1.aprīlī informatīvais seminārs biedrības “Gaujas Partnerība” izsludinātās projektu iesniegumu pieņemšanas 2.kārtas ietvaros

01.03.2017.

Biedrība "Gaujas Partnerība" 2017.gada 20.februārī izsludināja projektu iesniegumu pieņemšanas 2.kārtu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" ietvaros apstiprinātās sabiedrības virzītās vietējās attīstības (turpmāk SVVA) stratēģijas ieviešanai aktivitātēs 19.2.1. "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas" un 19.2.2. "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas".
Atgādinām, ka projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 28.03.2017. līdz 28.04.2017. trīs rīcībās:


- 1.1. Atbalsts lauksaimniecības produktu pārstrādei, ar lauksaimniecību nesaistītai ražošanai un pakalpojumiem, produkcijas realizācijai un darbinieku produktivitātes kāpināšanai (83 290,10 EUR);
- 2.1. Atbalsts vietējās teritorijas, tostarp dabas un kultūras objektu, sakārtošanai pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai (14 610,11 EUR);
- 2.2. Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu (tostarp apmācības un interešu klubu, sociālās aprūpes vietu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un citu brīvā laika pavadīšanas aktivitātes) dažādošanai (9 895,06 EUR).
Projektu iesniegumus varēs iesniegt:
- papīra formā 2 eksemplāros biedrības "Gaujas Partnerība" birojā Ādažos, Pirmā ielā 38A, (tiem pievienojot 1 kopiju elektroniskā formātā, datu nesējā) (no 28.03.2017. līdz 28.04.2017. plkst.14:00);
- elektroniski Lauku atbalsta dienesta (turpmāk LAD) elektroniskajā pieteikšanās sistēmā https://eps.lad.gov.lv/login vai elektroniska dokumenta formā, kas noformēts atbilstoši Elektronisko dokumentu likumā noteiktajai kārtībai, nosūtot to uz e-pastu lad@lad.gov (no 28.03.2017. līdz 28.04.2017. plkst.23:59).
Iepazīties ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju, saņemt atbildes uz jautājumiem un iesniegt projektu iesniegumus papīra formā iespējams biedrības "Gaujas Partnerība" birojā: Ādažu novadā, Ādažos, Pirmā ielā 38A. SVVA stratēģija pieejama arī elektroniski biedrības "Gaujas Partnerība" mājas lapā: www.gaujaspartneriba.lv .
Lai sniegtu visu iespējamo atbalstu projektu iesniedzējiem projektu iesniegumu pieņemšanas 2.kārtas ietvaros, 2017.gada 1.aprīlī plkst.13:00 Ādažos, Gaujas ielā 33A, Kultūras centrā, galerijas telpās tiks rīkots informatīvais seminārs.

Semināra darba kārtība

Prezentācija
Kontaktinformācija:
- Gunta Dundure, ELFLA administratīvā vadītāja (mob.: +371 26566190, e-pasts: gunta.dundure@adazi.lv);
- Ineta Martuzāne, ELFLA administratīvās vadītājas vietniece (mob.: +371 29254554, e-pasts: martuzane.ineta@inbox.lv);
- vispārīgiem jautājumiem: gaujaspartneriba@inbox.lv .

5 logo 2015