Kopš 2016.gada Ādažu novadā apstiprināti 22 LEADER projekti

12.08.2021.

Biedrība “Gaujas Partnerība” ir vietējā rīcības grupa (VRG), kas darbojas Ādažu novadā un kopš 2009.gada – divus plānošanas periodus – administrēja Lauku attīstības programmas LEADER veida pasākumus šajā novadā. 2016.gada sākumā saņemot Zemkopības ministrijas lēmumu par biedrības Sabiedrības virzītas vietējās attīstības (SVVA) stratēģijas apstiprināšanu, biedrība katru gadu izsludināja atklātu projektu konkursu[1], aicinot interesentus iesniegt savas projektu idejas kādā no SVVA stratēģijā norādītajām rīcībām.

SVVA stratēģijas vīzija – Ādažu novads ir teritorija, kur iedzīvotājiem ir augsta dzīves kvalitāte, attīstās uzņēmējdarbība un nevalstisko organizāciju darbība, kā arī ir aizsargāti un sakārtoti vietējie dabas objekti un resursi.

Vīzijas sasniegšanai tika izvirzīti šādi stratēģiskie mērķi:

  1. M1 Uzņēmējdarbības un nodarbinātības attīstīšana (rīcība 1.1.);
  2. M2 Vietējās teritorijas sakārtošana (rīcība 2.1.);
  3. M3 Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana (rīcība 2.2.).

Kopējais pieejamais publiskais ELFLA finansējums Ādažu novadam visās aktivitātēs laika posmā no 2016. līdz 2021.gadam bija 454 813,59 EUR. Lai to apgūtu, biedrība izsludināja 6 projektu kārtas.

Kopumā 6 kārtās tika iesniegti 60 projektu pieteikumi, no kuriem lielākā daļa tika noraidīti, jo attiecīgajā konkursā izsludinātais publiskais finansējums bija mazāks nekā pieprasītais projektu finansējums.

1.jpg   2.jpg

 

 

Rīcībā “1.1. Atbalsts lauksaimniecības produktu pārstrādei, ar lauksaimniecību nesaistītai ražošanai un pakalpojumiem, produkcijas realizācijai un darbinieku produktivitātes kāpināšanai” apstiprinātie projekti

ProjektsNotekūdeņu attīrīšanas dūņu kompostēšana

1.karta_SIA_UVK_Pakalpojumi.jpg

Projekta īstenotājs – SIA “UVK Pakalpojumi”

Projekta īstenošanas laiks: 2016.-2017. (1.kārtas projekts)

Projekta mērķis – notekūdeņu attīrīšanas rezultātā radušos dūņu kompostēšanas laukuma ierīkošana, lai būtu iespējama dūņu komposta sagatavošana tālākai realizācijai; projekts nodrošinās jauna produkta – dūņu komposta – pieejamību gan uzņēmumiem, gan vietējiem iedzīvotājiem, kā arī risinās problēmu ar notekūdeņu attīrīšanas atkritumu utilizāciju.

Piešķirtais ELFLA finansējums: EUR 70 000,00

 

Projekts “Investīcijas Latvijas oriģinālsieru ražotnes attīstībā un siera realizēšanai tirgū”

1.karta_SIA_Soira.jpg

Projekta īstenotājs – SIA “Soira”

Projekta īstenošanas laiks: 2016.-2017. (1.kārtas projekts)

Projekta mērķis – īstenojot projektu, nostiprināt uzņēmuma konkurētspēju vietējā teritorijā, piedāvājot ar novadu saistītu produkciju, tādējādi veicinot Ādažu atpazīstamību Latvijā un ārpus tās, kā arī uzlabot uzņēmuma ekonomiskos rādītājus, iegādājoties jaudīgākas ražošanas iekārtas un papildinot materiāli tehnisko bāzi labākiem darba apstākļiem.

Piešķirtais ELFLA finansējums: EUR 16 272,90

 

Projekts “Alus darītavas iekārtu iegāde”

2.karta_SIA_Rose_Brewery.jpg

Projekta īstenotājs – SIA “Rose Brewery”

Projekta īstenošanas laiks: 2017.-2018. (2.kārtas projekts)

Projekta mērķis – paplašināt savu darbību, lai nodrošinātu ekskluzīva alus brūvēšanu, izmantojot jaunākās tehnoloģijas un datorizētu aprīkojumu, projekta ietvaros plānots iegādāties 7 jaunas alus fermentēšanas tvertnes, glikola dzesētāju, pudeļu pildīšanas iekārtu, mazgāšanas iekārtu, etiķešu līmēšanas iekārtu, izveidot 3 jaunas darbavietas.

