Biedrība „Gaujas Partnerība” izsludina projektu iesniegumu pieņemšanas 4. kārtu Rīcības programmas ietvaros

14.09.2012.

Biedrība „Gaujas Partnerība" izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 4. kārtu Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007.-2013.gadam pasākuma "Teritorijas attīstības stratēģiju īstenošana" ietvaros apstiprinātās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai.

 

Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2012.gada „15." oktobra līdz 2012.gada „16." novembrim, plkst:14:00.

Ceturtajā kārtā pieejamais publiskais finansējums ir 53 427,86 LVL.

Projektu iesniegumi jāiesniedz Biedrības „Gaujas Partnerība" birojā Ādažu novadā, Ādažos, Gaujas ielā 33A, 2. stāvā, 240.kabinetā.

 

Projektu iesniegumu pieņemšana notiks Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā pasākuma „Teritorijas attīstības stratēģiju īstenošana" 2009-2013. gadam ietvaros šādām aktivitātēm un rīcībām:

 

Aktivitātes „Ciematu, kuros veic zivsaimniecības darbības, atjaunošana un attīstība" ietvaros šādai rīcībai:

2.1. rīcība „Sporta, kultūras, izglītojošo, atpūtas un citu brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu un īstenošanas vietu attīstība, izveide un labiekārtošana, to pieejamības un informācijas nodrošināšana, t.sk., nepieciešamās infrastruktūras nodrošināšana, teritorijas labiekārtošana un visu iedzīvotāju grupu iesaistīšana tajās, (arī starptautiskā mērogā), dabas resursu saglabāšana, sakopšana un aizsardzība", pieejamais finansējums 29 258,95 LVL

Rīcības mērķis - Attīstīt biedrības „Gaujas Partnerība" darbības teritorijā sporta, kultūras, izglītojošo, atpūtas un citas brīvā laika pavadīšanas aktivitātes un sekmēt visu iedzīvotāju grupu iesaistīšanos tajās, attīstīt sporta, kultūras, izglītojošo, atpūtas un citu brīvā laika pavadīšanas vietu izveidi un labiekārtošanu, to pieejamības un informācijas nodrošināšanu biedrības „Gaujas Partnerība" darbības teritorijā, kā arī sekmēt biedrības „Gaujas Partnerība" darbības teritorijā esošo dabas resursu saglabāšanu, sakopšanu un aizsardzību.

Plānotās darbības - Dažādu sabiedrisko pasākumu (sporta, kultūras, izglītojošu, atpūtas un citu brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu) veicināšana un iedzīvotāju iesaistīšana tajās.

 

Aktivitātes „Ekonomiskās darbības restrukturēšana, pārorientācija un darbību dažādošana" ietvaros šādai rīcībai:

3.1. rīcība „Atbalsts nodarbinātības, t.sk., sociāli mazaizsargātām iedzīvotāju grupām, un mikrouzņēmējdarbības veicināšanai un pakalpojumu dažādošanai", pieejamais finansējums 4 833,78 LVL

Rīcības mērķis - Attīstīt un dažādot nodarbinātību un uzņēmējdarbību biedrības „Gaujas Partnerība" darbības teritorijā.

Plānotās darbības - Nodarbinātības, t.sk., sociāli mazaizsargāto iedzīvotāju grupām, attīstība, kā arī uzņēmējdarbības (īpaši - mikrouzņēmējdarbības) attīstība Ādažu novada teritorijā. Īpaši tiek atbalstītas sociāli mazaizsargātās iedzīvotāju grupas.

 

Aktivitātes „Ar zivsaimniecību un tūrismu saistītas maza mēroga infrastruktūras un pakalpojumu attīstība" ietvaros šādai rīcībai:

3.2. rīcība „Tūrisma pakalpojumu un pakalpojumu zivsaimniecībai dažādošana vai pielāgošana personām ar funkcionāliem traucējumiem", pieejamais finansējums 19 335,13 LVL

Rīcības mērķis - Attīstīt tūrisma pakalpojumus un pakalpojumus zivsaimniecībai biedrības „Gaujas Partnerība" darbības teritorijā.

Plānotās darbības - Tūrisma pakalpojumu dažādošana vai pielāgošana personām ar funkcionāliem traucējumiem, kā arī pakalpojumu zivsaimniecībai dažādošana. Tiks atbalstīti projekti pakalpojumu klāsta palielināšanai zivsaimniecībā.

