadzības un sociālais, fiziskais, garīgais stāvoklis", pieejamais finansējums 32 046,82 LVL

Rīcības mērķis - Attīstīt iedzīvotāju apmācību, izglītošanu un kultūrizglītības apgūšanu biedrības „Gaujas Partnerība" darbības teritorijā, sekmējot iedzīvotāju izaugsmi un jaunu iemaņu iegūšanu.

Plānotās darbības - Atbalsts paredzēts iedzīvotāju apmācībai un izglītošanai, tādā veidā sekmējot viņu personisko izaugsmi un jaunu iemaņu iegūšanu, kultūrizglītības pieejamības sekmēšanai Ādažu novada iedzīvotājiem: iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem.

 

Aktivitātes „Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un program­mu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai vietējiem iedzīvotājiem" ietvaros šādām rīcībām:

3.3. rīcība „Uzņēmējdarbības, t.sk., individuālās nodarbinātības, attīstīšanai nepieciešamās infrastruktūras izveide un materiāltehniskās bāzes nodrošināšana", pieejamais finansējums 15 774,13 LVL

Rīcības mērķis - Attīstīt uzņēmējdarbības, t.sk., individuālās nodarbinātības, sekmēšanai nepieciešamo infrastruktūru un materiāltehnisko bāzi biedrības „Gaujas Partnerība" darbības teritorijā.

Plānotās darbības - Uzņēmējdarbības attīstīšana: iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai vietējiem iedzīvotājiem.

 

Projektu iesniegumu pieņemšana notiks Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam 3. ass 411. pasākuma „Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā" ietvaros šādām aktivitātēm un rīcībām:

 

Aktivitātes „Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide lauksaimniecības produktu ražošanai un pirmapstrādei, ieskaitot pašu saražotās produkcijas iepakošanai, kā arī ilggadīgo augļkopības kultūraugu (izņemot zemenes) stādu iegāde, stādījumu balstu sistēmu, žogu, žogu balstu iegāde, uzstādīšana un stādījumu ierīkošana" ietvaros šādai rīcībai:

3.4. rīcība „Atbalsts lauksaimniecības produktu ražošanai un pirmapstrādei, kā arī ilggadīgo augļkopības kultūraugu stādu iegāde, stādījumu balstu sistēmu, žogu, žogu balstu iegāde, uzstādīšana un stādījumu ierīkošana", pieejamais finansējums 14 827,99 LVL

Rīcības mērķis - Attīstīt lauksaimniecības produktu ražošanu un pirmapstrādi, kā arī ilggadīgos augļkopības kultūraugus biedrības „Gaujas Partnerība" darbības teritorijā.

Plānotās darbības - Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide lauksaimniecības produktu ražošanai un pirmapstrādei, ieskaitot pašu saražotās produkcijas iepakošanai, kā arī ilggadīgo augļkopības kultūraugu (izņemot zemenes) stādu iegāde, stādījumu balstu sistēmu, žogu, žogu balstu iegāde, uzstādīšana un stādījumu ierīkošana.

 

Aktivitātes „Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide lauksaimniecības produktu pārstrādei un pirmapstrādei mājas apstākļos, ieskaitot pašu saražotās produkcijas iepakošanai" ietvaros šādai rīcībai:

3.5. rīcība „Atbalsts lauksaimniecības produktu pārstrādei un pirmapstrādei mājas apstākļos", pieejamais finansējums 15 774,13 LVL

Rīcības mērķis - Attīstīt lauksaimniecības produktu pārstrādi un pirmapstrādi mājas apstākļos biedrības „Gaujas Partnerība" darbības teritorijā.

Plānotās darbības - iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide lauksaimniecības produktu pārstrādei un pirmapstrādei mājas apstākļos, ieskaitot pašu saražotās produkcijas iepakošanai.

 

Ar Vietējās attīstības stratēģiju var iepazīties un projekta iesniegumus var iesniegt biedrībā „Gaujas Partnerība", Ādažu novadā, Ādažos, Gaujas ielā 33A, 2.stāvā, 240.kabinetā, Lauku atbalsta dienesta mājas lapā www.lad.gov.lv , Ādažu novada domes mājas lapā www.adazi.lv un biedrības „Gaujas Partnerība" mājas lapā www.gaujaspartneriba.lv .