Piešķirtais ELFLA finansējums: EUR 31 777,90

 

Projekts “Andžeja Grauda bungu skolas Ādažu filiāles izveide”

2.karta_SIA_Andzeja_Grauda_bungu_skola.jpg

Projekta īstenotājs – SIA “Andžeja Grauda bungu skola”

Projekta īstenošanas laiks: 2017.-2021. (2.kārtas projekts)

Projekta mērķis – izveidot Andžeja Grauda bungu skolas filiāli Ādažos, kas kļūtu par galveno bundzinieku meku Latvijā, iedvesmojot bērnus un jauniešus jēgpilni pavadīt brīvo laiku un piepildīt savus sapņus. Projekta īstenošanai paredzēts gan uzbūvēt Bungu skolas ēku Ādažu novadā, gan iegādāties skolas darbības nodrošināšanai nepieciešamos pamatlīdzekļus.

Piešķirtais ELFLA finansējums: EUR 51 457,38

 

Projekts “Ārpus” alus darītavas izveide Ādažos”

3.karta_SIA_Arpus.JPG

Projekta īstenotājs – SIA “Ārpus”

Projekta īstenošanas laiks: 2018.-2019. (3.kārtas projekts)

Projekta mērķis – izveidot “Ārpus” alus darītavu Ādažos un ražot jaunu produktu – jaunu alus šķirņu pasaules labākajos alus stilos, radot jaunas darba vietas, tādejādi uzlabojot vietējā reģiona darba tirgu un veicinot ražošanas attīstību teritorijā.

Piešķirtais ELFLA finansējums: EUR 17 500,00

 

Projekts “PII “Brīvā Austras Skola” saimnieciskās darbības paplašināšana Ādažu novadā”

4.karta_Briva_Austras_skola.JPG

Projekta īstenotājs – SIA “Brīvā Austras skola”

Projekta īstenošanas laiks: 2019.-2020. (4.kārtas projekts)

Projekta mērķis – jauna uzņēmuma saimnieciskās darbības attīstība, jaunu produktu un pakalpojumu radīšana VRG teritorijā, to realizēšana tirgū tādejādi veicinot ilgtspējīgu un līdzsvarotu teritorijas attīstību, iesaistot vietējos uzņēmējus ekonomisko jautājumu risināšanā, lai pilnveidotu un paplašinātu pirmskolas izglītības nodrošināšanu Ādažu novadā un palielinātu reģiona konkurētspēju. Sniegtie pakalpojumi ir vērsti uz pirmskolas izglītības nodrošināšanu, bērniem no 1,5 gadu vecuma līdz 6 gadu vecumam, kā arī reģiona pakalpojumu attīstīšanu, veicinot mazo uzņēmumu attīstību un darbības dažādošanu, kas balstīta uz vietējo resursu ilgtspējīgu izmantošanu nostiprināšanu un atjaunošanu, kā arī nodarbinātības paaugstināšanu VRG teritorijā.

Piešķirtais ELFLA finansējums: EUR 11 541,34

 

Projekts “Jauna koncepta izbraukuma kafejnīcas ģimenēm ar bērniem izveide”

5.karta_SIA_KU_KUU_PARKA_KAFEE.jpg

Projekta īstenotājs – SIA “KU KUU PARKA KAFEE”

Projekta īstenošanas laiks: 2020. (5.kārtas projekts)

Projekta mērķis – uzsākt saimniecisko darbību izveidojot jauna koncepta ēdināšanas pakalpojumu, kas specializēsies kā mobilā kafejnīca ģimenēm ar bērniem; iegādāties darbības nodrošināšanai nepieciešamo aprīkojumu. Projekta ietvaros plānots iegādāties CSDD un PVD prasībām atbilstošu izbraukuma ēdināšanas treileri ar aprīkojumu (plauktu un virsmu sistēma, elektroinstalācija, ūdens, kanalizācijas, ventilācijas sistēmas, elektroierīces ēdiena pagatavošanai un uzglabāšanai), kā arī elementus ēdināšanas / spēļu zonai, kas tiks izvietota pie treilera izbraukumu vietās. Treileris tiks izgatavots pēc individuāla pasūtījuma, piemērots ēdienu pagatavošanas specifikai. Piedāvātās preces un pakalpojumi nodrošinās ģimenēm draudzīgu ēdināšanu drošā un piemērotā vidē. Spēļu zonā tiks piedāvātas galda un aktīvās spēles, tādējādi veicinot izglītojoši attīstošo spēļu kultūru novadā, Pierīgā. Tiks veicināta vecāku un bērnu kopā darbošanās.

