Apstiprināti vēl 2 Ādažu novada domes iesniegtie LEADER projekti

08.04.2013.

Lauku atbalsta dienesta Lielrīgas lauksaimniecības pārvalde, izvērtējot biedrības „Gaujas Partnerība" izsludinātās Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākuma „Vietējās attīstības stratēģija" un Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007.-2013.gadam pasākuma "Teritorijas attīstības stratēģiju īstenošana" 4. kārtas ietvaros iesniegtos projektu pieteikumus, ir apstiprinājusi vēl 2 Ādažu novada domes projektus: vienu Lauku attīstības programmas ietvaros, otru - Rīcības programmas ietvaros.

Lauku attīstības programmas ietvaros apstiprināts projekts „Ādažu sporta centra āra basketbola laukuma labiekārtošana", kura mērķis ir Ādažu sporta centra āra basketbola laukuma labiekārtošana, uzklājot jaunu gumijotu virsmu basketbola laukumam un iezīmējot basketbola laukuma līnijas atbilstoši normatīviem. Projekta nepieciešamībai ir vairāki iemesli: tieši basketbolam Ādažos ir vissenākās tradīcijas, Ādažu sporta centrā darbojas basketbola sekcija, kurā trenējas Ādažu vidusskolas 1.-12.klases skolēni, āra basketbola laukums ar asfalta segumu tika izbūvēts 2005.-2007.gadā un pašreiz tas ir neatbilstošā stāvoklī, lai varētu kvalitatīvi spēlēt basketbolu. Projekta kopējās izmaksas - 12705,00 LVL, no kurām 9450,00 LVL finansē ELFLA.

Rīcības programmas ietvaros apstiprināts projekts „Multifunkcionālās zāles izbūve Ādažu Pirmsskolas izglītības iestādē", kura ietvaros plānots izbūvēt jaunu multifunkcionālu zāli pie Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes, nodrošinot bērniem atbilstošu vidi pirmsskolas izglītības programmās noteikto mērķu un uzdevumu īstenošanai. Ņemot vērā to, ka esošās zāles telpas pirmsskolas izglītības iestādē ir neproporcionālas izglītojamo skaitam, kā arī neatbilstošas sporta aktivitātēm pēc to funkcijas, projekta īstenošana nodrošinās iespēju pirmsskolas izglītības iestādē attīstīt bērnu fiziskās spējas, nodrošināt izglītojamo spēju izpaušanu aktīvā darbībā tām atbilstošās telpās, kā arī veicināt latviešu tautas tradīciju iedzīvināšanu izglītības iestādē un kopīgu svētku svinēšanu. Multifunkcionālās zāles plānotā platība - aptuveni 260 m2. Projekta kopējās izmaksas tiks noskaidrotas pēc iepirkuma, bet EZF finansējums noteikts 18000,00 LVL apmērā.

 

5 logo LEADER