Kontaktpersonas: ELFLA administratīvā vadītāja Gunta Dundure (tālrunis: 67996086, e-pasts: gunta.dundure@adazi.lv), ELFLA finanšu vadītājs Jānis Pērkons (tālrunis: 26474978, e-pasts:

Projekta iesniegumu elektroniska dokumenta formā, parakstītu ar elektronisko parakstu un apliecinātu ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu likumā noteiktā kārtībā var iesniegt sūtot uz e-pastu: lad@lad.gov.lv .

 

Iesniegto projektu iesniegumu atbilstības vērtēšana atbilstoši vispārējiem un specifiskajiem vērtēšanas kritērijiem notiek, piešķirot katrā atbilstības vērtēšanas kritērijā noteiktu punktu skaitu no 0 līdz 2 (0 = „neatbilst"; 0,5 = „vāji"; 1,0 = „apmierinoši"; 1,5 = „labi"; 2 = „ļoti labi"). Ja vairāki projekti ir ieguvuši vienādu punktu skaitu, priekšroka tiek dota atbalsta pretendentam, kas ieguvis lielāku punktu skaitu atbilstoši vietējā attīstības stratēģijā noteiktajam īpašajam kritērijam. Minimālais punktu skaits, lai par projektu sniegtu pozitīvu atzinumu - 16 punkti.

 

Projektu vērtēšanas kritēriji visām izsludinātajām rīcībām:

Nr.p.k.

Vispārīgie vērtēšanas kritēriji

Maksimālais punktu skaits

1.

Projektā ir pamatota plānotā rīcība un nepieciešamība veikt pārmaiņas. Projekta apraksts pierāda vajadzību veikt pārmaiņas un projekta nepieciešamība ir pamatota ar atbilstošiem rādītājiem.

2

2.

Projekts ir nozīmīgs vietējā sabiedrībā un/vai mērķa grupas pārstāvjiem. Projekta īstenošana ir virzīta uz mērķa grupu vajadzību sasniegšanu.

2

3.

Sagaidāmiem projekta rezultātiem ir ietekme uz vietējo iedzīvotāju dzīves vides uzlabošanu, rezultātu multiplikatīvais efekts.

2

4.

Projektā ir norādīti atbilstoši, pamatoti un objektīvi pārbaudāmi sasniedzamie indikatori.

2

5.

Projektā plānotās aktivitātes un ieviešanas shēma ir skaidri definētas un nodrošina kvalitatīvu rezultātu sasniegšanu un ir atbilstošas noteiktajai prioritātei un rīcībai.

2

6.

Projekts veicinās jauninājumu ieviešanu biedrības „Gaujas Partnerība" darbības teritorijā.

2

7.

Projekta budžeta pārskatāmība un detalizācijas pakāpe, izmaksu atbilstība plānotajiem uzdevumiem, to samērojamība ar plānotajiem rezultātiem.

2

8.

Projektam tiks nodrošināta ilgtspēja. Ilgtspēja ir novērtēta un pamatota.

2

9.

Projektā tiek plānotas atbilstošas aktivitātes projekta publicitātei un informācijas izplatīšanai.

2

10.

Projektu konkursa 1. kārtā:

2 punkti ja ir iesniegts 1 projekts, 1 punkts ja ir iesniegti 2 projekti, 0 punkti ja ir iesniegti 3 un vairāk projektu.

Projektu konkursa nākamajās kārtās tiek summēti iepriekšējās kārtās realizētie / realizācijā esošie un esošajā kārtā iesniegtie projekti:

2 punkti ja ir iesniegts 1 projekts, 1 punkts ja ir / tiek realizēti un iesniegti 2 projekti, 0 punkti ja ir / tiek realizēti un iesniegti 3 un vairāk projektu.

2

 

KOPĀ

20

 

 

Projektu iesniegumu vērtēšanas specifiskie kritēriji katrai no rīcībām

Nr.p.k.

Specifiskie vērtēšanas kritēriji

Maksimālais punktu skaits

1.1.rīcība Atbalsts iedzīvotāju apmācībai, izglītošanai un jaunu iemaņu iegūšanai, kā arī kultūrizglītības apgūšanai nepieciešamo materiālo resursu pieejamībai visiem cilvēkiem neatkarīgi no tā, kādas ir viņu spējas, vajadzības un sociālais, fiziskais, garīgais stāvoklis

1.