Piešķirtais ELFLA finansējums: EUR 12 705,00

 

Projekts “Jauna izglītības pakalpojuma radīšana Ādažos - interešu izglītības pakalpojumu uzsākšana, veicot sākuma ieguldījumus iestādes informācijas un komunikācijas tehnoloģiskās bāzes risinājumu izstrādei un aprīkojuma iegādei”

5.karta_SIA_Alba_Lira.jpg

Projekta īstenotājs – SIA “Alba Lira”

Projekta īstenošanas laiks: 2020.-2021. (5.kārtas projekts)

Projekta mērķis – radīt jaunu izglītības pakalpojumu Ādažos, izveidojot interešu izglītības iestādi, veicot sākuma ieguldījumus iestādes identitātes izstrādē, mārketinga pasākumu īstenošanā, kā arī informācijas un komunikāciju tehnoloģiskās bāzes izveidē un nepieciešamā aprīkojuma iegādē, lai veidotu inovatīvas mācību programmas, sekmētu bērnu digitālās prasmes un attīstītu praksē balstītas kompetences modernā un saturiski kvalitatīvā vidē, kā arī lai nodrošinātu kvalitatīvu darba apstākļu radīšanu pedagogiem un izglītojamajiem, piedāvājot radīt tehniskās inovācijas iekļaujošu vidi. Veicināt izglītības pakalpojumu dažādošanu un attīstīšanu Ādažu novadā, piedāvājot licencētus interešu izglītības pulciņus, izglītojošas nometnes un meistarklases bērniem vecumā 6 – 15 gadiem. Sekmēt zināšanu bāzes attīstību lauku apvidos, piedāvājot plašu mūsdienīgu interešu izglītības pieejamību Ādažu novadā.

Piešķirtais ELFLA finansējums: EUR 8 774,93

 

Projekts “Skaistumkopšanas privātprakse Ādažos”

6.karta_Sabina_Ulberte.jpg

Projekta īstenotājs – Sabīne Ulberte

Bilde vēl tiek gaidīta no projekta īstenotāja.

Projekta īstenošanas laiks: 2021. (6.kārtas projekts)

Projekta mērķis – skaistumkopšanas privātprakses sniedzamo pakalpojumu attīstīšana, iegādājoties aprīkojumu un izveidojot jaunas darba vietas, t.sk., vienu personai ar funkcionāliem traucējumiem. Projekta ietvaros tiks izveidota ārstniecības iestāde, kurā tiks sniegti pakalpojumi saistībā ar ādas veselību un estētiku.

Piešķirtais ELFLA finansējums: EUR 4 509,80

 

Projekts “Zobārstniecības pakalpojumu modernizācija Ādažu novadā”

6.karta_SIA_D_&_S.jpg

Projekta īstenotājs – SIA “D&S”

Projekta īstenošanas laiks: 2021. (6.kārtas projekts)

Projekta mērķis – iegādāties modernu stomatoloģijas iekārtu “Anthos A3”, kas ļauj veikt kvalitatīvas stomatoloģiskās manipulācijas. Stomatoloģijas iekārtā ietilpst: pacienta krēsls, kas nodrošina ērtības gan pacientiem, gan stomatologam, ārsta instrumentu vadības panelis ar iespēju programmēt un saglabāt atmiņā dinamisko instrumentu darba parametrus, hidrobloks, kas nodrošina autonomu ūdens padevi un asistenta bloks uz pagriežamas konsoles.