 

Ar Vietējās attīstības stratēģiju var iepazīties un projektu iesniegumus var iesniegt biedrībā „Gaujas Partnerība", Ādažu novadā, Ādažos, Gaujas ielā 33A, 2.stāvā, 240.kabinetā, Lauku atbalsta dienesta mājas lapā www.lad.gov.lv, Ādažu novada domes mājas lapā www.adazi.lv un biedrības „Gaujas Partnerība" mājas lapā www.gaujaspartneriba.lv.

Kontaktpersonas: EZF administratīvā vadītāja Ineta Martuzāne (tālrunis: 29254554, e-pasts: legendagold@apollo.lv), EZF finanšu vadītājs Jānis Pērkons (tālrunis: 26474978, e-pasts: gaujaspartneriba@inbox.lv).

Projekta iesniegumu elektroniska dokumenta formā, parakstītu ar elektronisko parakstu un apliecinātu ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu likumā noteiktā kārtībā var iesniegt sūtot uz e-pastu: lad@lad.gov.lv .

 

Iesniegto projektu iesniegumu atbilstības vērtēšana atbilstoši vispārējiem un specifiskajiem vērtēšanas kritērijiem notiek, piešķirot katrā atbilstības vērtēšanas kritērijā noteiktu punktu skaitu no 0 līdz 2 (0 = „neatbilst"; 0,5 = „vāji"; 1,0 = „apmierinoši"; 1,5 = „labi"; 2 = „ļoti labi"). Ja vairāki projekti ir ieguvuši vienādu punktu skaitu, priekšroka tiek dota atbalsta pretendentam, kas ieguvis lielāku punktu skaitu atbilstoši vietējā attīstības stratēģijā noteiktajam īpašajam kritērijam. Minimālais punktu skaits, lai par projektu sniegtu pozitīvu atzinumu - 16 punkti.

Projektu vērtēšanas kritēriji visām izsludinātajām rīcībām:

Nr.p.k.

Vispārīgie vērtēšanas kritēriji

Maksimālais punktu skaits

1.

Projektā ir pamatota plānotā rīcība un nepieciešamība veikt pārmaiņas. Projekta apraksts pierāda vajadzību veikt pārmaiņas un projekta nepieciešamība ir pamatota ar atbilstošiem rādītājiem.

2

2.

Projekts ir nozīmīgs vietējā sabiedrībā un/vai mērķa grupas pārstāvjiem. Projekta īstenošana ir virzīta uz mērķa grupu vajadzību sasniegšanu.

2

3.

Sagaidāmiem projekta rezultātiem ir ietekme uz vietējo iedzīvotāju dzīves vides uzlabošanu, rezultātu multiplikatīvais efekts.

2

4.

Projektā ir norādīti atbilstoši, pamatoti un objektīvi pārbaudāmi sasniedzamie indikatori.

2

5.

Projektā plānotās aktivitātes un ieviešanas shēma ir skaidri definētas un nodrošina kvalitatīvu rezultātu sasniegšanu un ir atbilstošas noteiktajai prioritātei un rīcībai.

2

6.

Projekts veicinās jauninājumu ieviešanu biedrības „Gaujas Partnerība" darbības teritorijā.

2

7.

Projekta budžeta pārskatāmība un detalizācijas pakāpe, izmaksu atbilstība plānotajiem uzdevumiem, to samērojamība ar plānotajiem rezultātiem.

2

8.

Projektam tiks nodrošināta ilgtspēja. Ilgtspēja ir novērtēta un pamatota.

2

9.

Projektā tiek plānotas atbilstošas aktivitātes projekta publicitātei un informācijas izplatīšanai.

2

10.

Projektu konkursa 1. kārtā:

2 punkti ja ir iesniegts 1 projekts, 1 punkts ja ir iesniegti 2 projekti, 0 punkti ja ir iesniegti 3 un vairāk projektu.

Projektu konkursa nākamajās kārtās tiek summēti iepriekšējās kārtās realizētie / realizācijā esošie un esošajā kārtā iesniegtie projekti:

2 punkti ja ir iesniegts 1 projekts, 1 punkts ja ir / tiek realizēti un iesniegti 2 projekti, 0 punkti ja ir / tiek realizēti un iesniegti 3 un vairāk projektu.

2

KOPĀ

20

 

 

Projektu iesniegumu vērtēšanas specifiskie kritēriji katrai no rīcībām

Nr.p.k.