Projekts veicinās brīvā laika pavadīšanas iespēju vai izglītības pavadīšanas iespēju attīstību biedrības „Gaujas Partnerība" darbības teritorijā

2

2.

Organizācijai, kas plāno īstenot projektu, ir sekmīga iepriekšējās darbības pieredze.

2

 

KOPĀ

4

3.3. rīcība Uzņēmējdarbības, t.sk., individuālās nodarbinātības, attīstīšanai nepieciešamās infrastruktūras izveide un materiāltehniskās bāzes nodrošināšana

1.

Organizācijai, kas plāno īstenot projektu, ir sekmīga iepriekšējās darbības pieredze.

2

2.

Projekta īstenošana sekmē novada teritorijas līdzsvarotu attīstību.

2

 

KOPĀ

4

3.4. rīcība Atbalsts lauksaimniecības produktu ražošanai un pirmapstrādei, kā arī ilggadīgo augļkopības kultūraugu stādu iegāde, stādījumu balstu sistēmu, žogu, žogu balstu iegāde, uzstādīšana un stādījumu ierīkošana

1.

Projekts paredz preču vai pakalpojumu radīšanu (ideālā gadījumā tas ir, pilns ražošanas cikls: no izejvielām līdz galaproduktam) Ādažu novada teritorijā vai arī tāda produkta/pakalpojuma iegādi, kas radīts Ādažu novadā.

2

2.

Projekta īstenošana sekmē novada teritorijas līdzsvarotu attīstību.

2

 

KOPĀ

4

3.5. rīcība Atbalsts lauksaimniecības produktu pārstrādei un pirmapstrādei mājas apstākļos

1.

Projekts paredz lauksaimniecības produktu pārstrādi, kuras rezultātā rodas videi draudzīgs atlikums

2

2.

Projekta īstenošana sekmē novada teritorijas līdzsvarotu attīstību.

2

 

KOPĀ

4

 

 

Projektu iesniegumu vērtēšanas īpašais kritērijs katrai no rīcībām

Nr.p.k.

Īpašie vērtēšanas kritēriji

Maksimālais punktu skaits

1.1.rīcība Atbalsts iedzīvotāju apmācībai, izglītošanai un jaunu iemaņu iegūšanai, kā arī kultūrizglītības apgūšanai nepieciešamo materiālo resursu pieejamībai visiem cilvēkiem neatkarīgi no tā, kādas ir viņu spējas, vajadzības un sociālais, fiziskais, garīgais stāvoklis

1.

Personu skaits, kas ir izmantojuši / izmanto projekta iesniedzēja pakalpojumus apmācības, izglītības vai jaunu iemaņu iegūšanas jomā pēdējo 3 gadu laikā kopš iesniegts projekta pieteikums (2 punkti tam projektam, kuram šis skaits ir lielāks, pārējiem projektiem punkti tiek piešķirti, piemērojot gradāciju)

2

 

KOPĀ

2

3.3. rīcība Uzņēmējdarbības, t.sk., individuālās nodarbinātības, attīstīšanai nepieciešamās infrastruktūras izveide un materiāltehniskās bāzes nodrošināšana

1.

Projekta īstenošanai nepieciešamo izmaksu kopējais apjomus uz 1 uzņēmējdarbībā nodarbināto (2 punkti tam projektam, kur LVL uz 1 nodarbināto ir mazāks, pārējiem projektiem punkti tiek piešķirti, piemērojot gradāciju)

2

 

KOPĀ

2

3.4. rīcība Atbalsts lauksaimniecības produktu ražošanai un pirmapstrādei, kā arī ilggadīgo augļkopības kultūraugu stādu iegāde, stādījumu balstu sistēmu, žogu, žogu balstu iegāde, uzstādīšana un stādījumu ierīkošana

1.

Projektā iesaistīto paaudžu skaits (2 punkti tam projektam, kur piesaistīto paaudžu skaits ir lielāks)

2

 

KOPĀ

2

3.5. rīcība Atbalsts lauksaimniecības produktu pārstrādei un pirmapstrādei mājas apstākļos

1.

Projektā iesaistīto paaudžu skaits (2 punkti tam projektam, kur piesaistīto paaudžu skaits ir lielāks)

2

 

KOPĀ

2

 4_logo_laukiem