Piešķirtais ELFLA finansējums: EUR 12 050,53

 

Rīcībā “2.1. Atbalsts vietējās teritorijas, tostarp dabas un kultūras objektu, sakārtošanai pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai” apstiprinātie projekti

Projekts “Velo infrastruktūras uzlabošana Ādažu novadā”

1.karta_AND.jpg

Projekta īstenotājs – Ādažu novada dome

Projekta īstenošanas laiks: 2016.-2017. (1.kārtas projekts)

Projekta mērķis – labiekārtot ārtelpu, izveidojot trīs publiski pieejamus velo infrastruktūras objektus ar velostatīviem, velopumpjiem un velosipēdu remontu stendiem; veicināt sabiedrības iesaistīšanos aktīvā tūrisma un drošas velo infrastruktūras izmantošanā, nodrošinot Ādažu novada pievilcību, kas var kļūt par priekšnosacījumu jaunu integrētu tūrisma un citu saistītu pakalpojumu un produktu piedāvājumam.
Piešķirtais ELFLA finansējums: EUR 11 018,37

 

Projekts “BMX parka izbūve Ādažu novadā, Kadagā, pirmā kārta”

2.karta_BMX_Adazi.JPG

Projekta īstenotājs – biedrība “BMX Ādaži”

Projekta īstenošanas laiks: 2017.-2019. (2.kārtas projekts)

Projekta mērķis – radīt jaunas sporta iespējas Ādažu novada bērniem un jauniešiem, 2 gadu laikā izveidojot jaunu BMX trasi, kas būtu brīvi pieejama BMX sportistiem, ekstrēmā sporta veida piekritējiem, un kur organizēt BMX sacensības un treniņus. Ar šo projekta īstenošanu varētu pievērst visus novada iedzīvotājus veselīgam dzīvesveidam, pavadot savu brīvo laiku aktīvi sportojot vai vienkārši pastaigājoties svaigā gaisā. Pieejamās BMX sporta iespējas būs jauna sabiedriskā aktivitāte ne tikai vietējiem iedzīvotājiem Ādažos un Kadagā, bet arī citiem novada iedzīvotājiem, kā arī no tālākiem novadiem, tādējādi popularizējot Ādažu novada vārdu plašāk Latvijā.

Piešķirtais ELFLA finansējums: EUR 13 149,10

 

Projekts “Multifunkcionālas sporta arēnas un gājēju celiņa ierīkošana Ādažos”

4.karta_AND.jpg

Projekta īstenotājs – Ādažu novada dome

Projekta īstenošanas laiks: 2019. (4.kārtas projekts)

Projekta mērķis – uzsākt teritorijas sakārtošanas un labiekārtošanas darbus, lai veicinātu fiziski attīstošas un aktīvas vides pieejamību skolas vecuma bērniem zemes gabalā līdzās jaunajai sākumskolai, kas līdz šim ir bijusi dabas pamatnes teritorija bez labiekārtojuma. 2017.gadā jaunās sākumskolas pieguļošajam kvartālam tika izstrādāta attīstības koncepcija “Savienojošais ceļš, automašīnu stāvlaukumi un aktīvās atpūtas teritorijas labiekārtojums Ādažu jaunajai skolai pieguļošajā kvartālā, Ādažu novadā”, apzinot iespējamās vajadzības, lai attīstītos teritorija līdzās jaunajai skolai un lai nodrošinātu ērtu savienojumu ar mūzikas un mākslas skolu, ar bibliotēku, ar sporta skolu, kā arī palielinātu jaunās skolas sasniedzamību. Kvartālā līdzās jaunajai sākumskolai centrālais objekts plānots brīvdabas bērnu un jauniešu aktīvās atpūtas centrs, kur dažādās zonās atrastos gan sporta, gan rotaļu, gan atpūtas laukumi. Domājot par drošāku bērnu un jauniešu pārvietošanos pa Ādažu ciema teritoriju, tika plānots veidot gājēju ceļus, kas ir alternatīvi pārvietošanai pa ielām. Iecerētā multifunkcionālā sporta arēna un savienojošais gājēju celiņš ir pieminētās attīstības koncepcijas teritorijas attīstības sākums.

Piešķirtais ELFLA finansējums: EUR 35 640,00

 

Projekts “BMX parka izveide Ādažu novadā, Kadagā, otrā kārta”

4.karta_BMX_Adazi.png

Projekta īstenotājs – biedrība “BMX Ādaži”

Projekta īstenošanas laiks: 2019.-2020. (4.kārtas projekts)

Projekta mērķis – radīt jaunas sporta iespējas Ādažu novada bērniem un jauniešiem, izveidotajā BMX trasē, kas būtu brīvi pieejama BMX sportistiem, ekstrēmā sporta veida piekritējiem, un kur organizēt BMX sacensības un treniņus. Lai pilnvērtīgi trenētos un varētu organizēt sacensības, jaunizveidotajā trasē obligāti nepieciešams uzstādīt modernu BMX starta barjeru ar laika mērīšanas un starta signāla iekārtām.

