Biedrības “Latvijas lauku forums” mājaslapā pieejama karte ar visu Latvijas vietējo rīcības grupu projektu kārtām

26.04.2017.

Latvijā ir nodibinātas 35 vietējās rīcības grupas (VRG) – lauku iedzīvotāju, organizāciju, uzņēmēju un pašvaldību apvienības, kas darbojas noteiktā lauku teritorijā, pārstāvot iedzīvotāju intereses un rūpējoties par lauku attīstības jautājumiem vietējā līmenī, kā arī ieviešot LEADER pieeju, kas dod iespēju iedzīvotājiem pašiem noteikt savas teritorijas attīstības vajadzības, izvirzot uz vietējām vajadzībām balstītus mērķus un tiem atbilstošus rīcības plānus.


Katras konkrētās teritorijas attīstībai izvirzītie mērķi un rīcības noteikti sabiedrības virzītas vietējās attīstības (SVVA) stratēģijās 2015.-2020.gadam, kas ir detalizēti plāni, ko izstrādājušas un apstiprinājušas VRG, balstoties uz lauku iedzīvotāju vajadzībām, un saskaņojusi tās ar kopējām attīstības prioritātēm. Īstenojot SVVA stratēģijas 2015.-2020.gadam, VRG organizē atklātu projektu iesniegumu kārtas, piesaistot finansējumu no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) (atsevišķas VRG arī no Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EZJF)).
Biedrības "Latvijas lauku forums" mājaslapas lapā (http://llf.partneribas.lv/) ir pieejama saite (https://www.tiki-toki.com/timeline/entry/781633/VRG-projektu-krtas/) uz noslēgtajām, atvērtajām un plānotajām VRG kārtām 2014.-2020. gada periodā laika skalā, lai ikviens varētu iepazīties ar informāciju par projektu kārtām sev interesējošā teritorijā. Šo informācijas rīku var izmantot dažādos griezumos.

Tiki-Toki
Informācijas avots: biedrība "Latvijas lauku formus"