Ir noslēgusies projektu vērtēšana biedrībā “Gaujas Partnerība” biedrības izsludinātā projektu iesniegumu pieņemšanas konkursa 2.kārtā Lauku attīstības programmas ietvaros

31.05.2017.

Laika posmā no 28.03.2017. līdz 28.04.2017. bija iespēja iesniegt projektu iesniegumus biedrības "Gaujas Partnerība" izsludinātajā projektu iesniegumu pieņemšanas konkursa 2.kārtā Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam (turpmāk – LAP) ietvaros. Pieteikšanās tika izsludināta LAP pakšpasākuma 19.2. "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" ietvaros apstiprinātās sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai aktivitātēs 19.2.1. "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas" un 19.2.2. "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas".


Kopējais 2.kārtā pieejamais publiskais finansējums abās aktivitātēs bija 107 795,27 EUR. Projektu iesniegumus varēja iesniegt kādā no 3 izsludinātajām rīcībām:
• 1.1. rīcībā, kas paredzēja uzņēmējdarbības un nodarbinātības veicināšanu (pieejamā atbalsta apmērs 83 290,10 EUR);
• 2.1. rīcībā, kas paredzēja vietējās teritorijas sakārtošanu (pieejamā atbalsta apmērs 14 610,11 EUR);
• 2.2. rīcībā, kas paredzēja sabiedrisko aktivitāšu dažādošanu (pieejamā atbalsta apmērs 9 895,06 EUR).
Kopumā tika iesniegti 13 projektu iesniegumi, kuros pieprasītā publiskā finansējuma summa ir 357 877,62 EUR. Lielākā interese, tāpat kā iepriekšējā kārtā, bija par 1.1.rīcību (atbalsts lauksaimniecības produktu pārstrādei, ar lauksaimniecību nesaistītai ražošanai un pakalpojumiem, produkcijas realizācijai un darbinieku produktivitātes kāpināšanai), kur tika iesniegti 9 iesniegumi par kopējo pieprasīto publisko finansējumu 325 524,02 EUR (gandrīz 4 reizes lielāks nekā izsludinātais publiskais finansējums attiecīgajā rīcībā). Pietrūkst finansējums arī 2.2.rīcībai (atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai).
Mēneša laikā pēc izsludinātā konkursa termiņa beigām biedrības "Gaujas Partnerība" projektu vērtēšanas komisija izvērtēja iesniegto projektu iesniegumu atbilstību vietējai attīsības stratēģijai, piešķirot attiecīgu punktu skaitu, pēc iepriekš noteiktiem vērtēšanas kritērijiem un atbalstītos projektus maija beigās nodeva Lauku atbalsta dienestam, kur notiks to turpmākā vērtēšana – projektu iesniegumu atbilstībai Ministru Kabineta noteikumu prasībām.

Iesniegto projektu iesniegumu vērtēšanas rezultāti un iegūto punktu skaits
Paldies visiem projektu iesniedzējiem par piedalīšanos izsludinātajā projektu iesniegumu pieņemšanas atklātajā konkursā un vēlmi sekmēt Ādažu novada attīstību!

5 logo 2017