Piešķirtais ELFLA finansējums: EUR 36 000,00

 

Rīcībā “2.2. Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu (tostarp apmācības un interešu klubu, sociālās aprūpes vietu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un citu brīvā laika pavadīšanas aktivitātes) dažādošanai” apstiprinātie projekti

 

Projekts “Fitnesa, spēka trīscīņas attīstība Garkalnes ciemā”

1.karta_Garkalne_Strong.jpg

Projekta īstenotājs – biedrība “Garkalne Strong”

Projekta īstenošanas laiks: 2016.-2017. (1.kārtas projekts)

Projekta mērķis – renovēt sporta zāli un uzlabot sporta un treniņu apstākļus; iegādāties profesionālu inventāru, izbūvēt grīdas un nosiltināt sienas, apšūt tās ar plāksnēm; Garkalnes ciema iedzīvotāju veselīga dzīvesveida popularizēšana un veicināšana ilgtermiņā.
Piešķirtais ELFLA finansējums: EUR 4 275,00

 

Projekts “Sporta aktivitāšu centra izveidošana, labiekārtojot daudzfunkcionālu āra sporta laukumu Garkalnes ciemā, Ādažu novadā”

1.karta_Garkalnes_olimpiskais_centrs.jpg

Projekta īstenotājs – biedrība “Garkalnes olimpiskais centrs”

Projekta īstenošanas laiks: 2016.-2017. (1.kārtas projekts)

Projekta mērķis – izveidot sporta aktivitāšu centru Garkalnes ciemā, Ādažu novadā, labiekārtojot daudzfunkcionālu āra sporta laukumu ar LED gaismekļiem un cieto segumu, tādējādi dažādojot Garkalnes ciema iedzīvotāju sporta un brīvā laika pavadīšanas iespējas, īpaši veicinot sociāli mazaizsargāto personu un vietējo iedzīvotāju iesaistīšanos dažādās sporta aktivitātēs un sporta infrastruktūras uzturēšanas pasākumos, rezultātā stiprinot Ādažu novada iedzīvotāju aktivitāti un uzlabojot to sporta, veselības un sociālo dzīves kvalitāti kopumā.

Piešķirtais ELFLA finansējums: EUR 24 160,10

 

Projekts “Zinīši un Gudrīši”

1.karta_Saules_starini.jpg

Projekta īstenotājs – biedrība “Saules stariņi”

Projekta īstenošanas laiks: 2016.-2018. (1.kārtas projekts)

Projekta mērķis – vispusīgi attīstīt bērnu, balstoties uz jaunajām metodēm; integrēt sabiedrībā sociāli nenodrošinātus bērnus (maznodrošinātos bērnus, bērnus ar īpašām vajadzībām, daudzbērnu ģimenes bērnus); palīdzēt vientuļām mammām ar bērnu, attīstot bērna individualitāti; sniegt vecākiem metodisko palīdzību bērnu vispusīgas attīstības jomā, organizējot seminārus un diskusijas.

Piešķirtais ELFLA finansējums: EUR 4 068,76

 

Projekts “Sporta aktivitāšu centra aprīkošana ar inventāru āra sporta pasākumu organizēšanai Garkalnes sporta laukumā, Ādažu novadā”

2.karta_Garkalnes_olimpiskais_centrs.jpg

Projekta īstenotājs – biedrība “GARKALNES OLIMPISKAIS CENTRS”

Projekta īstenošanas laiks: 2017. (2.kārtas projekts)

Projekta mērķis – attīstīt sporta pasākumu organizēšanas tradīcijas, aprīkojot sporta aktivitāšu centru ar inventāru āra sporta pasākumu organizēšanai Garkalnes sporta laukumā, Ādažu novadā, tādejādi popularizējot dažādus sporta veidus un organizējot sportiskas āra aktivitātes, īpaši veicinot sociāli mazaizsargāto personu (daudzbērnu ģimenes, nepilnās ģimenes, personas virs darbspējas vecumu, 15–25 gadus veci jaunieši, bezdarbnieki) un vietējās sabiedrības aktivitāti, rezultātā uzlabojot Ādažu iedzīvotāju fizisko un sociālo dzīves kvalitāti kopumā. Projekta ietvaros plānots iegādāties telti (zvaigzni) 50 m2 ar pagarinātajiem stariem un telts metāla konstrukcijas aizkarus, kā arī elektrības ģeneratoru.