Specifiskie vērtēšanas kritēriji

Maksimālais punktu skaits

2.1. rīcība Sporta, kultūras, izglītojošo, atpūtas un citu brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu un īstenošanas vietu attīstība, izveide un labiekārtošana, to pieejamības un informācijas nodrošināšana, t.sk., nepieciešamās infrastruktūras nodrošināšana, teritorijas labiekārtošana un visu iedzīvotāju grupu iesaistīšana tajās, (arī starptautiskā mērogā), dabas resursu saglabāšana, sakopšana un aizsardzība

1.

Projekts veicinās brīvā laika pavadīšanas iespēju vai izglītības attīstību biedrības „Gaujas Partnerība" darbības teritorijā.

2

2.

Organizācijai, kas plāno īstenot projektu, ir sekmīga iepriekšējās darbības pieredze.

2

3.

Projekta īstenošana sekmē novada teritorijas līdzsvarotu attīstību.

2

KOPĀ

6

3.1. rīcība Atbalsts nodarbinātības, t.sk., sociāli mazaizsargātām iedzīvotāju grupām, un mikrouzņēmējdarbības veicināšanai un pakalpojumu dažādošanai

1.

Projekts radīs jaunas darba vietas un tās tiks nodrošinātas arī pēc projekta ieviešanas.

2

2.

Projekta īstenošana sekmē novada teritorijas līdzsvarotu attīstību.

2

3.

Projekts paredz preču vai pakalpojumu radīšanu (ideālā gadījumā tas ir, pilns ražošanas cikls: no izejvielām līdz galaproduktam) Ādažu novada teritorijā vai arī tāda produkta/pakalpojuma iegādi, kas radīts Ādažu novadā.

2

KOPĀ

6

3.2. rīcība Tūrisma pakalpojumu un pakalpojumu zivsaimniecībai dažādošana vai pielāgošana personām ar funkcionāliem traucējumiem

1.

Organizācijai, kas plāno īstenot projektu, ir sekmīga iepriekšējās darbības pieredze.

2

2.

Projekta īstenošana sekmē novada teritorijas līdzsvarotu attīstību.

2

3.

Projekts paredz preču vai pakalpojumu radīšanu (ideālā gadījumā tas ir, pilns ražošanas cikls: no izejvielām līdz galaproduktam) Ādažu novada teritorijā vai arī tāda produkta/pakalpojuma iegādi, kas radīts Ādažu novadā.

2

KOPĀ

6

 

 

Projektu iesniegumu vērtēšanas īpašais kritērijs katrai no rīcībām

Nr.p.k.

Īpašie vērtēšanas kritēriji

Maksimālais punktu skaits

2.1. rīcība Sporta, kultūras, izglītojošo, atpūtas un citu brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu un īstenošanas vietu attīstība, izveide un labiekārtošana, to pieejamības un informācijas nodrošināšana, t.sk., nepieciešamās infrastruktūras nodrošināšana, teritorijas labiekārtošana un visu iedzīvotāju grupu iesaistīšana tajās, (arī starptautiskā mērogā), dabas resursu saglabāšana, sakopšana un aizsardzība

1.

Sporta, kultūras, izglītojošo, atpūtas un citu brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu skaits, kas būs pieejami pēc projekta īstenošanas (2 punkti tam projektam, kura rezultātā šis skaits būs lielāks, pārējiem projektiem punkti tiek piešķirti, piemērojot gradāciju)

2

KOPĀ

2

3.1. rīcība Atbalsts nodarbinātības, t.sk., sociāli mazaizsargātām iedzīvotāju grupām, un mikrouzņēmējdarbības veicināšanai un pakalpojumu dažādošanai

1.

Preču grupu vai pakalpojumu skaits, ko uzņēmējs piedāvās pēc projekta īstenošanas (2 punkti tam projektam, kura rezultātā šis skaits būs lielāks, pārējiem projektiem punkti tiek piešķirti, piemērojot gradāciju)

2

KOPĀ

2

3.2. rīcība Tūrisma pakalpojumu un pakalpojumu zivsaimniecībai dažādošana vai pielāgošana personām ar funkcionāliem traucējumiem

1.

Aktivitāšu skaits, kas paredzēts personu ar funkcionāliem traucējumiem vajadzībām (2 punkti tam projektam, kurā paredzēts lielāks dažādu aktivitāšu skaits, pārējiem projektiem punkti tiek piešķirti, piemērojot gradāciju)

2

KOPĀ

2

 4_logo_kopa_zivis