Piešķirtais ELFLA finansējums: EUR 1 974,23

 

Projekts “Tautas tērpi Senioru deju kolektīvam “DĒKA””

2.karta_Adazu_novada_pensionaru_biedriba.jpg

Projekta īstenotājs – biedrība “Ādažu novada pensionāru biedrība”

Projekta īstenošanas laiks: 2017.-2018. (2.kārtas projekts)

Projekta mērķis – izveidot pilnu tautas tērpu komplektu senioru deju kolektīvam “DĒKA”, piesaistīt vairāk pensijas vecuma cilvēku aktīvam dzīvesveidam, sagatavoties Valsts simtgadei un piedalīties tai veltītajos Dziesmu un deju svētkos.

Piešķirtais ELFLA finansējums: EUR 7 920,83

 

Projekts “Publiski pieejama āra trenažieru laukuma un laivu piestātnes izveide”

4.karta_Alderu_sporta_parks.jpg

Projekta īstenotājs – biedrība “Alderu sporta parks”

Projekta īstenošanas laiks: 2019.-2021. (4.kārtas projekts)

Projekta mērķis – publiski pieejama āra trenažieru laukuma un laivu piestātnes izveide, sekmējot pārdomātu publiskās ārtelpas attīstību Ādažu novadā, Alderu ciemā un veicinot aktīvās atpūtas pieejamību novada iedzīvotājiem.

Piešķirtais ELFLA finansējums: EUR 14 369,45

 

Projekts “Jauniešu biedrības “Jaunatnes telpa GEOcreative” attīstība”

4.karta_Jaunatnes_telpa_GEO_creative.jpg

Projekta īstenotājs – biedrība “Jaunatnes telpa GEOcreative”

Projekta īstenošanas laiks: 2019.-2020. (4.kārtas projekts)

Projekta mērķis – iegādāties tehnisko aprīkojumu jauniešu biedrības “Jaunatnes telpa – GEOcreative” darbības nodrošināšanai. Projekta ietvaros tiks iegādāta 1 āra kupola tipa telts, 1 pārvietojams ģenerators, 2 infrasarkanie sildītāji, 1 projektors, 4 āra gaismu virtenes, 60 LED spuldzes āra gaismas virtenēm, 1 elektrības pagarinātājs un 1 tumba ar akumulatoru. Projekta realizācijas laikā bija plānots organizēt vismaz 10 brīvdabas pasākumus.

Piešķirtais ELFLA finansējums: EUR 11 767,07

 

Projekts “Jauna centra izveidošana sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai sporta, brīvā laika un kultūras pasākumu organizēšanai, izbūvējot divas multi-funkcionālas nojumes Garkalnes ciemā, Ādažu novadā”

4.karta_Garklanes_olimiskais_centrs.JPG

Projekta īstenotājs – biedrība “GARKALNES OLIMPISKAIS CENTRS”

Projekta īstenošanas laiks: 2019. (4.kārtas projekts)

Projekta mērķis – izveidot jaunu sporta, brīvā laika un kultūras pasākumu aktivitāšu centru Garkalnes ciemā, Ādažu novadā, labiekārtojot ciema sporta un Gaujas krasta teritorijas un aprīkojot tās ar divām nojumēm, tādejādi dažādojot Garkalnes ciema iedzīvotāju sporta, kultūras un brīvā laika pavadīšanas iespējas, īpaši veicinot sociāli mazaizsargāto personu (daudzbērnu ģimenes, nepilnās ģimenes, personas virs darbspējas vecumu, 15–25 gadus veci jaunieši, bezdarbnieki) un vietējo iedzīvotāju iesaistīšanos kopīgi organizētos sporta, kultūras un brīvā laika pavadīšanas pasākumos, rezultātā veicinot iedzīvotāju socializāciju, stiprinot Ādažu novada iedzīvotāju aktivitāti un uzlabojot to sporta, veselības un sociālo dzīves kvalitāti kopumā.

Piešķirtais ELFLA finansējums: EUR 31 308,75

 

Rakstā izmantotās bildes – projektu publicitātes foto, bildes no projektu īstenotāju un biedrības “Gaujas Partnerība” arhīva.

 

 

[1] Atklāts konkurss tika izsludināts projektu iesniegumu pieņemšanai LEADER programmas ietvaros Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" aktivitātēs “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas" un “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas".

 

visi_logo_kopa.jpg